Dostępność | Urząd Miasta Dzierżoniów

Dostępność

Urząd Miasta w Dzierżoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwis internetowy Dzierżoniowa.

 • strona została uruchomiona dla odbiorców 22 września 2022 roku
 • deklarację sporządzono 22 września 2020 roku
 • od tego czasu jest ona aktualizowana na bieżąco

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Powodem są zbyt wysokie koszty
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR
 • w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu
 • nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Dzierżoniowa posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

Wyłączenia

 • dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – obowiązek zapewnienia dostępności od 23 września 2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.dzierzoniow.pl spełnia wymagania w 98.23 %.

Skróty klawiszowe

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję kontrastową, spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC – anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Pilśniak, adres poczty elektronicznej: rzecznikatum [dot] dzierzoniow [dot] pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502-318-563 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, pokój nr 11 (pierwsze piętro). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • sposób kontaktu

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna urzędu miasta, Rynek 1

Dojazd do siedziby

Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1 - w odległości ok. 260 metrów od wejścia głównego do urzędu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej przy ul Piastowskiej (dojście do urzędu ul. Wrocławską).

Dostępność strefy obsługi klienta

Rynek 1 – Parter: Biuro Obsługi Klienta, Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Urząd Stanu Cywilnego,
I piętro na które można dostać się windą: Sekretariat Burmistrza, Biuro Rady Miejskiej, Sala Rycerska.
Osoby delegowane do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym na terenie Urzędu Miasta są pracownicy Biura Obsługi Klienta

Dostępność wejścia

Rynek 1 - do budynku prowadzą trzy wejścia.

 • pierwsze (od ul. Świdnickiej) schodami lub podjazdem dla osób za niepełnosprawnościami, prowadzącymi do Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Utrudnienia – podjazd dla osób z niepełnosprawnościami do wejścia od ul. Świdnickiej nie jest automatyczna, ale spełnia standardy
 • drugie (od ul. Świdnickiej) pasażem przez „Żelazną Bramę”, prowadzące do Biura Obsługi Klienta – gdzie obsługiwani są klienci Urzędu Miasta zarówno pełnosprawni jak i osoby z niepełnosprawnością. W przypadku obsługi osób z niepełnośprawnościami pracownik merytoryczny schodzi do Biura Obsługi Klienta
 • trzecie wejście prowadzi do urzędu od strony zachodniej (od ul. Ząbkowickiej), przeznaczone jest dla klientów Biura Rady Miejskiej (dojście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Schody w budynku są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem
 • w pasażu za „Żelazną Bramę” a przed wejściem do Biura Obsługi Klienta znajduje się winda (wymiary 1,40m x 1,35 m, wejście 0,9 m.), którą klient może dojechać do Sekretariatu Burmistrza, Sali Rycerskiej i (Biura Rady Miejskiej - po oraz Biblioteki.  Wejścia te są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostępność parkingu

 • ogólnodostępny parking ze specjalnymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami położone jest około 30 metrów od wejść od ul. Świdnickiej.

Dostępność toalety

 • toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w pasażu prowadzącym do Biura Obsługi Klienta. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób słabosłyszących

 • istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
 • w windzie zapewniono informację głosową wskazującą poszczególne piętra oraz zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille.
 • w urzędzie zainstalowano pętle indukcyjne, które znajdują się w: Biurze Obsługi Klienta oraz w jednej z kas urzędu, w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych i w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Informacja o działalności Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w tekście łatwym do czytania (ETR)

Co to jest Urząd Miasta?

 • urzędem miasta kieruje burmistrz
 • w urzędzie pracują urzędnicy
 • urzędnicy pomagają obywatelom w załatwianiu swoich spraw

Czym się zajmuje urząd miasta?

 • urząd zajmuje się m.in. opieką, wychowaniem i nauką dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych
 • urząd prowadzi sprawy związane z meldunkiem, aktami urodzenia i zawarcia małżeństwa
 • urząd współpracuje z organizacjami pozarządowymi i przekazuje pieniądze na prowadzone przez nie działania
 • pracownicy urzędu odpowiadają m.in. za wykonywanie inwestycji, takich jak np. budowa i remonty dróg i budynków, dbanie o zieleń miasta

Gdzie jest Urząd Miasta w Dzierżoniowie?

 • urząd znajduje się w rynku, w budynku ratusza. Adres urzędu to Rynek 1
 • w budynku ratusza pracuje burmistrz i urzędnicy, tutaj odbywają się też sesje Rady Miejskiej Dzierżoniowa, czyli cykliczne spotkania radnych, podczas których tworzone jest prawo lokalne .
 • główne wejście do urzędu prowadzi przez pasaż, do Biura Obsługi Klienta
 • wejściem po schodach trafimy do Urzędu Stanu Cywilnego
 • w budynku ratusza jest winda
 • w rynku znajdują się specjalne miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnością, zaznaczone są one kolorem niebieskim

Jak kontaktować się z pracownikami urzędu?

Żeby załatwić sprawę w urzędzie, możesz:

 • wysłać pismo na adres: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów
 • przynieść pismo do Biura Obsługi Klienta (to specjalny pokój, w którym zostawia się pisma i dokumenty). Pisma przekazujemy później urzędnikom. Biuro Obsługi Klienta jest w budynku ratusza na parterze
 • przyjść do urzędu i spotkać się z urzędnikiem
 • zadzwonić pod numer telefonu: 74 645 08 00
 • napisać e-maila na adres: umatum [dot] dzierzoniow [dot] pl

W jakich godzinach pracuje urząd?

 • poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 15.30
 • wtorek 7.30 – 16.30
 • piątek 7.30 – 14.30

Gdzie znaleźć więcej informacji?

Bliższe informacje na temat urzędu są na stronach internetowych: