Program Moja Woda w Dzierżoniowie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Program Moja Woda w Dzierżoniowie

Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.

Beneficjenci

Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda” – zgodnie z Zasadami i warunkami udzielania pomocy w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”

Finansowanie

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Nabór wniosków w do programu jest już zakończony

Zmiana w Regulaminie Programu „Moja Woda” dotycząca terminu realizacji inwestycji

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że z uwagi z zaistniałą sytuację związaną z pandemią COVID -19 oraz specyfikę inwestycji realizowanych w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” został wydłużony termin realizacji zadania oraz wypłaty środków, tj.

  • termin realizacji zadania – do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (pierwszego wniosku, nie korekty);
  • termin złożenia zapotrzebowania na wypłatę środków – do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
  • termin wypłaty środków – do 90 dni od złożenia kompletnego zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

W związku z tym, wnioskodawcy, którzy otrzymali już umowę dotacji (pismo) a potrzebują wydłużyć termin wskazany w umowie, proszeni są o informację na adres mailowy pracownika prowadzącego sprawę (podany na końcu pisma). W mailu proszę podać uzasadnienie prośby o zmianę terminu.

Zmiana terminu możliwa będzie również bądź na podstawie złożonego zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu.

Wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze umowy dotacji (pisma), są na etapie korygowania wniosku bądź oczekiwania na jego rozpatrzenie, informujemy, że w umowie dotacji (bez względu na termin podany we wniosku/korekcie) wpisany będzie maksymalny termin 12 miesięcy. W związku z tym, nie trzeba składać dodatkowej korekty.