Jakość powietrza | Urząd Miasta Dzierżoniów

Jakość powietrza

Monitoring zanieczyszczenia powietrza w Dzierżoniowie prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ). Pomiar dokonywany jest automatycznie w  stacjonarnej stacji pomiarowej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej przy ul. Piłsudskiego.

Mimo, że w Dzierżoniowie nie są notowane przekroczenia średnioroczne norm zanieczyszczenia powietrza to zagrożeniem dla naszego zdrowia są ponadnormatywne poziomy 24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10. Ponadnormatywny poziom 24-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 występuje w okresie grzewczym, co świadczy o bardzo dużym wpływie spalania paliw w instalacjach grzewczych na stężenia zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Około 70 % pyłów zawieszonych pochodzi z lokalnych pieców, w których spalany jest węgiel, ale nierzadko także śmieci – stare meble, plastiki, opony. Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się m.in. do rozwoju chorób układu krążenia, układu oddechowego oraz chorób neurologicznych i onkologicznych.

Przykładowe aplikacje umożliwiające monitoring jakości powietrza oraz prognozy na najbliższe godziny na  na urządzenia mobilne, takie jak np. Kanarek, Nasze Powietrze, Jakość Powietrza w Polsce dostępne są na Google Play i App Store.

Ty także masz wpływ na jakość powietrza:

 1. Wyeliminuj spalanie węgla o niskiej jakości. Przy zakupie węgla oprócz jego kaloryczności sprawdź jego parametry. Węgiel o niskiej jakości powoduje większe zanieczyszczenie powietrza.
 2. Nie wykorzystuj śmieci jako paliwa grzewczego. Nie spalaj odpadów, także odpadów zielonych na powierzchni ziemi. Odpady można segregować i wykorzystywać jako surowce wtórne. Odpady problemowe, w tym odpady wielkogabarytowe oraz odpady zielone można oddać bezpłatnie w punkcie dobrowolnego oddawania odpadów. Najlepszy sposób na odpady zielone jest ich kompostowanie.
 3. Zmień sposób ogrzewania z węglowego na bardziej ekologiczny. Przy zmianie sposobu ogrzewania  możesz skorzystać z dofinansowania w ramach miejskiego programu (zadzwoń 74 645 08 65). Sprawdź, czy dla twojej nieruchomości możliwe jest podłączenie do sieci ciepłowniczej – może być taniej i ekologicznie. Operatorem sieci ciepłowniczej jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (tel. 74 831 45 90).
 4. Edukuj i uświadamiaj innych o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem powietrza.
 5. Zgłaszaj do Straży Miejskiej w Dzierżoniowie wszystkie zauważone przypadki spalania odpadów (tel. 74 645 08 88, 504 259 859). Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu lub grzywny wymierzonej na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń. Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Dzierżoniowa upoważnił funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Dzierżoniowie do wykonywania funkcji kontrolnych przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Zgodnie z art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska osoba kontrolująca  jest uprawniony do:
 • wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 - na pozostały teren;
 • przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
 • żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Kto jest szczególnie wrażliwy na przekroczenia standardów jakości powietrza?

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza powinny unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń. Osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

 1. Grupa dzieci i młodzieży poniżej 25 roku życia - szczególnie narażone na szkodliwe działanie podwyższonych stężeń są dzieci, które spędzają na powietrzu więcej czasu niż osoby dorosłe. Jednocześnie ich organizmy są w fazie wzrostu i ogólnego rozwoju, co sprzyja pojawianiu się zaburzeń zdrowotnych pod wpływem zanieczyszczeń powietrza;
 2. Grupa osób starszych i w podeszłym wieku - wrażliwość osobnicza przedstawicieli tej grupy wynika z ogólnego osłabienia organizmu związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje zwiększenie podatności na zachorowania.
 3. Grupa osób z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego - zanieczyszczenia powietrza trafiają do organizmu wraz z wdychanym powietrzem i działają drażniąco na śluzówki dróg oddechowych, a czasem oczu. Szczególnie narażone na szkodliwe działanie zanieczyszczeń są osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, głównie osoby chore na astmę.
 4. Grupa osób z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego - powstające w ludzkim organizmie pod wpływem stężeń niektórych zanieczyszczeń, związki chemiczne mogą prowadzić do powstawania blokujących naczynia krwionośne złogów, a te z kolei mogą być przyczyną zawału czy udaru.
 5. Grupa osób palących papierosy - wdychanie dymu papierosowego znacznie osłabia błony śluzowe dróg oddechowych, co ułatwia przenikanie zanieczyszczeń z wdychanego powietrza do tkanek organizmu.
 6. Grupa osób zawodowo narażona na działanie zanieczyszczeń - wykonywanie niektórych zawodów wiąże się z długotrwała ekspozycją na działanie podwyższonych stężeń, przez co wzrasta narażenie zdrowotne związane ze szkodliwym ich działaniem. Do grupy tej należą m.in. osoby wykonujące prace na wolnym powietrzu lub obsługujące urządzenia emitujące zanieczyszczenia.

Pyły PM10  absorbowane w górnych drogach oddechowych mogą powodować kaszel, trudności z oddychaniem, zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego; zwiększać zagrożenie schorzeniami alergicznymi i infekcjami układu oddechowego, kataru siennego i zapalenia alergicznego spojówek; a także wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie rozwijającego się płodu.