Program Moje Ciepło | Urząd Miasta Dzierżoniów

Program Moje Ciepło

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił ponowny nabór wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu Moje Ciepło, który jest odpowiedzią na potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych).

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych ma się przyczynić do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne i do wzrostu udziału Odnawialnych Źródeł Energii w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

To jedna z kilku możliwości otrzymania dofinansowania na zmianę sposobu ogrzewania i podnoszenie efektywności termicznej budynków. Szczegółowe informacje i pomoc przy składaniu wniosków zainteresowani otrzymają w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska, Rynek 36.

Współfinansowanie inwestycji w ramach programu Moje Ciepło polegają na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55°C) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Pompy gruntowe

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem

Pompy powietrze/powietrze

  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem

Pompy powietrze/woda

  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Beneficjentem jest właściciel bądź współwłaściciel nowego budynku jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
  • wnioskodawcą/beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  • wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Nabór wniosków odbywa się do końca 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków wynoszącej w skali kraju 600 mln zł.

Więcej informacji o programie

Składanie wniosków możliwe jest jedynie drogą elektroniczną poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) konieczny będzie podpis elektroniczny.

Mieszkańców Dzierżoniowa zachęcamy do korzystania z Bezpłatnego Punktu Konsultacyjnego, w którym można uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich programach, dzięki którym możliwe jest dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania. Punkt mieści się w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym, ul. Sienkiewicza 18, tel: 519 422 470, lub 517 566 669.