Dzierżoniowska Rada Kobiet | Urząd Miasta Dzierżoniów

Dzierżoniowska Rada Kobiet

Logo Dzierżoniowskiej Rady Kobiet

 

 

Zadaniem rady jest podejmowanie działań wspierających udział kobiet w życiu zawodowym, społecznym, diagnozowanie sytuacji kobiet w Dzierżoniowie i wspieranie działań samorządu w rozwoju polityki prorodzinnej. Jest to działalność społeczna skierowana do pań, których centrum działalności zawodowej lub społecznej jest Dzierżoniów.

- Mieszkanki, które chcą być aktywne i angażować się w rozwój i w kobiecą stronę Dzierżoniowa serdecznie zapraszamy do współpracy  – zachęca Dorota Pieszczuch, zastępca burmistrza Dzierżoniowa i pomysłodawczyni powołania Dzierżoniowskiej Rady Kobiet.

Najważniejsze obszary działalności rady:

 • podejmowanie działań wspierających udział kobiet w życiu zawodowym i społecznym;
 • diagnozowanie i monitorowanie sytuacji kobiet w mieście;
 • wspieranie polityki miasta w sprawach dotyczących kobiet;
 • podejmowanie działań dotyczących edukacji i informowania mieszkańców w zakresie równouprawnienia;
 • wspieranie organizacji, inicjowanie akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematykę kobiecą oraz równouprawnienia płci;
 • wspieranie działań miasta w zakresie realizowania polityki prorodzinnej.

Skład Dzierżoniowskiej Rady Kobiet

Przedstawicielki Burmistrza:

 • Aneta Błaszczuk
 • Marzenna Lasota-Darowska
 • Dorota Pieszczuch
 • Anna Polowczyk

Mieszkanki Dzierżoniowa

 • Grażyna Bajsarowicz
 • Anna Dąbrowska
 • Irena Dyksik
 • Sylwia Ganowicz-Kotus
 • Barbara Gębarowska
 • Magdalena Głaz-Gorrasi
 • Renata Gonet
 • Aneta Grzelka
 • Agnieszka Jabłońska-Ekiert
 • Diana Kaczyńska
 • Martyna Kałuża
 • Stanisława Karpińska
 • Karola Kotecka-Koba
 • Dorota Kucharska
 • Małgorzata Kuzik
 • Elżbieta Lipska
 • Jolanta Maniecka
 • Iwona Matyja
 • Marta Morawiecka
 • Magdalena Okipna
 • Wanda Ostrowska
 • Izabela Piwko-Zadrożna
 • Anna Pyrak
 • Helena Sendyk
 • Renata Wester

Zadania Dzierżoniowskiej Rady Kobiet:

 • diagnozowanie i monitorowanie sytuacji kobiet w Mieście;
 • wspieranie polityki Miasta w sprawach dotyczących kobiet,
 • możliwość wyrażania opinii na temat projektów dokumentów strategicznych Miasta dotyczących rozwoju,
 • podejmowanie działań dotyczących edukacji i informowania mieszkańców w zakresie równouprawnienia osób w zakresie płci, wyznania, narodowości oraz osób z niepełnosprawnościami,
 • podejmowanie działań wspierających udział kobiet w życiu zawodowym, społecznym i innej działalności,
 • wspieranie organizacji, inicjowanie akcji społecznych oraz imprez podejmujących tematykę kobiecą oraz równouprawnienia płci,
 • wspieranie działań Miasta w zakresie realizowania polityki prorodzinnej, społecznej i senioralnej: a) w zakresie wsparcia udzielanego rodzinom, b) dostępności żłobków i przedszkoli, c) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, d) zapobiegania marginalizacji rodzin dotkniętych ubóstwem,
 • wspieranie działań Miasta w obrębie przestrzeni publicznej zmierzających do jej otwartości i skoncentrowaniu na potrzebach wszystkich mieszkańców,
 • dążenie do zwiększenia udziału mieszkańców w życiu Miasta,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących obszarów, związanych z równouprawnieniem, w tym sytuacją kobiet w mieście;
 •  współpraca z samorządem lokalnym, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi
 • w zakresie promowania działalności kobiet, aktywizacji seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami,
 • podejmowanie innych działań, mających na celu propagowanie polityki równościowej w Mieście

Kadencyjność Rady Kobiet

 

 • Rada działa na zasadzie kadencyjności. Kadencja członków Rady pokrywa się z Kadencją Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
 • W skład Rady wchodzą kobiety, które mają miejsce zamieszkania w Dzierżoniowie lub ich centrum działalności zawodowej lub społecznej stanowi Miasto Dzierżoniów.
 • Kandydatka do Rady musi być osobą pełnoletnią.
 • W skład Rady wchodzi: 5 przedstawicielek Burmistrza Dzierżoniowa i min. 10 kobiet, których kandydatury zostały poparte co najmniej jedną rekomendacją wystawioną przez organizację, instytucję, przedsiębiorców lub osoby fizyczne, poświadczające zaangażowanie kandydatki w działalność na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa,
 • Nabór kandydatek do Rady ogłasza Burmistrz po rozpoczęciu Kadencji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.
 • Ogłoszenie o naborze do Rady zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.
 • W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń do udziału w Radzie, Rada może liczyć mniej niż 15 kobiet, jednak nie mniej niż 9.

Zdjęcie składu Dzierżoniowskiej Rady Kobiet