Każdy Może Zostać Omnibusem | Urząd Miasta Dzierżoniów

Każdy Może Zostać Omnibusem

„KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  


  

Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.
 
Działanie - Poprawa jakości kształcenia.
Poddziałanie 3.3.4 - Modernizacja treści i metod kształcenia.
Okres realizacji projektu - 01.08.2009 r.- 30.09.2012r.
Wartość projektu - 7 068 555,00 zł.

Projekt powstał w ramach partnerskiej współpracy miast: Dzierżoniów (Lider projektu), Miasta i Gminy Serock (Partner projektu) oraz Miasta i Gminy Kluczbork (Partner projektu).

Projektem objętych zostanie docelowo 5550 uczniów, z klas I-V szkoły podstawowej i I, II gimnazjalnej z terenu Dzierżoniowa, Serocka i Kluczborka. W ciągu 3 lat szkolnych uczniowie z 31 szkół będą aktywizowani do rozwijania swojego potencjału intelektualnego. W ramach projektu  utworzono w szkołach Kluby Omnibusa, które pełnią rolę atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów chcących rozwijać swoje kompetencje i zainteresowania. Głównym założeniem Klubów Omnibusa jest doskonalenie i rozwój kompetencji porozumiewania się w językach obcych, logicznego myślenia, podstawowych kompetencji naukowo - technicznych, informatycznych oraz umiejętności uczenia się ze zrozumieniem.

W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia w 2-letnim cyklu zakończyło 140 spośród 346 utworzonych grup,
tj. 2334 beneficjentów. Uczestnicy na zakończenie zajęć otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz karty osiągnięć słuchacza w blokach językowych. W roku szkolnym 2011/2012 dzieci kontynuować będą zajęcia, podzielone na 4 bloki zajęciowe:


I. Blok zajęciowy A „Z językiem obcym na Ty”.
Uruchomiono 155 grup językowych na różnym poziomie zaawansowania w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w języku angielskim i niemieckim, w których uczestniczyło  2355 osób. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia zakończyło 41 grup, tj. 664 uczestników . Na potrzeby tego bloku zakupiono tablice interaktywne, dzięki  którym  wzrósł poziom atrakcyjność  zajęć  dla  dzieci. Liczne  pomoce  dydaktyczne mają  na  celu
zmianę  stosowanego do tej pory systemu nauczania języków obcych w szkołach.

II. Blok zajęciowy B „Od matematyki do przyrody”.
Głównym celem zajęć jest ukształtowanie umiejętności logicznego myślenia, rozpoznania i zrozumienia roli, jaką matematyka i przyroda odgrywa we współczesnym świecie, formułowania sądów opartych na matematycznym rozumieniu oraz wykorzystywanie umiejętności matematycznych tam, gdzie wymaga tego codzienne życie. Na potrzeby tego bloku zakupiono mikroskopy z kamerą, dzięki którym dzieci zdobywają nowe doświadczenia i umiejętności. W ramach bloku uruchomiono 58 grup, do których zrekrutowano 940
uczestników. W czerwcu 2011 roku zajęcia ukończyło 575 osób z 33 grup.
III. Blok zajęciowy C „Komputer - źródło wiedzy”.

815 uczniów z 59 grup rozwijało kompetencje z zakresu ICT (od ang.: Information and Communication Technologies -Technologie informacyjne i komunikacyjne) przydatne we wszystkich dziedzinach nauki. Zajęcia ze sprawnego posługiwania się komputerem umożliwiły uczniom gromadzenie, przetwarzanie i poszukiwanie danych, odbieranie i przesyłanie wiadomości oraz świadome wykorzystywanie internetowych kanałów dyskusyjnych. Na potrzeby tego bloku zakupiono aparaty cyfrowe, które umożliwiają uczestnikom rozwijanie umiejętności tj. obróbka zdjęć i materiałów filmowych (z zastosowaniem najnowszych programów do obróbki fotografii i filmu), tworzenie i aktualizacja stron „www” oraz z zakresu grafiki komputerowej. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia zakończyło 28 grup, w których uczestniczyło 448 beneficjentów.
IV. Blok zajęciowy D „Młody biznesmen”.
Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności zarządzania własną karierą zawodową. Zajęcia w 74 grupach, w których uczestniczyło 1171 uczestników realizowane są przy wykorzystaniu m.in. symulacyjnych gier internetowych (np. gra giełda strona http://gra.onet.pl/gra) celem, której jest wykształcenie umiejętności zarządzania, planowania, zlecania zadań, analizowania i komunikowania. Celem zbadania potencjału młodzieży zorganizowano spotkania z doradcą zawodowym. Na zajęciach uczestnicy nauczyli się tworzenia własnego CV i listu motywacyjnego oraz poznali techniki autoprezentacji i negocjacji. W bloku „Młody biznesmen” 2-letni cykl zajęciowy ukończyło 38 grup, tj. 647 uczestników.
V. Organizacja w ramach Klubów Omnibusa letnich zajęć wyjazdowych z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych.

W ramach letnich zajęć wyjazdowych odbędą się dwutygodniowe zajęcia wyjazdowe rozwijające kompetencje kluczowe, które tworzą możliwość integracji członków poszczególnych Klubów Omnibusa z miast partnerskich oraz możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych w trakcie roku szkolnego umiejętności poprzez realizację wspólnego przedsięwzięcia (stworzenie trójjęzycznego multimedialnego biuletynu turystycznego każdego z miast partnerskich). Letnie zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych odbędą się w 2010, 2011 oraz w 2012 roku.
2010 rok
Letnie zajęcia wyjazdowe z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych odbyły się w terminie od 14-29 sierpnia 2010 roku w Darłowie. Skorzystało z nich 72 najlepszych Omnibusów wyróżniających się swoimi osiągnięciami z trzech powiatów: dzierżoniowskiego, kluczborskiego oraz legionowskiego. Efektem ich prac było stworzenie multimedialnego biuletynu turystycznego każdego z miast partnerskich.
2011 rok
W tym roku letnie zajęcia wyjazdowe w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych odbędą się w terminie 13-27 sierpnia 2011 roku w Niechorzu. Na zajęcia wytypowano 71 uczestników projektu, wyróżniających się wzorową obecnością oraz zaangażowaniem. Nabyta podczas zajęć z Native Speaker`s wiedza pozwoli im stworzyć trójjęzyczny multimedialny biuletyn turystyczny, którego tematem przewodnim w tym roku będą: okolice Dzierżoniowa, Kluczborka i Serocka.
Projekt ma na celu uzupełnienie podstawowego programu nauczania w szkołach, nie koncentrowania się tylko na wiedzy, a bardziej podkreśla wagę umiejętności i ich stosowania w sytuacjach życia codziennego. Uczestnicy projektu nauczą się współpracy w zespole, formułowania i precyzowania celów, rozwiązywania problemów w sposób twórczy, zarządzania własna karierą i życiem.
Atrakcją zajęć są wspólne wycieczki i zajęcia z uczniami szkół z partnerskich gmin, wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne, a każdy z uczestników korzysta również z materiałów niezbędnych do pracy.

2011 rok

Regulamin monitoringu i ewaluacji wraz z załącznikami

Raporty badań na rok szkolny 2011/2012

Dzierżoniów

Kluczbork

Serock

Raporty z badań na rok szkolny 2010/2011

Dzierżoniów

Kluczbork

Serock

Raporty z badań na rok szkolny 2009/2010

Dzierżoniów

Kluczbork

Serock

Dzierżoniowskie szkoły biorące udział w projekcie

Strony internetowe stworzone przez uczestników na zakończenie projektu: