Rada Miejska | Urząd Miasta Dzierżoniów

Rada Miejska

Rada Miejska Dzierżoniowa IX kadencji (2024 - 2029) liczy 21 radnych. Na przewodniczącą rady wybrano Agnieszkę Denysiak. Wiceprzewodniczącymi zostali: Ireneusz Żygadło, Jarosław Rudnicki i Jarosław Kresa.

Przewodnicząca rady miesjkiej stojąca przy mównicy, przed nią bukiety kwiatów
Agnieszka Denysiak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Sesje Rady Miejskiej Dzierżoniowa odbywają się najczęściej w ostatni poniedziałek miesiąca w Sali Rycerskiej dzierżoniowskiego ratusza. W obradach może aktywnie uczestniczyć każdy mieszkaniec. By zabrać głos, należy przed rozpoczęciem obrad zapisać się na listę mówców u prowadzącego sesję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady. Zasady pracy, kompetencje, organizację i tryb pracy Rady Miejskiej określa Statut Dzierżoniowa.

Szczegółowe informacje, tj. porządki obrad, projekty uchwał oraz podjęte przez radnych uchwały, dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska, prawo lokalne i zamierzenia władz.

 

Komisje Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Komisja Rewizyjna - przewodniczący: Radosław Drabczyk
 • Aneta Białek
 • Grażyna Juraszek
 • Paweł Kowalski
 • Jarosław Perlak
 • Małgorzata Prewandowska
 • Maciej Woźniak

Zakres zadań komisji określa Statut Dzierżoniowa

Komisja Budżetów i Finansów - przewodniczący - Maciej Kiesewetter
 • Romuald Adamus
 • Agnieszka Denysiak
 • Diana Kaczyńska
 • Aneta Przybyła
 • Jarosław Rudnicki
 • Andrzej Wiczkowski

Zakres działalności:

 • uchwalanie i wykonywanie budżetu miasta;
 • gospodarka finansowa;
 • majątek gminy;
 • prognozowanie ekonomiczne;
 • udział w związkach i porozumieniach komunalnych;
 • tworzenie, przekształcanie i likwidacja gminnych jednostek organizacyjnych.
Komisja Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego - przewodniczący - Maciej Woźniak
 • Adam Bagiński
 • Aneta Białek
 • Łukasz Bienias
 • Agnieszka Denysiak
 • Jarosław Perlak
 • Ireneusz Żygadło

Zakres działalności:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa;
 • podejmowanie działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia;
 • podejmowanie inicjatyw wchodzących w zakres działania Straży Miejskiej;
 • analiza zagrożenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego miasta oraz współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie;
 • skargi i wnioski mieszkańców;
 • wymiana informacji z Komendą Powiatową Policji w Dzierżoniowie w zakresie stanu porządku i bezpieczeństwa w mieście oraz wypracowanie wspólnych wniosków celem zmniejszenia zagrożenia, inspirowanie działań w celu ograniczenia zjawisk patologicznych;
 • współpraca z organizacjami samorządowymi, społecznymi oraz mieszkańcami;
 • wspieranie i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.
Komisja Edukacji i Spraw Społecznych - przewodnicząca - Małgorzata Prewandowska
 • Maria Adamus
 • Jakub Ciąpała
 • Anna Kwaśny
 • Jarosław Kresa
 • Jarosław Rudnicki
 • Ireneusz Żygadło

Zakres działalności:

 • edukacja publiczna (szkoły, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze);
 • kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami;
 • kultywowanie tradycji lokalnej;
 • ochrona zdrowia;
 • pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze;
 • zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacja;
 • kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe;
 • polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta - przewodnicząca - Diana Kaczyńska
 • Romuald Adamus
 • Jakub Ciąpała
 • Grażyna Juraszek
 • Maciej Kiesewetter
 • Paweł Kowalski
 • Jarosław Kresa

Zakres działalności:

 • opiniowanie planów rozwoju społeczno – gospodarczego miasta;
 • współpraca w tworzeniu strategii promocji miasta;
 • gminne drogi, mosty, ulice, place i organizacja ruchu drogowego;
 • wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, odprowadzanie wód opadowych oraz usuwanie oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
 • zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 • lokalny transport zbiorowego;
 • gospodarka wodna;
 • ochrona środowiska i przyrody;
 • zieleń komunalna i zadrzewienia;
 • cmentarze komunalne;
 • utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
 • ładu przestrzenny, gospodarka nieruchomościami;
 • gminne budownictwo mieszkaniowe, zasoby mieszkaniowe, targowiska i hale targowe;
 • współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - przewodniczący - Adam Bagiński
 • Maria Adamus
 • Łukasz Bienias
 • Radosław Drabczyk
 • Anna Kwaśny
 • Aneta Przybyła
 • Andrzej Wiczkowski

Zakres działalności:

 • rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych gminy;
 • rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców;
 •  rozpatrywanie petycji kierowanych do rady.

Kluby radnych Rady Miejskiej

Klub Radnych Nowoczesny Dzierżoniów i Koalicja Obywatelska
 • Adam Bagiński - przewodniczący klubu
 • Jakub Ciąpała
 • Agnieszka Denysiak
 • Radosław Drabczyk
 • Grażyna Juraszek
 • Diana Kaczyńska
 • Maciej Kiesewetter
 • Anna Kwaśny
 • Małgorzata Prewandowska
 • Andrzej Wiczkowski
 • Maciej Woźniak
 • Ireneusz Żygadło
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
 • Jarosław Kresa - przewodniczący klubu
 • Romuald Adamus – wiceprzewodniczący klubu
 • Maria Adamus
 • Aneta Białek
 • Aneta Przybyła
Klub Radnych Dzierżoniów 2023
 • Jarosław Perlak – przewodniczący klubu
 • Łukasz Bienias – zastępca przewodniczącego klubu
 • Paweł Kowalski
 • Jarosław Rudnicki

Przydatne linki