Rewitalizacja | Urząd Miasta Dzierżoniów

Rewitalizacja

Urząd Miasta w Dzierżoniowie zaprasza do współuczestniczenia w procesie rewitalizacji naszego miasta. Z przyjemnością poznamy Państwa opinie, sugestie i komentarze. Czekamy na konkretne pomysły, kierunki zamierzeń i wskazanie najważniejszych potrzeb mieszkańców Dzierżoniowa.   

Logo rewitalizacji

Kontakt: umatum [dot] dzierzoniow [dot] pl, w temacie korespondencji proszę wpisać słowo "Rewitalizacja", lub pisemnie na adres: Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, z dopiskiem "Rewitalizacja"

Programy rewitalizacyjne Urzędu Miasta w Dzierżoniowie

Rewitalizacja jest procesem przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.  

Podstawowym celem wdrażania programów rewitalizacyjnych jest wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację. Rewitalizacja obejmuje jednoczesne działania na trzech głównych płaszczyznach: 

  • rozwój gospodarczy – wzrost dochodu firm, wzrost wpływów podatkowych gminy, wspomaganie aktywności gospodarczej, wzbogacanie oferty dla inwestorów,
  • rozwój społeczny – tworzenie nowych miejsc pracy, walka z patologiami, przede wszystkim z przestępczością, marginalizacją, wykluczeniami,
  • rozwój budowlano-przestrzenny - zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remonty, modernizację i konserwacje zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej, a także poprawę środowiska naturalnego.

Elementarnymi pojęciami, wchodzącymi w skład zagadnienia rewitalizacji są: 

  • stan kryzysowy – zespół niepożądanych, destrukcyjnych procesów w sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej, powodujący trwałą degradację danego obszaru,
  • obszar programu rewitalizacji, zwarty zespół nieruchomości, dla którego opracowuje i realizuje się program rewitalizacji. Obejmuje on w całości lub w części teren znajdujący się w stanie kryzysowym,
  • Lokalny Program Rewitalizacji – wieloletni, zintegrowany zespół działań rewitalizacyjnych, podejmowanych w oparciu o strategię ograniczania i eliminacji problemów gospodarczych, ekonomicznych i społecznych na określonym obszarze miasta. Program ten powinien odzwierciedlać problemy mieszkańców, a także instytucji, wspólnot, stowarzyszeń i organizacji, działających na rzecz rozwoju danego obszaru. LPR jest dokumentem niezbędnym, umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • projekt rewitalizacji – prowadzony na określonym terenie zespół przedsięwzięć, będących częścią programu rewitalizacji, w ramach których realizowane są zadania inwestycyjne, społeczne i ekonomiczne.

W związku z faktem, iż rewitalizacja jest procesem wieloletnim, jej efekty są trudne do wyeksponowania, a nawet do ich zbadania. Walka z negatywnymi zjawiskami społeczno-ekonomicznymi polega na osiąganiu efektów „małymi kroczkami", co czyni te działania mało efektownymi, niemniej jednak są one niezwykle potrzebne. Stosunkowo łatwo natomiast przedstawić wyniki rewitalizacji w sferze budowlano-przestrzennej.