Program Czyste Powietrze w Dzierżoniowie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Program Czyste Powietrze w Dzierżoniowie

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Napis Czyste Powietrze na białym i zielonym tle

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Obejmuje on trzy grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1564 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym;
 • (od 25-01-2022) uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł netto – w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł netto – w gospodarstwie jednoosobowym.

Terminy

 • realizacja programu: lata 2018-2029
 • podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Nabór wniosków

Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco. Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu. Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Warunki dofinansowania

W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.

Na przedsięwzięcia realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej.

Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal. Dofinansowanie nie obejmuje kotłów na ekogroszek.

Szczegółowych informacji i porad o możliwościach otrzymania dofinansowania i prawidłowej realizacji procesu zmiany sposobu ogrzewania udziela specjalista Magdalena Gnojek.

Kontakt

 • osobisty - Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne, pn-pt, od godziny 8:00 do 16:00;
 • telefoniczny: 517 566 669 lub 519 422 470;
 • mailowy: czystepowietrzeatstowarzyszeniezd [dot] pl.

Działalność punktu doradczego finansowana jest wspólnie przez wszystkie samorządy naszego powiatu. Wnioski o dofinansowanie mieszkańcy mogą składać w siedzibie biura, w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym oraz w Biurze Obsługi Klienta dzierżoniowskiego urzędu.

Czyste Powietrze +

Od 15 lipca 2022 roku zostanie uruchomiona nowa część Programu "Czyste Powietrze" - Czyste Powietrze+. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegających się o dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Warunkiem skorzystania będzie przedstawienie do wniosku o dofinansowanie umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. Będzie można dostać z wyprzedzeniem do 50% wnioskowanej kwoty dotacji. Nowe rozwiązanie jest skierowane tylko do beneficjentów wnioskujących do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania zgodnie z zaświadczeniem o dochodzie wydanym przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej i będzie dostępne tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

 • W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe będzie zawarcie do trzech umów z wykonawcami.
 • Prefinansowanie w wysokości do 50 proc. wnioskowanej dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami programu.
 • Sam wniosek o dofinansowanie (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.
 • Rozpatrzenie wniosku powinno trwać do 14 dni.
 • W ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez WFOŚIGW, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.