Dzierżoniowska Rada Seniorów | Urząd Miasta Dzierżoniów

Dzierżoniowska Rada Seniorów

Dzierżoniowska Rada Seniorów podejmuje działania integrujące dzierżoniowskie środowiska osób starszych oraz wzmacnia udział seniorów w życiu społecznym Dzierżoniowa. Dla lokalnego samorządu jest źródłem informacji o oczekiwaniach i potrzebach osób starszych i reprezentuje ich interesy.

Jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, opiniodawczym i doradczym. Zajmuje się zapobieganiem marginalizacji osób starszych, wspieraniem ich aktywność, profilaktyką i promocją zdrowia seniorów, przełamywaniem stereotypów na temat osób starszych i starości, rozwojem form wypoczynku, dostępem do edukacji i kultury dla ludzi starszych oraz buduje autorytet seniorów.

Dzierżoniowską Radę Seniorów powołano Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa 30 czerwca 2014 r. Swoją działalność realizuje poprzez współpracę z władzami miasta, monitorowanie potrzeb osób starszych i ustalanie zadań priorytetowych w tym zakresie, wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz osób starszych, informowanie lokalnej społeczności o kierunkach działań na rzecz osób starszych, które podejmowane są przez organizacje pozarządowe i miasto.

Obsługą administracyjną Dzierżoniowskiej Rady Seniorów zajmuje się Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, tel. 74 645 08 90.

Zadania Dzierżoniowskiej Rady Seniorów m.in.:

 • program „Pudełko życia”, jako sposób na szybkie ratowanie życia i zdrowia osób starszych;
 • program „Dzierżoniów przyjazny Seniorom”;
 • program „Karta Seniora”;
 • polepszenie opieki zdrowotnej osób starszych;
 • publikacja „Informatora dla Seniorów";
 • organizacja Dni Seniora;
 • uczestniczenie w programowaniu zadań w ramach dokumentów strategicznych miasta na rzecz seniorów.

Prezydium Dzierżoniowskiej Rady Seniorów

 • Wanda Kunecka – Przewodnicząca Rady;
 • Helena Sendyk – Wiceprzewodnicząca Rady;
 • Romualda Skiba – Sekretarz Rady;

Skład Dzierżoniowskiej Rady Seniorów

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Romualda Skiba- Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Stanisław Paszkiewicz- Związek Sybiraków Ziemi Dzierżoniowskiej
 • Marek Wojciechowski- Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego
 • Jan Swat- Stowarzyszenie Dzieci Wojny
 • Elżbieta Lipińska- Polski Związek Niewidomych, Koło w Dzierżoniowie
 • Jarosław Dąbrowski-Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejskie,
 • Helena Sendyk- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Dzierżoniowie
 • Edward Bień- Stowarzyszenie Kresowian

Przedstawiciele Seniorów

 • Wanda Kunecka
 • Krystyna Piwko
 • Przedstawiciele Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 • Bolesław Wilkos
 • Zbigniew Zeń

Przedstawiciele Burmistrza Dzierżoniowa

 • Dorota Pieszczuch
 • Aneta Błaszczuk
 • Agnieszka Petruk -Mika
 • Anna Polowczyk

Więcej informacji o działalności Dzierżoniowskiej Rady Seniorów