Informacja publiczna | Urząd Miasta Dzierżoniów

Informacja publiczna

W Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie udostępnieniu podlega każda wiadomość o sprawach publicznych Gminy Miejskiej Dzierżoniów, będąca w posiadaniu Urzędu Miasta. Za sprawy publiczne należy rozumieć zagadnienia dotyczące majątku publicznego oraz wszystkie zadania publiczne wykonywane przez gminę w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

 1. ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. wyłożenie lub wywieszenie w siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń Urzędu lub w innych miejscach ogólnie dostępnych, dokumentów zawierających informacje publiczne,
 3. wgląd do dokumentów urzędowych,
 4. udostępnianie bezpośrednio w formie ustnej lub na pisemny wniosek,
 5. dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów,
 6. wymianę informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłanej na konto e-mail: umatum [dot] dzierzoniow [dot] pl.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu na podstawie art. 5 pkt. 2  ustawy o dostępie do informacji publicznej- ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Opłaty

 1. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Jeżeli wytworzenie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów, dopuszcza się pobranie od wnioskodawcy opłaty w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
 3. Do kosztów dodatkowych zaistniałych w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia zaliczyć należy:
 • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków, kserokopii;
 • koszty elektronicznych nośników danych;
 • koszty pracy dodatkowej;
 • koszty przekazania informacji.

4. W przypadku nałożenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej organ  w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi  pisemnie wnioskodawcę o wysokości opłaty i sposobie jej wniesienia.

Termin

Realizacja wniosku powinna trwać bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od daty jego wpływu. Informacja, która może być udostępniona bezpośrednio jest udostępniana bez pisemnego wniosku przez pracowników komórek merytorycznych w formie ustnej lub w formie udostępnienia dokumentów do wglądu. Jeżeli informacja wymaga przygotowania, przetworzenia lub pobrania opłaty za udostępnienie w formie wydruku, kserokopii czy zapisu na nośniku elektronicznym jest udostępniana na podstawie pisemnego wniosku. Zgodnie z art. 13 pkt. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej- jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
 • uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia  informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji.

Odwołanie od decyzji

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia dostępu do informacji publicznej wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. ( art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej