Gospodarka odpadami | Urząd Miasta Dzierżoniów

Gospodarka odpadami

Za odbiór i unieszkodliwianie odpadów powstających w naszych mieszkaniach odpowiada miasto. Wszystkie działania związane z systemem gospodarki odpadami prowadzi w imieniu miasta Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego (ZGPD7)

Sklepy, zakłady usługowe, zakłady przemysłowe, szkoły itp., obowiązują indywidualne umowy z odbiorcą odpadów. Nieruchomości wyposażone są w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych. Trafiają one do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w której poddane są procesom odzysku i unieszkodliwiania.

Harmonogram odbioru odpadów

Jak segregować odpady?

Na terenie Dzierżoniowa funkcjonują dwa sposoby selektywnej zbiórki, tj. system pojemnikowy oraz system workowy. System pojemnikowy oparty jest na ogólnodostępnych gniazdach segregacyjnych wyposażonych w pojemniki na szkło, plastik, makulaturę, papier i odpady biodegradowalne. Na terenach jednolitej zabudowy jednorodzinnej funkcjonuje system workowy, oparty na indywidualnym gromadzeniu selektywnie zebranych odpadów w workach foliowych. Są one odbierane raz w miesiącu oraz dodatkowo od kwietnia do października tworzywa sztuczne dwa razy w miesiącu.

Odpady problemowe

Czyli takie, które ze względu na swoją wielkość lub zagrożenie dla środowiska nie mogą być gromadzone w zwykłych pojemnikach. Zaliczamy do nich zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, odpady zielone, budowlane i rozbiórkowe. Bez dodatkowych opłat można je nieodpłatnie przekazać Punktu Selektywnego Gromadzenia Odpadów, przy ul. Bielawskiej 15 b. Tutaj także przyjmowane jest szkło, plastik i makulatura.

W tygodniu punkt czynny od godz.11.00 do 19.00, w soboty od godz. 8.00 do 16.00. Szczegółowy regulamin funkcjonowania punktu dostępny jest na stronie internetowej związku.

W przypadku jakikolwiek pytań lub wniosków dotyczących odbioru odpadów lub selektywnej zbiórki proszę o kontakt z pracownikami Związku – tel. 74 831 50 02, e;mail: biuroatzgpd7 [dot] pl
Gdzie, jak i kiedy odbierane są odpady?

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Sześć razy w roku w Dzierżoniowie organizowana jest "objazdowa" zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i opon. Odpady należy wystawiać najpóźniej do godziny 7.00 w dniu zbiórki lub dzień wcześniej. W zabudowie jednorodzinnej odpady pozostawiamy przed posesją, a w wielorodzinnej przy pojemnikach na odpady zmieszane. Zbiórką nie są objęte okna, drzwi, ceramika sanitarna, odpady zielone i odpady niebezpieczne, ale można je bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Bielawskiej 15 b.

Deklaracje o wysokości opłaty

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych oraz nieruchomości mieszanych, czyli takich, których część przeznaczona jest na potrzeby mieszkalne, a część np. na prowadzenie działalności gospodarczej.

Osobiście deklarację muszą złożyć tylko właściciele domów jednorodzinnych i członkowie wspólnot mieszkaniowych, dla których nie został wybrany zarząd. W sytuacji, gdy współwłaścicielami nieruchomości są małżonkowie, deklarację wypełnia tylko jedno z nich. Natomiast w imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklarację złoży zarząd spółdzielni lub wspólnoty;

Wzór deklaracji

Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście w siedzibie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, ul. Świdnicka 38, II piętro, pokój nr 204 (czynne od godz. 7:30 do 15:30) lub poprzez ePUAP.

Opłaty za odbiór odpadów

W Dzierżoniowie miesięczna opłata za odbiór i unieszkodliwianie odpadów za jednego mieszkańca wynosi 25 zł miesięcznie na osobę. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi 50 zł miesięcznie na osobę.

Szczegółowych Informacji o gospodarce odpadami i wysokości opłat dostarcza ZGPD7, zajmujący się prowadzeniem wszystkich działań związanych z systemem gospodarki odpadami w imieniu gmin należących do związku (Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Niemcza, Pieszyce, Bielawa i Piława Górna). Siedziba Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego mieści się przy ul. Świdnickiej 38, pokój 204, tel. 74 831 50 02.

Opłatę za odbiór odpadów wnosimy co dwa miesiące, do 20 dnia drugiego miesiąca.

Kontakt   

  • Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego (ZGPD 7), ul. Świdnicka 38, II piętro, pokój 203, tel. 74 831 50 02, fax. 74 831 50 30, biuroatzgpd7 [dot] pl
  • Punkt Oddawania Odpadów Wielkogabarytowych, ul. Bielawska 15, tel: 74 831 33 18;
  • Ekolog miejski - Krzysztof Nawrot, ul. Rynek 1, pok. 31, 74 645 08 43, knawrotatum [dot] dzierzoniow [dot] pl
  • Konsorcjum Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 b, tel. 74 831 33 18
  • Zakład Usług Komunalnych, 58-250 Pieszyce, ul. Bielawska 6, tel. 74-83-65-350, zukatpro [dot] onet [dot] pl