Program Ciepłe Mieszkanie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Program Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie to aż 8 milionów dla mieszkańców Dzierżoniowa

Celem programu prowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Dzierżoniów przystąpił do tego programu, dzięki czemu do mieszkańców może trafić 8 mln zł. Program dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Logotyp programu Ciepłe Mieszkanie

Wysokość indywidualnego wsparcia dla mieszkańca uzależniona od wysokości osiąganych dochodów. Na skorzystanie z takiej możliwości mamy czas do końca października 2025 roku.

Pomoc i szczegółowe informacje udzielane są mieszkańcom w Punkcie Konsultacyjnym Programu "Czyste Powietrze" (Rynek 36). Punkt ten jest prowadzony i współfinansowany przez wszystkie samorządy powiatu dzierżoniowskiego. Informacji można zasięgnąć osobiście lub dzwoniąc pod numer tel. 517 566 669 oraz 519 422 470. Na dole strony publikujemy statystyki dotyczące realizacji programu w Dzierżoniowie. 

Dokumenty do pobrania

Dla Kogo?

Dla osoby fizycznej, posiadającej tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizującej przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania. W ramach programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Na co?

Na przedsięwzięcia dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Ile?

Dotacja może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Podstawowy poziom dofinansowania

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł. Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu o dochodzie wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg miejsca zamieszkania, nie przekraczającym kwoty:

 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

Najwyższy poziom dofinansowania

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu o dochodzie wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska wydanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg miejsca zamieszkania, nie przekraczającym kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż wybranego elementu:

 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Ciepłe Mieszkanie w Dzierżoniowie w liczbach (stan na 31.03.2024 r.)

 • udzielone konsultacje - 573
 • liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych - 102
 • zrealizowane przedsięwzięcia  przez beneficjentów końcowych - 30
 • sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania beneficjentom końcowym - 284 335,27 zł