Raport 2023 - bezpieczeństwo | Urząd Miasta Dzierżoniów

Raport 2023 - bezpieczeństwo

Panorama miasta z lotu ptaka, w tle zadrzewione góry

Działania Straży Miejskiej

Dbanie o ład i porządek publiczny oraz przestrzeganie przepisów, nie tylko lokalnych – to główne, ale nie jedyne, zadania strażników miejskich, którzy podlegają władzom samorządowym. Straż Miejska Dzierżoniowa w 2023 r. funkcjonowała w systemie dwuzmianowym, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-14.30 i 14.00-22.00, a w soboty 7.00-15.00.

Struktura Straży Miejskiej w Dzierżoniowie
  • komendant Mariusz Furgała,
  • zespół do spraw ekologii i ochrony środowiska: 2 funkcjonariuszy,
  • stanowisko do spraw wykroczeń, oskarżyciel publiczny oraz dyżury: 1 funkcjonariusz,
  • dzielnicowi: 6 funkcjonariuszy.
Działania priorytetowe

Współpraca ze społecznością lokalną

Strażnik rejonowy, podobnie jak dzielnicowy, utrzymywał bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznając ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Poprawa czystości i estetyki miasta

Strażnicy prowadzili szereg działań ukierunkowanych na poprawę czystości i porządku przestrzeni publicznej, w oparciu o ustawy oraz nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Dzierżoniowa.

Ekopatrol

Główne zadania zespołu to bieżąca analiza sytuacji ekologicznej, opracowanie i aktualizacja mapy zagrożeń pokazującej m.in. rejony i miejsca, w których najczęściej składowane są nielegalne odpady, miejsca w których najczęściej występuje zagrożenie spalania odpadów. Działania na rzecz opieki nad zwierzętami. Mają na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i przeciwdziałanie zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w związku z utrzymywaniem zwierząt domowych. Strażnicy udzielają również pomocy zwierzętom chorym, rannym oraz wolno żyjącym, które pozostają w granicach miasta.

Działania w zakresie porządku publicznego

Kontrole miejsc, w których dochodziło do wykroczeń, zdecydowane działania w przypadkach zakłócenia spokoju i porządku publicznego, spoczynku nocnego, spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz innych wybryków, a także podejmowanie interwencji wobec hałaśliwych, agresywnych grup młodzieży.

Osiągnięcie poprawy w zakresie parkowania i stosowania się do znaków i przepisów drogowych

Działania wobec kierujących pojazdami, którzy nie stosują się do przepisów i znaków ograniczających postój i zatrzymanie, a także przestrzegania przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym przez rowerzystów i pieszych uczestników ruchu drogowego.

Działania ukierunkowane na promowanie pozytywnych zachowań dzieci i młodzieży

Strażnicy brali udział w imprezach organizowanych na terenie miasta, np. Dzień Bezpieczeństwa czy festyny, prowadzili codziennie patrole szkolne.

Przebieg służby

Do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Dzierżoniowa w roku 2023 Straż Miejska wystawiła do służby 861 samodzielnych patroli strażników miejskich, w tym 269 patroli pieszych, a także 96 patroli z funkcjonariuszami policji. Ujawniono łącznie 1.311 wykroczeń (wzrost o 90), udzielając 829 pouczeń (więcej o 21) , nałożyli 358 mandatów karmnych (więcej o 33) na łączną kwotę 50.080 zł (wzrost o 8.780 zł). Przeprowadzono również 229 czynności wyjaśniających (więcej o 47) w celu zebrania niezbędnych danych do sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu.

Strażnicy podjęli 4.297 interwencji i działań (rok wcześniej: 4.291). W 1.648 przypadkach działania strażników wynikały z sygnałów od mieszkańców, a w 2.649 przypadkach były to interwencje własne. W 2023 r. najczęściej podejmowanymi interwencjami były te związane z nieprawidłowym parkowaniem (972), spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym (378), czystością na posesji (363), interwencje związane ze zwierzętami: brakiem nadzoru nad nimi: 123 (spadek o 19) oraz rannymi i chorymi dzikimi zwierzętami: 163 (wzrost o 25).

Wiele czasu zajęły interwencje związane z infrastrukturą miejską (212) - przede wszystkim uszkodzonymi znakami drogowymi (49), awarią oświetlenia (42), połamanymi drzewami (13) czy też uszkodzoną jezdnią (73) i uszkodzeniami małej infrastruktury (27). Strażnicy kontrolowali miejską ogrzewalnię, miejsca przebywania osób bezdomnych, targowisko, udzielali pomocy i asysty dla pracowników Urzędu Miasta i innych instytucji (DZBM, DOK, PK, szkoły i przedszkola).

Strażnicy miejscy upoważnieni są także do kontrolowania, czym palimy w piecach. W minionym roku było 49 tego typu interwencji, w tym 9 własnych i 40 po sygnale od mieszkańców. 32 interwencje przeprowadzono w zakresie kontroli palenisk domowych, a 17 spalania odpadów na powierzchni. W ich trakcie ujawniono 8 wykroczeń, wobec 4 sprawców zastosowano pouczenie, wobec 4 nałożono mandaty karne na łączną kwotę 800 zł.

Interwencje strażników dotyczyły także zanieczyszczenia powierzchni jezdni z wyjazdów z budów oraz zapylenia z placów budów (15). Dwóch sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 300 zł, a wobec 13  zastosowano pouczenie. Wszystkich sprawców wykroczeń zobowiązano do niezwłocznego uprzątnięcia drogi.

Ruch drogowy

Ważnym elementem w 2023 r. było usuwanie z przestrzeni miejskiej wraków zalegających na drogach publicznych. Porzuconych pojazdów odnotowano 19 (spadek o 21 w porównaniu z 2022 r.).

Strażnik miejski asystuje przy załadunku auta na lawetę

Fot. Informacje o porzuconych autach przekazywane są strażnikom najczęściej przez mieszkańców, ze względu na fakt, że każde pozostawione czy porzucone przez właściciela auto blokuje miejsce parkingowe i źle wpływa na estetykę

Do obecności strażników przy przejściach dla pieszych w sąsiedztwie szkół podstawowych zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Oprócz bezpieczeństwa najmłodszych przeprowadzono blisko 1.000 interwencji dotyczących ruchu drogowego. Ich efekt to 679 ujawnionych wykroczeń zagrażających bezpieczeństwu pieszych i kierowców. W 583 przypadkach zastosowano pouczenia, nałożono też 81 mandatów, a wobec 15 sprawców skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Strażnicy przeprowadzili również 247 interwencji dotyczących niszczenia zieleni i zaśmiecania miejsc publicznych. W wyniku tych działań nałożono 74 mandatów, wobec 8 skierowano wnioski o ukaranie, a 165 sprawców pouczono.

Funkcjonariusze dzierżoniowskiej Straży Miejskiej obsługują również miejski monitoring, w którym obecnie działa 39 kamer. W 2023 r. zostało uruchomionych 6 kamer na Wale Szwedzkim. W grudniu nastąpiła rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o 4 nowe punkty zlokalizowane na głównych drogach dojazdowych do Dzierżoniowa. Zamontowano kamerę obrotową na rondzie Solidarności (skrzyżowanie ul. Świdnickiej i obwodnicy Dzierżoniowa przy wjeździe do miasta drogą wojewódzką nr 382 od strony Świdnicy), na Rondzie Czeskim (skrzyżowanie ulic Batalionów Chłopskich, Stanisława Staszica i Kolejowej) oraz na skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej z ul. Janusza Korczaka przy drodze wojewódzkiej nr 384. W projekcie uwzględniono również modernizację 5 najstarszych punktów kamerowych w Dzierżoniowie.

Strażnik miejski obserwujący ekrany komputerów pokazujących obraz z kamer monitoringu

Fot. Miejski monitoring pomaga strażnikom i policji w ujawnianiu przypadków łamania prawa i ustalaniu sprawców

W ubiegłym roku do dzierżoniowskiej Straży Miejskiej wpłynęło 286 interwencji dotyczących zwierząt. 123 z nich dotyczyły braku nadzoru nad zwierzętami. 56 psów, 10 rannych kotów oraz 1 bezdomnego skierowano do schroniska. Natomiast 163 zgłoszenia dotyczyły rannych i chorych dzikich zwierząt, które pojawiły się na terenie miasta. Zgłoszenia wpływające do straży dotyczyły głównie różnego rodzaju ptaków, królików, zajęcy, jeży, saren, lisów i innych.

Wykroczenia

W 2023 r. ujawniono łącznie 1.311 wykroczeń. Najwięcej, bo aż 679, dotyczyło wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 244 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Ujawniono 247 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz 53 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, a 29 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu.

W 358 przypadkach wykroczenie zakończono w postępowaniu mandatowym. Wobec 40 sprawców wykroczeń sporządzano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Wobec 850 sprawców wykroczeń zastosowano pouczenia, zwrócenia uwagi lub ostrzeżenia. Spadek liczby pouczeń spowodowany był zakończeniem pandemii - jeszcze w latach 2020-2021 udzielano po 1.200 pouczeń za brak maseczek.

Współpraca z innymi podmiotami

W 2023 r. straż współpracowała z poszczególnymi wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego.

Na wniosek UM, OPS-u i DZBM-u strażnicy udzielili szeregu asyst przy wykonywaniu czynności służbowych, kontrolowali posesje w sytuacjach, gdy zachodziło podejrzenie, że liczba osób wskazanych w deklaracji nie odpowiada stanowi faktycznemu. Wspólnie z pracownikami OPS-u cyklicznie poddawali kontroli miejsca przebywania osób bezdomnych. Uczestniczyli w asystach przy egzekucjach zaległości czy też kontrolach wspólnie z pracownikami DZBM-u. W sumie wykonali 323 ustalenia i asysty dla wydziałów i jednostek Urzędu Miasta, 205 doręczeń dokumentów, 188 kontrole ogrzewalni, 795 patroli szkolnych i wiele innych czynności.

Zima, ogrody działkowe i stara altanka, przy niej dwóch strażników

Fot. Straż Miejska Dzierżoniowa co roku w okresie zimowym wraz z policją i OPS-em kontroluje miejsca przebywania osób bezdomnych

Edukacja i profilaktyka

W 2023 r. strażnicy przeprowadzili wiele akcji, które spotkały się z aprobatą lokalnej społeczności.

Kontynuowali rozpoczętą w ubiegłym roku akcję znakowania rowerów (47). Również akcja „Akumulator”, polegająca na odpalaniu pojazdów (46 aut), cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta.

Straż miejska, chcąc skuteczniej rozwiązywać problemy związane z niesprzątaniem po swoich pupilach przez ich właścicieli, wykonuje prewencyjne patrole na terenach osiedli mieszkaniowych oraz parków i skwerów, zwracając uwagę na osoby niesprzątające po swoich czworonogach. Codzienne w okresie roku szkolnego jest obecna pod wszystkimi dzierżoniowskimi szkołami, dbając o bezpieczne dotarcie uczniów do placówek edukacyjnych.

Strażnik miejski pochylony nad silnikiem auta

Fot. Już od ponad 7 lat strażnicy oferują mieszkańcom pomoc w odpalaniu pojazdów, których akumulator odmówił posłuszeństwa. Funkcjonariusze posiadają specjalne urządzenie rozruchowe, które wspomaga uruchomienie silnika. Taka pomoc zimą jest bezcenna

Interwencje strażników miejskich
Statystyki interwencji Straży Miejskiej Dzierżoniowa w 2023 roku
Interwencje własne przyjęte razem
infrastruktura miejska 97 115 212
czystość na posesji 206 157 363
spalanie odpadów w budynkach 3 29 32
spalanie odpadów na zewnątrz 6 11 17
odpady poza pojemnikami 6 13 19
zanieczyszczenie drogi 3 12 15
niesprzątanie po psie 0 2 2
pożary 3 6 9
zagrożenie życia lub zdrowia (covid) 20 73 93
zakłócenie porządku 53 75 128
spożywanie alkoholu 315 63 378
brak nadzoru nad zwierzętami 9 114 123
ranne, chore zwierzęta i dzikie zwierzęta 7 156 163
nieprawidłowe parkowanie 532 440 972
nieuprawnione parkowanie na kopercie 8 18 26
usuwanie wraków samochodów 4 15 19
patrole przy szkołach podstawowych 795 0 795
kontrola miejskiej ogrzewalni 188 0 188
ekopatrole - kontrole 29 0 29
kontrola umów na usuwanie odpadów komunalnych 40 1 41
znakowanie rowerów 25 0 25
kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 36 1 37
kontrola obowiązkowej deratyzacji 117 0 117
kontrola sklepów monopolowych i lokali gastronomicznych 33 0 33
zajęcie pasa drogowego 1 6 7
asysty i ustalenia dla urzędu i jednostek organizacyjnych 179 0 179
doręczanie dokumentów 30 0 30
kontrole targowiska 136 0 136
pomoc w uruchomieniu auta zimą 0 42 42
zimowa akcja "Bezdomni" 2 17 19
osoby bezdomne odwiezione do schroniska 0 5 5
łącznie 2649 1648 4297

Działania związane z obroną cywilną

W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24.02.2022 r. władze Dzierżoniowa wraz z mieszkańcami rozpoczęły działania, które miały na celu pomoc napływającym uchodźcom. Udzielana była od samego początku i na wielu płaszczyznach, także w 2023 r.

Z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie obywateli Ukrainy w ośrodkach instytucjonalnych (Argentia, ul. Batalionów Chłopskich 110 oraz Apartamenty Alicja, ul. Bohaterów Getta 10) wydano 2.005.010 zł. W ośrodkach tych przebywało 58 osób (26 kobiet, 7 mężczyzn i 23 dzieci). Na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób prywatnych, które przyjęły obywateli Ukrainy, miasto przeznaczyło w 2023 r. kwotę 1.160.303,42 zł.

Wozy strażackie stojące na drodze, przed nimi strażak i żołnierz
W 2023 roku na obwodnicy Dzierżoniowa ćwiczono reagowanie i koordynację działań służb ratunkowych i bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia

Opieka nad zwierzętami

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizacja, działania adopcyjne, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego to także zadania gminy. W 2023 r. wydano na nie prawie pół mln zł.

Czarny ptak z żółtym ogonem trzymany w rękach, obok strzykawka
Pomoc weterynaryjna na zlecenie samorządu udzielana jest zwierzętom bezdomnym oraz wolno żyjącym, których stan zdrowia bezpośrednio zagraża zdrowiu lub życiu

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom miasto przeznaczyło w 2023 r. 233 tys. zł. Zadanie w zakresie odławiania i utrzymania zwierząt bezdomnych realizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Azyl” w schronisku dla zwierząt przy ul. Brzegowej 151. Stowarzyszenie aktywnie wspierało tez samorząd w zakresie całodobowej opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi, które w wyniku zdarzeń drogowych wymagały opieki, w tym opieki weterynaryjnej.

W 2023 r. w schronisku przebywały 64 psy. Azyl prowadził, jak co roku, działania adopcyjne, których celem było znalezienie nowego domu dla jego czworonożnych podopiecznych. Do adopcji przekazano 49 psów. Przy jej przeprowadzaniu zwracano szczególną uwagę na świadome i odpowiedzialne nabywanie zwierząt.

Stowarzyszeniu zlecono też opiekę nad kotami wymagającymi opieki weterynaryjnej. Miasto pokryło koszty leczenia 11 chorych/ powypadkowych osobników. Przeprowadzono sterylizację 28 kotów wolo żyjących i bezdomnych oraz 4 sterylizacje zwierząt właścicielskich.

Na zadania publiczne z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w 2023 r. przeznaczono kwotę 266,5 tys. zł. Na zlecenie samorządu udzielono pomocy weterynaryjnej 40 zwierzętom bezdomnym oraz wolno żyjącym, których stan zdrowia bezpośrednio zagrażał zdrowiu lub życiu. Były to 22 gołębie, jeż, kawka, 2 jerzyki, 7 pustułek, drozd, 3 sarny, wróbel, jenot i sowa. 9 bezdomnych kotów przewieziono do schroniska Pod Psią Gwiazdą.

Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska „Azyl” były pod stałą opieką weterynaryjną. Na czas leczenia przebywały w schronisku lub pod opieką społecznych opiekunów oraz członków organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest opieka nad zwierzętami.