Raport 2023 - samorząd | Urząd Miasta Dzierżoniów

Raport 2023 - samorząd

Panorama miasta z lotu ptaka, w tle zadrzewione góry

Do zadań samorządu należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Rada miejska jest organem stanowiącym lokalne prawo w formie uchwał i kontrolującym działalność burmistrza. Burmistrz wykonuje uchwały rady, wydaje zarządzenia, które składają się na szeroko pojęte prawo lokalne Dzierżoniowa i zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym. Zadaniem burmistrza jest również przedkładanie radzie miejskiej sprawozdania z pracy w okresie między planowanymi sesjami i kwartalnych sprawozdań z realizacji uchwał.

Burmistrz Dzierżoniowa

Do zakresu zadań burmistrza należy:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
 • koordynowanie działalności komórek i jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • upoważnianie Zastępców Burmistrza i pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu oraz prowadzenie oceny kadry kierowniczej urzędu,
 • udzielanie pełnomocnictw procesowych, wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez radę na najbliższym posiedzeniu,
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta i udzielanie upoważnień w tym zakresie,
 • składanie sprawozdań z wykonywania uchwał Rady, koordynowanie spraw dotyczących gospodarki finansowej miasta,
 • formułowanie i realizacja polityki i strategii miasta, monitorowanie usług świadczonych przez urząd, określanie standardów jakości usług świadczonych przez Urząd,
 • nadzór i realizacja celów dotyczących BHP,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa, regulamin oraz uchwały Rady.
Dodatkowe, istotne działania burmistrza

Jedna z najważniejszych aktywności burmistrza w 2023 roku, oprócz codziennego zarządzania, to starania o dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej dla Dzierżoniowa i naszej części województwa. Efekt - zagwarantowane już 500 milionów złotych (w tym 43 mln dla samego Dzierżoniowa), które trafią do samorządów ziemi dzierżoniowskiej, kłodzkiej i ząbkowickiej. Ich przedstawiciele wybrali burmistrza Dariusza Kucharskiego na lidera Zintegrowane Inwestycje Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego naszego województwa.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT) to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Dzięki niej samorządy w porozumieniu z samorządem województwa mogą skuteczniej i efektywniej realizować swoje przedsięwzięcia oraz wypracowywać nowe formy współpracy.

Starania o to, by do naszej części województwa trafiły dodatkowe pieniądze, poza trybem konkursowym, przyniosły wymierny i wielomilionowy efekt. Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom za wspólną pracę i dziękuję za zaufanie i powierzenie naszemu miastu roli lidera tego przedsięwzięcia. Każdy z nas walczył o jak największe środki dla „swoich” samorządów, wspólnie walczyliśmy o silne samorządy tej części Województwa Dolnośląskiego - mówił podpisując porozumienie Dariusz Kucharski, burmistrz Dzierżoniowa.

Finałem wielomiesięcznej pracy i starań było podpisanie na początku 2024 roku porozumienia pomiędzy samorządami lokalnymi i samorządem wojewódzkim. Określa ono zasady, na jakich realizowane będą projekty strategiczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Zagwarantowane już pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę jakości życia mieszkańców i obejmą działania m.in. z zakresu transformacji środowiskowej, w tym termomodernizacji, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz tworzeniu przestrzeni dla aktywności fizycznej oraz aktywizacji i integracji społecznej.

 

Rada miejska

Jest, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym. Kadencja Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji rozpoczęła się w listopadzie 2018 r. Kadencja, która miała trwać 5 lat upływa w 30 kwietnia 2024 r. (została przedłużona na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego).

21 radnych na wspólnym zdjęciu w dużej sali
Dzierżoniowscy radni VIII kadencji.

Rada Miejska Dzierżoniowa VIII kadencji (2018 - 2024) liczyła 21 radnych. Przewodniczącym rady był wybrany jednogłośnie Andrzej Darakiewicz. Wiceprzewodniczącymi Mirosław Piorun, Roman Kowalczyk i Jarosław Rudnicki.

Sesje Rady Miejskiej Dzierżoniowa odbywały się najczęściej w ostatni poniedziałek miesiąca w „Sali Rycerskiej” dzierżoniowskiego ratusza. Zasady pracy, kompetencje, organizację i tryb pracy Rady Miejskiej określa Statut Dzierżoniowa.

Szczegółowe informacje tj. porządki obrad, projekty uchwał oraz podjęte przez radnych uchwały dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska, prawo lokalne i zamierzenia władz.
 

 

 

 

Komisje Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Komisja Rewizyjna - przewodnicząca: Grażyna Juraszek

Aneta Białek Paweł Kowalski Sebastian Maniak Maciej Woźniak Zbigniew Zeń Ireneusz Żygadło

Zakres działalności Komisji Rewizyjnej: opiniowanie wykonania budżetu miasta i występowanie z wnioskiem do rady w sprawie udzielenia lub nieudzielania burmistrzowi absolutorium; przegląd i analiza materiałów z kontroli burmistrza lub gminnych jednostek organizacyjnych, dokonanych przez inne podmioty kontroli; przygotowanie corocznej oceny pracy burmistrza, której integralną część stanowią opinie o przebiegu realizacji uchwał rady, o rozpatrywaniu i załatwianiu skarg oraz realizacji interpelacji i wniosków radnych; wnioskowanie do rady o przeprowadzenie kontroli burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli; inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Komisja Budżetów i Finansów - przewodniczący: Bolesław Wilkos

Andrzej Darakiewicz Agnieszka Denysiak Roman Kowalczyk Mirosław Piorun Jarosław Rudnicki Ryszard Borek

Zakres działalności: uchwalanie i wykonywanie budżetu miasta; gospodarka finansowa; majątek gminy; prognozowanie ekonomiczne; udział w związkach i porozumieniach komunalnych; tworzenie, przekształcanie i likwidacja gminnych jednostek organizacyjnych.

Komisja Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego - przewodniczący: Ireneusz Żygadło

Aneta Białek Andrzej Darakiewicz Agnieszka Denysiak Paweł Kowalski Małgorzata Mamełka Marcin Rak

Zakres działalności: porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa; podejmowanie działań w celu poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia; podejmowanie inicjatyw wchodzących w zakres działania Straży Miejskiej; analiza zagrożenia przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego miasta oraz współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie; skargi i wnioski mieszkańców; wymiana informacji z Komendą Powiatową Policji w Dzierżoniowie w zakresie stanu porządku i bezpieczeństwa w mieście oraz wypracowanie wspólnych wniosków celem zmniejszenia zagrożenia, inspirowanie działań w celu ograniczenia zjawisk patologicznych; współpraca z organizacjami samorządowymi, społecznymi oraz mieszkańcami miasta. wspieranie i upowszechniania idei samorządowej oraz wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej

Komisja Edukacji i Spraw Społecznych - przewodniczący: Sebastian Maniak

Irena Bukalska Maciej Kiesewetter Małgorzata Mamełka Jarosław Perlak Mirosław Piorun Marin Rak

Zakres działalności:edukacja publiczna (szkoły, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze); kultura, w tym biblioteki gminne i inne instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieki nad zabytkami; kultywowanie tradycji lokalnej; ochrona zdrowia; pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze; zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ich rehabilitacja; kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe; polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Miasta - przewodniczący: Maciej Kiesewetter

Adam Bagiński Irena Bukalska Radosław Drabczyk Grażyna Juraszek Roman Kowalczyk Jarosław Perlak Jarosław Rudnicki

Zakres działalności:opiniowanie planów rozwoju społeczno – gospodarczego miasta; współpraca w tworzeniu strategii promocji miasta; gminne drogi, mosty, ulice, place i organizacja ruchu drogowego; wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizację, odprowadzanie wód opadowych oraz usuwanie oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; lokalny transport zbiorowego; gospodarka wodna; ochrona środowiska i przyrody; zieleń komunalna i zadrzewienia; cmentarze komunalne; utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; ładu przestrzenny, gospodarka nieruchomościami; gminne budownictwo mieszkaniowe, zasoby mieszkaniowe, targowiska i hale targowe; współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - przewodniczący: Adam Bagiński

Radosław Drabczyk Bolesław Wilkos Maciej Woźniak Zbigniew Zeń Ryszard Borek

Zakres działalności: rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności burmistrza i kierowników jednostek organizacyjnych gminy; rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców;  rozpatrywanie petycji kierowanych do rady.

Kluby radnych Rady Miejskiej

Klub Radnych Nowoczesny Dzierżoniów Dariusza Kucharskiego

Agnieszka Denysiak Adam Bagiński (przewodniczący kubu) Andrzej Darakiewicz Radosław Drabczyk Maciej Kiesewetter Sebastian Maniak Marcin Rak Maciej Woźniak Ireneusz Żygadło

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Irena Bukalska - przewodnicząca klubu Ryszard Borek Małgorzata Mamełka

Klub Radnych Obywatelski Blok Samorządowy

Bolesław Wilkos (przewodniczący klubu) Grażyna Juraszek Mirosław Piorun - zastępca przewodniczącego klubu

Klub Radnych Dzierżoniów 2023

Jarosław Perlak - przewodniczący klubu Paweł Kowalski - zastępca przewodniczącego klubu Jarosław Rudnicki

Radni bez przynależności klubowej

Aneta Białek Roman Kowalczyk Zbigniew Zeń

Diety radnych Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Wysokość diet określana jest uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa, podejmowaną w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów. Na wysokość diety radnego nie ma wpływu liczba posiedzeń komisji czy liczba odbywających się w miesiącu sesji. Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, będącą podstawą do naliczenia diet radnym, wynikająca z Ustawy Budżetowej - 1789,42 zł. Od 1 listopada 2021 r. 2,4-krotność kwoty bazowej (maksymalna wysokość diety) – 4.294,60 zł. 75% maksymalnej dla gmin od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców – 3.220,95 zł.

Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa w sprawie diet radnych

Skład Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji

 
Adam Bagiński

Adam Bagiński

Dyrektor w klubie MZKS Lechia Dzierżoniów, członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Dzierżoniowie. Był radnym w latach 2010 – 2014, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta. Inicjator powstania placu zabaw wraz z elementami siłowni plenerowej na os. Kolorowym w ramach I edycji Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Obecnie radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji (2018–2023), przewodniczy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Aneta Białek

Aneta Białek

Od urodzenia mieszkanka Dzierżoniowa. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunkach: Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Technologie informatyczne w zarządzaniu, a także absolwentka studiów podyplomowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku duchowości. Obecnie pracuje w Drukarni-Wydawnictwie Edytor w Dzierżoniowie na stanowisku kierowniczym. Jest osobą wierzącą i praktykującą, dlatego angażuje się w życie parafii pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie, m.in. jest członkiem Stowarzyszenia na rzecz Remontu i Renowacji Zabytkowego Kościoła pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie pełniąc funkcję sekretarza. Oprócz dobrej, praktycznej znajomości j. angielskiego, zna liczne tajniki informatyki i elektrotechniki, dzięki czemu chętnie służy swoją pomocą w tych dziedzinach. Preferuje aktywny wypoczynek, miłośniczka przyrody i turystyki górskiej, jak również zwierząt. Jest gotowa, aby podjąć współpracę dla dobra mieszkańców Dzierżoniowa.

Ryszard Borek

Ryszard Borek

Z zawodu mgr inż. budownictwa, uprawniony projektant i kierownik budowy, rzeczoznawca budowlany i majątkowy. W latach 1977-1985 kierował inwestycjami i budowami, a następnie zarządzał przedsiębiorstwem budowlanym. Od 1985 r. prowadzi działalność gospodarczą, od 1988 r. jest współwłaścicielem i prezesem projektowo-budowlanej Spółki „BIODOM” w Dzierżoniowie. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim z prawa inwestycyjnego(1979 r.), studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej z technologii i organizacji remontów, modernizacji i rekonstrukcji obiektów budowlanych (1989 r.), studia podyplomowe na Akademia Rolniczej we Wrocławiu z wyceny nieruchomości (1995 r.), a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z analizy ekonomicznej w systemach zarządzania przedsiębiorstwem (2004 r.) i z wyceny przedsiębiorstwa (2007 r). Był członkiem Komisji Planowania Rady Miejskiej I kadencji oraz radnym Dzierżoniowa II kadencji (1994-1998). Od 25 lat działacz lokalnego samorządu gospodarczego: założyciel i przewodniczący Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Dzierżoniowskiej, założyciel, pierwszy prezydent i wieloletni wiceprezydent Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy. Członek Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego w Dzierżoniowie i Stowarzyszenia „Ruch Społeczny im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego”. Wieloletni prezes i członek zarządu Dzierżoniowskiego Towarzystwa Tenisowego. Zainteresowania: sport, polityka, historia. Aktywnie uprawia tenis ziemny i jazdę na nartach.

Irena Bukalska

Irena Bukalska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, od 1970 r. mieszkanka Dzierżoniowa. Z zawodu nauczycielka, pracowała w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. W latach 1986-88 pełniła funkcję doradcy metodycznego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Wałbrzychu. W latach 1990-98 pracowała w Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu,jako wizytator szkół podstawowych. Od 1980 r. zaangażowana w działalność na rzecz budowania wolnej Polski. Była członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Klubu Inteligencji Katolickiej. Założyła koło NSZZ Solidarność w SP 5. Jest współzałożycielką podziemnej Tymczasowej Okręgowej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” i współzałożycielką w szkołach powiatu dzierżoniowskiego 14 podziemnych kół NSZZ „S”. W stanie wojennym była bibliotekarką i kolportowała wydawnictwa bezdebitowe. Pełniła funkcję sekretarza Komitetu Obywatelskiego „S” Ziemi Dzierżoniowskiej i współorganizowała pierwsze wolne wybory w powiecie. Przewodnicząca Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego ziemi dzierżoniowskiej i członek Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego. Bezpartyjna. Była radną I kadencji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i radną V kadencji Rady Miasta Dzierżoniowa. Pracowała w biurach poselskich posłów PiS-u, obecnie w biurze posła Michała Dworczyka. Odznaczona srebrną i złotą odznaką NSZZ „Solidarność”, w 2012 r. otrzymała medal „Niezłomni” od NSZZ „S” Dolny Śląsk za działalność opozycyjną, a w 2017 r. odznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej”. W 2018 r. odznaczona Medalem 100–lecia Odzyskania Niepodległości premiera Mateusza Morawieckiego.

Marian Andrzej Darakiewicz

Marian Andrzej Darakiewicz

Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa, w poprzedniej kadencji był jej wiceprzewodniczącym. Ma żonę Ewę, emerytowaną nauczycielkę, pięcioro dzieci: Huberta (1980 r., Joannę (1982 r.), Agnieszkę (1984 r.), Janusza (1994 r.), Andrzeja (1996 r.) oraz sześcioro wnucząt. Będąc radnym pracował w Komisji Budżetu, Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego oraz w Komisji Mieszkaniowej. Pełnił funkcję prezesa Dzierżoniowskiego Klubu Karate Kyokushin. Pracuje w rodzinnej firmie „Darjam” Sp. z o.o. Jako samorządowiec ma dużą wrażliwość społeczną, dlatego zamierza kontynuować dialog z każdym, komu bliski jest rozwój miasta. Chce podjąć działania w kierunku rewitalizacji i poprawy estetyki miejsc wskazywanych przez mieszkańców.

Agnieszka Denysiak

Agnieszka Denysiak

Ekonomistka, prywatny przedsiębiorca, absolwentka wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i podyplomowych studiów podatkowych. W Radzie Miejskiej Dzierżoniowa zasiada po raz drugi. W pracy radnej zajmuje się m.in. nadzorem nad gospodarnym zarządzaniem finansami miasta i bieżącymi sprawami mieszkańców. Pracuje w Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Finansów. Była jedną z inicjatorek wybudowania przy ul. Kopernika ważnego dla tej części miasta placu zabaw i siłowni na otwartym powietrzu. Również dzięki jej staraniom m.in. mieszkańcy ul. Ciasnej wreszcie będą mogli cieszyć się swoją nową drogą.

Radosław Drabczyk

Radosław Drabczyk

Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta, członek Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Od wielu lat jest zaangażowany w organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na naszym terenie, od dwóch lat jest szefem dzierżoniowskiego Sztabu WOŚP. W latach 2017-2018 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia HELP DDZ w Dzierżoniowie. Zawodowo od 18 lat związany jest z firmą Frankonia Poland, w której obecnie jest kierownikiem ds. logistyki i magazynu. Jest inicjatorem projektu pn. „Złota Przystań”, który będzie zrealizowany na os. Złotym w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Absolwent dzierżoniowskiego „Ekonomika” i wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Ma 38 lat, od urodzenia mieszka w Dzierżoniowie i tutaj wraz z żoną Teresą wychowuje córkę i syna. Dwa główne tematy, które zamierza realizować podczas tej kadencji Rady Miejskiej, to bezpieczeństwo i estetyka miasta. Niezmiernie ważne jest dla niego utrzymanie stałych kontaktów z mieszkańcami i reagowanie na zgłaszane przez nich problemy.

Grażyna Juraszek

Grażyna Juraszek

Absolwentka Studium Budowlanego w Świdnicy. Pracuje w dzierżoniowskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przy ul. Bielawskiej 15 w Referacie Wspólnot Mieszkaniowych. Mężatka, ma troje dorosłych dzieci. Radna poprzednich kadencji. Pracowała w Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta, Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Komisji Rewizyjnej oraz doraźnej Komisji Statutowej. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji.

Maciej Kiesewetter

Maciej Kiesewetter

Do wyborów samorządowych szedł z hasłem „Dobry gospodarz Twojego osiedla”. Chciałby stworzyć skuteczny kanał wzajemnej komunikacji, który pozwoli mieszkańcom osiedli zgłaszać ważne tematy, wymieniać opinie i pomysły. Specjalnie do tego celu chce w najbliższych tygodniach przygotować stronę na Facebooku oraz uruchomić dyżurny numer telefonu. Uważa, że obecnie brakuje tego pierwszego rozwiązania szczególnie na os. Tęczowym. Ma wyższe wykształcenie zdobyte na Wydziale Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe „Psychologia w Biznesie”. Od ponad 20 lat pracuje w firmach handlowych, głównie na stanowiskach kierowniczych jako menadżer kilkunastoosobowych zespołów. W wolnym czasie uwielbia gotować i rozwijać z małżonką wspólną pasję, jaką jest taniec towarzyski. Jest wnukiem pierwszego dyrektora technicznego ZR "DIORA" inż. Tadeusza Kiesewettera.Od urodzenia jest mieszkańcem Dzierżoniowa. Z żoną Barbarą wychowuje dwie córki.

Roman Kowalczyk

Roman Kowalczyk

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa, członek Prawa i Sprawiedliwości. Jest żonaty, ma jedną córkę. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ma wykształcenie wyższe. Jest pracownikiem WiK Spółka z o.o. w Dzierżoniowie od prawie 35 lat, w tym 9 lat jako kierownik Biura Obsługi Klienta. Radny V kadencji Rady Miejskie Dzierżoniowa. Jest członkiem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, jako skarbnik od 2007 do 2018 r. Założyciel i członek Stowarzyszenia Obywatelski Ruch Patriotyczny, do 2018 r. był jego wiceprezesem. Był też przewodniczącym Rady Programowej DOK-u oraz członkiem Rady Programowej Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Ponadto jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Remontu i Renowacji Zabytkowego Kościoła pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. Aktywny krwiodawca, współorganizator wielu inicjatyw społecznych.

Paweł Kowalski

Paweł Kowalski

Pielęgniarz, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego, pracuje w Pogotowiu Ratunkowym w Dzierżoniowie oraz Hospicjum Św. Świerada. Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za swoją społeczną działalność na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa i powiatu m.in przez burmistrza Dzierżoniowa w 2017 r. i 2018 r., starostę powiatu dzierżoniowskiego w 2016 r., 2017 r. i 2018 r., wójta gminy Dzierżoniów w 2016 r. oraz prezesa NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie za szczególną empatię oraz niezwyczajną chęć niesienia pomocy. W 2017 r. otrzymał najwyższe odznaczenie zawodowe „Złoty Czepek” za codzienny trud i zaangażowanie, za wrażliwość, za szerzenie zasad etyki i pomoc ludziom potrzebującym. Współpracuje z ośrodkiem szkoleń „IDEA” w Świdnicy, dla którego szkoli pielęgniarki z RKO na Dolnym Śląsku (Świdnica, Dzierżoniów, Bolesławiec, Wolsztyn, Wałbrzych, Nowogrodziec, Polanica Zdrój, Ziębice). Od 8 lat radny Rady Miasta Dzierżoniowa.

Małgorzata Mamełka

Małgorzata Mamełka

Mieszkanka Dzierżoniowa od 6 roku życia. Wykształcenie wyższe. Absolwentka Zarządzania i Marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Od 27 lat pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzierżoniowie. Aktywny członek Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego oraz Stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego Ziemi Dzierżoniowskiej, członek Prawa i Sprawiedliwości. Uczestniczka wielu uroczystości i imprez patriotycznych w Dzierżoniowie, regionie dolnośląskim i Warszawie. Wielka miłośniczka zwierząt, zwolenniczka ekologii i ochrony przyrody, czystości powietrza. Zainteresowania: literatura piękna, teatr, film i muzyka poważna. Dewiza życiowa to prawdomówność i uczciwość. Wysoko ceni ideały patriotyzmu, suwerenności Polski oraz bohaterstwa w jej obronie. W pracy radnej chcę zwrócić szczególną uwagę na właściwą segregację odpadów w mieście, czystość powietrza, właściwą opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i zająć się wszelkimi innymi problemami, zgłaszanymi przez mieszkańców naszego  miasta.

Sebastian Maniak

Sebastian Maniak

Prywatny przedsiębiorca, główny szkoleniowiec w Sportowym Klubie Taekwon-do TIGER Dzierżoniów, dwukrotny mistrz świata w taekwon-do i były członek kadry narodowej juniorów w piłce ręcznej. Pełni funkcję prezesa w Polskim Zrzeszeniu Taekwon-do ITF. Jest absolwentem SP 5, Szkoły Sportowej im J. Kusocińskiego, Radiobudy oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Radny Rady Miejskiej VII i VIII kadencji, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych i jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Działa w stowarzyszeniu Nowoczesny Dzierżoniów. Prywatnie: żona Monika (socjolog), troje dzieci: Lena (14 lat, działa aktywnie jako radna Młodzieżowej Rady Miasta Dzierżoniowa), Aleks (12 lat) i Alan (6 lat).

Jarosław Perlak

Jarosław Perlak

Radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII i VIII kadencji, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta oraz członka Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. Od 2011 r. jest przedstawicielem Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Pracuje w administracji w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej REHA - MED w Dzierżoniowie. Aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników Dzierżoniowa oraz stowarzyszeniu Help DDZ – jako wolontariusz i sztabowiec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest miłośnikiem turystyki i przyrody - inicjatorem wspólnego upiększania i zakładania terenów zielonych w Dzierżoniowie. Współorganizuje akcję „Polska w Kwiatach” w naszym mieście oraz konkurs „Piękno Kwiatów i zieleni wokół nas”.

Mirosław Piorun

Mirosław Piorun

Jest współtwórcą i członkiem Obywatelskiego Bloku Samorządowego. Ma żonę, dwie córki i dwie wnuczki. Wykształcenie wyższe o kierunku bezpieczeństwo narodowe, specjalność - bezpieczeństwo państwa. W samorządzie od 2002 r. Pracował w Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji i Spraw Społecznych. Od 2003 do 2010 r. był przewodniczącym doraźnej Komisji Statutowej. W kadencjach V, VI i VIII był wiceprzewodniczącym, a w VII kadencji przewodniczącym Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Zawodowo związany był z Diorą – jako kontroler jakości wyrobów, OHP w Dzierżoniowie, firmą Toner – jako księgowy, firmą Tailor – jako główny księgowy. Obecnie na emeryturze.

Marcin Rak

Marcin Rak

Od urodzenia jest mieszkańcem Dzierżoniowa. Ma wykształcenie wyższe, jest absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jego pasją jest sport i zarażanie nim innych. Reprezentował Dzierżoniów w wielu zawodach sportowych, nawet na poziomie międzynarodowym. W 2010 r. rozpoczął pracę z dziećmi i młodzieżą jako animator zajęć sportowych m. in. w Przedszkolu Publicznym nr 1, Szkole Podstawowej nr 9 i jako trener grup młodzieżowych Lechii Dzierżoniów. Jest współautorem projektu, dzięki któremu w ramach budżetu obywatelskiego przy Skwerze Seniora i Juniora powstaną w 2019 r. miejsca piknikowe. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Spraw Społecznych oraz członka Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego.

Jarosław Rudnicki

Jarosław Rudnicki

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa, członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta. W Radzie Miejskiej Dzierżoniowa rozpoczął trzecią kadencję. Podkreśla, że Dzierżoniów to jego dom i miejsce, do którego zawsze wraca z przyjemnością. Prywatnie mąż Marzeny i tata Mai. Dyżur: każdy ostatni wtorek miesiąca od 15.30 do 16:30. Kontakt: tel. 500 078 618 lub e-mail: jrudnickiatrm [dot] dzierzoniow [dot] pl

Bolesław Wilkos

Bolesław Wilkos

Wykształcenie wyższe, żonaty ,dwie córki. Pracownik sklepu Kaprys na os. Błękitnym. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej IV kadencji, radny VI i VII kadencji. Obecnie przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jest również członkiem zespołu do spraw funkcjonowania Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dyżur w Biurze Rady Miejskiej pełni w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 10.00-11.00. Kontakt telefoniczny pod numerem 693 810 444.

Maciej „Perła” Woźniak

Maciej „Perła” Woźniak

Jest koszykarzem z pasji i zawodu, z wykształcenia menadżerem sportu i licencjonowanym trenerem koszykówki. Podjął kolejne studia - nauczycielskie. Jest założycielem klubu B-Ball, pomysłodawcą i organizatorem najstarszego i cenionego turnieju koszykówki ulicznej w Polsce. Od trzech lat jest koordynatorem Alei Bajkowych Gwiazd. Od 2014 r. działa jako radny. Sprawując tą funkcję aktywnie uczestniczył w powstawaniu placów zabaw i siłowni plenerowych. Mocno wspierał zapewnienie miejsc w żłobkach dla wszystkich chętnych dzieci z Dzierżoniowa i utworzenie Centrum Seniora. Zależało mu na nawiązaniu współpracy między miastem i spółdzielnią. Za działania te został wybrany najlepszym radnym w Dzierżoniowie w plebiscycie Gazety Wrocławskiej - „Radny na Medal” kadencji 2014-2018. Chciałby w dalszym ciągu wspierać rozwój dzierżoniowskiego sportu i m.in. przywrócić rozgrywki międzyszkolne. Od urodzenia jest związany z dzierżoniowskimi osiedlami. Z żoną Martą wychowuje dwóch synów.

Zbigniew Zeń

Zbigniew Zeń

Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci i dwóch wnuków. Pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Dzierżoniowie na stanowisku prezesa zarządu. Jest pełnomocnikiem Komitetu Miejskiego Prawo i Sprawiedliwość w Dzierżoniowie, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia na Rzecz Remontu i Renowacji Zabytkowego Kościoła pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. Współorganizator corocznych "Marszów dla Życia i Rodziny". Był radnym Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji. W jesiennych wyborach startował z listy PiS-u. Jest członkiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta, a także Zarządu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD7. Interesuje się sportem i turystyką - szczególnie turystyką górską. W wolnych chwilach gra na gitarze i harmonijce ustnej.

Ireneusz Żygadło

Ireneusz Żygadło

Bezpieczeństwo mieszkańców i jakość powietrza to dwa najważniejsze obszary, na których chce skupić w tej kadencji. Priorytetem jest dla niego także modernizacja ulic oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych na osiedlach. Za bardzo istotną kwestię uważam też rozwiązanie problemu gołębi na terenie osiedli mieszkaniowych, zadbanie o park osiedlowy pomiędzy Jasnym i Błękitnym oraz o park im. Janusza Kusocińskiego. Ma 52 lata, wykształcenie wyższe magisterskie z zarządzania. Od urodzenia jest mieszkańcem Dzierżoniowa, od wielu lat pracuje w Polskiej Spółce Gazownictwa, w której zarządza eksploatacją sieci gazowej. Jest radnym Rady Miejskiej Dzierżoniowa poprzedniej i obecnej kadencji oraz przewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego. Aktywnie działa w wielu organizacjach. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem dorosłej już córki.

Nadanie tytułu Zasłużonego dla Dzierżoniowa

Kapituła Medalu Rady Miejskiej Dzierżoniowa w 2023 r. uhonorowała Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa:

 • Andrzeja Wiczkowskiego (radnego III, IV i VII kadencji, przewodniczącego RM w latach 2010–2014, wiceprzewodniczącego w latach 2024 – 2018);
 • Ryszarda Krzemińskiego (wieloletniego spikera imprez sportowych i Dzierżoniowskich Prezentacji);
 • Ryszarda Krzyśkowa (przedsiębiorcę, zaangażowanego w rozwój gospodarczy miasta sponsora instytucji i wydarzeń sportowych) sylwetki wszystkich Zasłużonych dla Dzierżoniowa.

Cztery osoby stojące w holu, za nimi pozłacane tabliczki z imionami i nazwiskami osób zasłużonych

Fot. Do grona odznaczonych Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa dołączyli na sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 maja, Andrzej Wiczkowski, Ryszard Krzemiński i Ryszard Krzyśków. W ten sposób w holu dzierżoniowskiego ratusza została odsłonięta 98., 99. i 100. tabliczka z nazwiskami osób zasłużonych dla miasta

Grupowe zdjęcie przy mównicy w sali obrad Rady Miejskiej

Fot. Andrzej Wiczkowski z Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa

Siedem osób na wspólnym zdjęciu, jedna trzyma medal oprawiony w ramkę

Fot. Ryszard Krzemiński z Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa

Wnętrze dużej sali i kilkuosobowa grupa

Fot. Ryszard Krzyśków z Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa

Urząd miasta

Urząd jest jednostką budżetową powołaną do wykonywania zadań publicznych o znaczeniu lokalnym. Realizuje zadania własne, wynikające z ustaw i uchwał rady, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz przyjęte na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub jednostkami samorządu terytorialnego.

W Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie funkcjonuje 26 komórek organizacyjnych. Liczba ta obejmuje: wydziały, biura i zespoły pracownicze. Łącznie w urzędzie na dzień 31.12.2023 r. zatrudnionych było 112 osób.

Informacje o bieżących działaniach samorządu można znaleźć na stronie internetowej www.dzierzoniow.pl, w biuletynie „Goniec Dzierżoniowski” oraz w najpopularniejszych mediach społecznościowych.

Terenowy Punkt Paszportowy

W Biurze Obsługi Klienta dzierżoniowskiego urzędu w październiku 2022 r. został otwarty, na podstawie porozumienia z wojewodą, Terenowy Punkt Paszportowy. W 2023 r. obsłużył on łącznie 15 544 klientów, przyjął 8.550 wniosków i wydał 8.576 dokumentów.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego, wraz z godzinami obsługi, niezbędnymi dokumentami oraz opłatami dostępne są na stronie internetowej www.dzierzoniow.pl oraz w bip.um.dzierzoniow.pl w zakładce „Terenowy Punkt Paszportowy”.

Wizytę można umówić wyłącznie poprzez rejestrację na stronie internetowej. Każda rejestracja dotyczy konkretnej, indywidualnej osoby.

Biuro, pani wręcza panu nowy paszport

Fot. Terenowy Punkt Paszportowy funkcjonuje w dzierżoniowskim urzędzie od października 2022 r.