Deklaracja dostępności | Urząd Miasta Dzierżoniów

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Dzierżoniów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dzierzoniow.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Pilśniak, adres poczty elektronicznej:
rzecznik@um.dzierzoniow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 502-318-563. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

budynku Rynek 1 Urząd Miasta
budynek ul. Rzeźnicza 2 Straż Miejska

Dojazd do siedziby

Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1 - w odległości ok. 260 metrów od wejścia głównego do urzędu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej przy ul Piastowskiej (dojście do urzędu ul. Wrocławską).
Straż Miejska ul. Rzeżnicza 2 w odległości ok. 500 metrów od wejścia głównego do Straży Miejskiej znajdują się przystanki komunikacji miejskiej przy ul Piastowskiej (dojście do urzędu ul. Wrocławską).

Dostępność strefy obsługi klienta

Rynek 1 – Parter: Biuro Obsługi Klienta, Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Urząd Stanu Cywilnego,
I piętro na które można dostać się windą: Sekretariat Burmistrza, Biuro Rady Miejskiej, Sala Rycerska.
Osoby delegowane do udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym na terenie Urzędu Miasta są pracownicy Biura Obsługi Klienta
ul. Rzeźnicza 2 – pomieszczenia Straży Miejskiej. Pracownicy Straży Miejskiej są delegowane do
udzielenia pomocy osobom niepełnosprawnym na terenie Straży Miejskiej.

Dostępność wejścia

Rynek 1 - do budynku prowadzą trzy wejścia.
Pierwsze (od ul. Świdnickiej) schodami lub podjazdem dla osób za niepełnosprawnościami, prowadzącymi do Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Utrudnienia – podjazd dla osób z niepełnosprawnościami do wejścia od ul. Świdnickiej nie jest automatyczna, ale spełnia standardy.
Drugie (od ul. Świdnickiej) pasażem przez „Żelazną Bramę”, prowadzące do Biura Obsługi Klienta – gdzie obsługiwani są klienci Urzędu Miasta zarówno pełnosprawni jak i osoby z niepełnosprawnością. W przypadku obsługi osób z niepełnośprawnościami pracownik merytoryczny schodzi do Biura Obsługi Klienta.
W pazażu za „Żelazną Bramę” a przed wejściem do Biura Obsługi Klienta znajduje się winda (wymiary 1,40m x 1,35 m, wejście 0,9 m.), którą klient może dojechać do Sekretariatu Burmistrza, Sali Rycerskiej i (Biura Rady Miejskiej - po oraz Biblioteki.  Wejścia te są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
Trzecie wejście prowadzi do urzędu od strony zachodniej (od ul. Ząbkowickiej), przeznaczone jest dla klientów Biura Rady Miejskiej (dojście nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)
ul. Rzeźnicza 2 do pomieszczeń Straży Miejskiej rowadzi jedno wejście ze schodami i jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność parkingu

Rynek 1 - ogólnodostępny parking ze specjalnymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami położone jest około 30 metrów od wejść od ul. Świdnickiej.
ul.Rzeźnicza 2 - ogólnodostępny parking ze specjalnymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami położone jest około 3 metrów od wejścia.

Dostępność toalety

Rynek 1- toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w pasażu prowadzącym do Biura Obsługi Klienta. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
ul. Rzeźnicza 2 - brak jest toalety dla interesantów i osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób słabosłyszących - istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji w zakładce Komunikacja w języku migowym.

Schody w obu budynkach są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.