Straż Miejska | Urząd Miasta Dzierżoniów

Straż Miejska

Naszywka Straży Miejskiej Dzierżoniów

 

 

 

 

 

Dane teleadresowe

Szczegółowy wykaz zadań dzierżoniowskiej Straży Miejskiej

Do najważniejszych zadań dzierżoniowskiej Straży Miejskiej należy ochrona i zapewnienie spokoju w miejscach publicznych. Strażnicy miejscy mają także uprawnienia do kontroli przestrzegania zasad ruchu drogowego, współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, udzielania pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, a także współdziałania z organizatorami i innymi służbami w zapewnieniu ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Ważnym elementem pracy dzierżoniowskich strażników jest także informowanie mieszkańców o stanie i rodzajach zagrożeń oraz inicjowanie działań zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń.

 • ochrona porządku w miejscach publicznych (szczególnie pod kątem przestrzegania „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”, w oparciu o aktualizowany na bieżąco wykaz tzw. „czarnych punktów”);
 • nadzór nad estetycznym wyglądem obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji, posesji prywatnych i ich otoczenia;
 • kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie miasta prac inwestycyjno- remontowych;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia na terenie Dzierżoniowa handlu targowiskowego oraz eliminowanie nieprawidłowości z tym związanych;
 • współudziału w zabezpieczeniu imprez organizowanych przez urząd;
 • lokalizowanie i usuwanie z miejsc publicznych wraków samochodowych;
 • kontrole prawidłowości użytkowania lokalnych oczyszczalni ścieków;
 • monitorowanie w razie zagrożenia powodziowego stanu rzeki „Piławy”;
 • egzekwowanie postanowień innych przepisów gminnych oraz przepisów prawa lokalnego;
 • okresowe kontrole punktów skupu złomu pod kątem ewentualnych nieprawidłowości;
 • kontrola prawidłowego oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji, kontrola prawidłowego zabezpieczenia punktów oświetleniowych, kontrola reklam umieszczonych bez zezwolenia oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;
 • sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów;
 • kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska naturalnego (spalania odpadów, wypalenia traw, zanieczyszczeń ściekowych lub zrzutowych, niszczenia zieleni bądź naruszeń w jakikolwiek inny sposób substancji przyrodniczej), przy współpracy z wyspecjalizowanymi służbami;
 • oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania (w tym stan nawierzchni dróg i chodników, znaków drogowych poziomych i pionowych, sygnalizacji świetlnej itp.);
 • egzekwowanie przestrzegania przepisów o ruchu drogowym na terenie miasta (w ramach posiadanych kompetencji), w szczególności: prawidłowego parkowania pojazdów mechanicznych na jezdniach i chodnikach czy drogach w obrębie osiedli mieszkaniowych;
 • informowanie policji lub odpowiednich służb ratunkowych lub technicznych o awariach urządzeń komunalnych, o przestępstwach i osobach nieprzytomnych lub potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej oraz zabezpieczenie miejsc zdarzeń do czasu przybycia odpowiednich służb;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów dot. trzymania zwierząt (zwłaszcza psów) oraz niezbędnych interwencji w tym zakresie;
 • monitoring wizyjny miasta.

Uprawnienia Straży Miejskiej

Do najważniejszych uprawnień strażników należy m.in.: legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości; ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji; nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym, w uzasadnionych przypadkach przeszukiwanie podejrzanego.

Komendant Straży Miejskiej - Mariusz Furgała

Mariusz Furgała przed objęciem stanowiska komendanta przez blisko 30 lat był oficerem policji, pełniąc m.in. funkcję zastępcy komendanta bielawskiego komisariatu. Od urodzenia jest mieszkańcem Dzierżoniowa, pasjonuje się sportem, zwierzętami i turystyką.

Przez najbliższe lata priorytetami dzierżoniowskich strażników będą kwestie związane z czystością i estetyką Dzierżoniowa, działania wpływające na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i opieka nad zwierzętami. Bezpieczeństwo mieszkańców oczywiście zawsze jest naszym celem nadrzędnym. Mocno będę także pracował nad tym, by pracownicy straży wykonywali swoje zadania w taki sposób, aby znajdowało to odzwierciedlenie w ich dobrej ocenie przez dzierżoniowską społeczność – mówi Mariusz Furgała.