Bezpieczeństwo

Zima to czas, w którym zwiększa się zanieczyszczenie powietrza. Największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza ma spalanie w naszych piecach paliw stałych takich jak węgiel i drewno. Niekorzystne warunki pogodowe dla rozpraszania się zanieczyszczeń w powietrzu takie jak brak wiatru, wysokie ciśnienie, zjawisko inwersji temperatury powoduje, że zanieczyszczenia emitowane z naszych pieców kumulują się w przygruntowej warstwie powietrza. W takich dniach najczęściej występują przekroczenia wartości dopuszczalnych pyłów PM10, przykładem tego mogą być ostatnie dni, w szczególności dzień dzisiejszy W dniu 18.01.2021r. w kolejnych  godzinach odnotowujemy wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM 10 powyżej 100 μg/m3. a nawet 200 μg/m3. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń zaleca się unikać palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, palenia drewna w domowych kominkach, a także korzystanie z komunikacji publicznej zamiast komunikacji indywidualnej. Na ograniczenie emisji ma także wpływ sposób palenia węgla i drewna w piecach. Mieszkańcy opalający swoje mieszkania tego typu paliwem mogą zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć emisje zanieczyszczeń stosując metodę spalania od góry.
 
Zanieczyszczone powietrze ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, dlatego też ważnym jest planowanie swojej aktywności fizycznej na zewnątrz w zależności od aktualnego stanu zanieczyszczenia. Osoby szczególnie wrażliwe na przekroczenia standardów jakości powietrza (szczególnie osoby starsze, dzieci kobiety w ciąży) w takich dnia powinny ograniczyć czas przebywanie na zewnątrz. Aktualny stan jakości powietrza w sposób łatwy można monitorować na stronie www.dzierzoniow.pl (wysuwana zakładka) oraz dostępne są także aplikacje na smartfony np. aplikacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Jakość powietrza w Polsce”. Oprócz aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza można także uzyskać informacje o prognozowanym zanieczyszczeniu powietrza – strona internetowa https://powietrze.uni.wroc.pl/ lub aplikacja „Nasze powietrze”.
 
Zdarza się, że w piecach spalane są także odpady. Jest to działanie bezprawne i jest zagrożone sankcją karną. Straż Miejska w Dzierżoniowie prowadzi kontrole w tym zakresie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej posiadają prawo wejścia na teren nieruchomości i skontrolowania co spalane jest w piecach. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania do Straży Miejskiej wszystkich przypadków spalania odpadów lub przypuszczenia, że na danej nieruchomości mogą być spalane odpady (tel. 746450888 lub 797 188 886 ).

18 stycznia 2020

 

Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Dzierżoniowie tworzą:

 • Marek Mitraszewski Kierownik Biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
  tel. 74 645 08 30,e-mail: mmitraszewski at um [dot] dzierzoniow [dot] pl;
 • Małgorzata Jarzynka-Oleksy podinspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej (Biuro Obsługi Klienta)
  tel. 74 645 03 94,e-mail: mjarzynkaoleksy at um [dot] dzierzoniow [dot] pl.

Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe obejmuje zasięgiem teren miasta i polega na realizacji następujących zadań:

 • planowanie działalności w zakresie realizacji zadań zleconych dotyczących obrony cywilnej (OC);
 • opracowywanie planu obrony cywilnej oraz nadzór nad opracowaniem planów OC i zadań dla instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych działających na terenie Dzierżoniowa;
 • przygotowanie i zapewnienie działania wszystkich elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
 • przygotowanie oraz kierowanie formacjami obrony cywilnej.
 • gospodarowanie sprzętem OC, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych burmistrza, jako szefa obrony cywilnej miasta;
 • kierowanie i koordynowaniem przedsięwzięć w zakresie integracji sił do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz zagrożeń nadzwyczajnych;
 • organizacyjno-rzeczowe zabezpieczenie potrzeb w realizacji przedsięwzięć Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie Dzierżoniowa;
 • kierowaniem oraz przygotowanie do ewakuacji z miejsc zagrożonych;
 • współpraca z Państwową Powiatową Komendą Straż Pożarnej, Komendą Powiatową Policji, Pogotowiem Ratunkowym w Dzierżoniowie oraz innymi jednostkami biorącymi udział w czasie akcji ratowniczych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych Burmistrza miasta oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starosty lub Wojewody.

Alarmy dźwiękowe

Jednym z przedsięwzięć struktur zarządzania kryzysowego jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych. Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia:

 • systemy alarmowania - syreny zakładów pracy, straży pożarnej, obrony cywilnej
 • centralne oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej

Po usłyszeniu sygnału alarmowego należny działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego (dźwięk syreny modulowany trwający 3 minuty) osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się;
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);
 • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy powinni je zatrzymać i ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząść konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

Jeżeli nie będziesz miał możliwości ukrycia się w budowli ochronnej, ukryj się w zagłębieniu terenu lub za inną trwałą osłoną.

Po usłyszeniu alarmu o skażeniach (dźwięk syreny ciągły trwający 3 minuty) należy:

 • nałożyć indywidualne środki ochrony;
 • udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki;
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
 • jeśli nie ma innych zaleceń - udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

 

Telefony na wypadek zagrożeń

Punkt Informacji Drogowej GDDKiA
tel. 19 111, e-mail:  kancelaria at gddkia [dot] gov [dot] pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
998 lub 112, e-mail:  dzierzoniow at kwpsp [dot] wroc [dot] pl

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
997 lub 112, e-mail:  dyzurny at dzierzoniow [dot] wr [dot] policja [dot] gov [dot] pl

Pogotowie Ratunkowe w Dzierżoniowie
999 lub 112, e-mail:  sekretariat at szpital [dot] dzierzoniow [dot] pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie
74 832 46 57; 606 624 921; email:  dzierzoniow at wroc [dot] wiw [dot] gov [dot] pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie
74 832 33 33; 781 556 033; email:  psse [dot] dzierzoniow at pis [dot] gov [dot] pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
74 832 17 80; 695 932 905; email:  pinb-dzierzoniow at o2 [dot] pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
74 831 31 29; 607 448 862; email:  sekretariat at zdp [dot] dzierzoniow [dot] pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierżoniowie
tel. 74 832 52 27, kom. 698 618 702, fax. 74 832 52 26, email:  dzierzoniow at czkw [dot] wroc [dot] pl

całodobowy kontakt: kom. 698 618 702, tel. 74 832 52 27 (po godzinach pracy urzędu przekierowanie na numer komórkowy po 20 sekundach)

Pogotowie Gazowe w Dzierżoniowie
992, tel. 74 831 24 21, email:  rdg [dot] dzierzoniow at wroclaw [dot] psg [dot] pl

Pogotowie Energetyczne w Dzierżoniowie
991, tel. 74 889 45 12, email:  tdwbzetd at tauron-dystrybucja [dot] pl

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne w Dzierżoniowie
994, tel. 4 832 37 01 do 04, email:   wik at wik [dot] dzierzoniow [dot] pl