Program Moje Ciepło | Urząd Miasta Dzierżoniów

Program Moje Ciepło

To kolejna inicjatywa na rzecz walki ze smogiem. Wraz z programem Czyste Powietrze wesprze ona inwestycje w ekologiczne źródła ciepła. Tym razem dofinansowanie będzie dotyczyło wsparcia rozwoju powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych mieszkalnych budynkach jednorodzinnych.

Kto może być wnioskodawcą?

Beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późniejszymi zmianami);
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

    
Wnioskodawcą/beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Nie brany jest pod uwagę dochód wnioskodawcy. Dofinansowanie będzie udzielone na inwestycje zakończone (po montażu i uruchomieniu nowej pompy ciepła).

Wymagania dotyczące budynku

W programie brany będzie pod uwagę budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy nie wcześniej niż 01.01.2022 lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2022 r.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cwu EPH+W na poziomie:

  • maksymalnie 63kWh/m2xrok dla wniosków składanych w 2022 r;
  • maksymalnie 55kWh/m2xrok dla wniosków składanych w kolejnych latach trwania programu.

W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku, inwestycja nie kwalifikuje się do dofinansowania. W przypadku gdy działalność gospodarcza jest lub będzie prowadzona w trakcie trwania okresu trwałości programu na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku – wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrócenia dofinansowania.

Dofinansowanie nie będzie mogło być udzielone na inwestycję wspartą z innych środków publicznych, a poniesione koszta będą kwalifikowane od dnia 01.01.2022 do 31.12.2026 r. Koszty związane z montażem i transportem pompy będą uznawane za kwalifikowane

Składanie wniosków możliwe jest jedynie drogą elektroniczną poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) konieczny będzie podpis elektroniczny.

Mieszkańców Dzierżoniowa zachęcamy do korzystania z Bezpłatnego Punktu Konsultacyjnego, w którym można uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich programach, dzięki którym możliwe jest dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania. Punkt mieści się w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym, ul. Sienkiewicza 18, tel: 519 422 470, lub 517 566 669.