Terenowy Punkt Paszportowy | Urząd Miasta Dzierżoniów

Terenowy Punkt Paszportowy

Terenowy Punkt Paszportowy w Dzierżoniowie znajduje się w Rynku, w Biurze Obsługi Klienta dzierżoniowskiego urzędu (tel. 74 645 08 13). Można się do niego dostać wejściem przez „żelazną bramą”, lub wejściem od strony ul. Ząbkowickiej.

Wejście do Terenowego Buira Paszportowego

Wniosek o paszport można złożyć po uprzedniej rejestracji wizyty poprzez system kolejkowy. Biletomat znajduje się przy Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (wejście od strony ul. Ząbkowickiej). Wizytę można także zarezerwować elektronicznie.

Ze względu na duże zainteresowanie sprawami paszportowymi oraz system kolejkowy zgłoszenie się do biura tuż przed zakończeniem godzin obsługi klienta nie gwarantuje możliwości złożenia wniosku.

Godziny pracy:

 • Poniedziałek - 7:30-15:00
 • Wtorek - 7.30-16.00
 • Środa - 7.30-15.00
 • Czwartek - 7.30-15.00
 • Piątek - 7.30-14.00

Przerwa techniczna 11:45-12:15

Pracownicy Terenowego Punktu Paszportowego w Dzierżoniowie:

 • Maria Pawełoszek, tel. 74 645 0813, mpaweloszekatum [dot] dzierzoniow [dot] pl
 • Karolina Niemczyk, tel. 74 645 0813, kniemczykatum [dot] dzierzoniow [dot] pl

Terenowy Punkt Paszportowy realizuje następujące zadania:

 • przyjmowanie wniosków o paszport (z wyjątkiem paszportów tymczasowych),
 • wydawanie paszportów.

Niezbędne dokumenty:

 • potwierdzenie uiszczenia odpowiedniej opłaty
 • jedno zdjęcie do paszportu (nie może być starsze niż 6 miesięcy)
 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o paszport (ważny dowód osobisty lub paszport)
 • poprzednio posiadany paszport

Opłaty:

Opłatę za paszport należy dokonać wyłącznie na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wydział Finansów i Budżetu NBP O/O Wrocław 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000. W tytule wpłaty należy wpisać: „imię i nazwisko, opłata paszportowa”. W Terenowym Punkcie Paszportowym w Dzierżoniowie nie ma możliwości wykonania fotografii oraz dokonania opłaty.

Wysokość opłat:

 • pełna opłata-140 zł,
 • ulgowa opłata po okazaniu odpowiedniego ważnego dokumentu będącego podstawą do ulgowej opłaty- 70 zł,
 • opłata dla dzieci do 12 roku życia - 30 zł (powyżej 12 roku życia 70 zł),

Karta Dużej Rodziny: członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, przysługuje zniżka. Wysokość opłaty wynosi:

 1. osobom małoletnim do 12. roku życia- 15 zł,
 2. uczniom i studentom do 25. roku życia oraz dzieciom legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek- 35 zł,
 3. rodzicom i ich małżonkom, a także rodzicom zastępczym lub osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka. 70 zł.

    Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu:

 • od osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 • od osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 • od osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej
 • osoby, które złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w związku z usunięciem niezgodności,  w trybie art. 11 ustawy z 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350), w zakresie: nazwiska, imienia (imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia, obywatelstwa, płci, numeru PESEL;
 • żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa.

Po złożeniu wniosku o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego wniesiona opłata za paszport lub paszport tymczasowy nie podlega zwrotowi (dotyczy to błędnie uiszczonych opłat, gdy niepoprawnie zatytułowano przelew lub wybrano nieprawidłową kwotę).

Paszport dla osoby małoletniej:

 • do 5. roku życia nie wymaga się obecności dziecka
 • od 5. do 18. roku życia wymagana obecność dziecka przy składaniu wniosku
 • przy składaniu wniosku wymagana obecność obojga rodziców
 • paszport dla dziecka odbiera jeden z rodziców legitymując się ważnym dowodem osobistym lub paszportem

Odbiór paszportu:

Paszport odbiera się osobiście (przedkładając ważny poprzedni paszport do anulowania). Odbioru paszportu dziecka dokonuje jeden z rodziców okazując dowód osobisty oraz posiadany poprzedni ważny paszport. Tak sprawdzisz status swojej sprawy paszportowej