Program Moja Woda w Dzierżoniowie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Program Moja Woda w Dzierżoniowie

Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu poziomu retencji na terenie posesji przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych i wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, m.in. przez rozwój przydomowej zieleni i zbiorników wodnych.

Dofinansowanie w formie dotacji, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, wchodzących w skład przedsięwzięcia na kwotę do 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których dopiero planuje się budowę lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty dotacji z Programu Moja Woda. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Na koszty kwalifikowane składają się w drugim naborze zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

  • do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe - bez kosztów nasadzeń);
  • do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach - zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych)  (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania / wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji."

Okres kwalifikowalności kosztów do 30.06.2024 r.

Szczegóły programu wraz z załącznikami

Szczegółowych informacji i porad o możliwościach otrzymania dofinansowania udziela specjalista Magdalena Gnojek, w ramach prowadzenia przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska punktu "Czyste Powietrze".

Kontakt:

  • osobisty - Sowiogórskie Centrum Komunikacyjne, pn-pt, od godziny 8:00 do 16:00;
  • telefoniczny: 517 566 669;
  • mailowy: czystepowietrze at stowarzyszenie [dot] pl.

Działalność punktu doradczego finansowana jest wspólnie przez wszystkie samorządy naszego powiatu. Wnioski o dofinansowanie mieszkańcy mogą składać w siedzibie biura, w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym.