Środki z budżetu państwa i z pozostałych źródeł | Urząd Miasta Dzierżoniów

Środki z budżetu państwa i z pozostałych źródeł

2024

2023

2022

2021

2020

2018

2017

 • Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów. Więcej
 • Ograniczamy Przemoc Skutecznie. Więcej
 • Poprawa bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie. Więcej
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i z warstwą jezdną niezależnie od zastosowanego materiału (ul. Wiejska). Więcej
 • Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w mieście Dzierżoniów. Więcej

2016

 • Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Zachodniej. Więcej
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w m. Dzierżoniów – I etap. Więcej
 • Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową. Więcej
 • Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Więcej
 • Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa – przebudowa drogi gminnej nr 117144 D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap. Więcej
 • Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy ulicy Sikorskiego - II etap. Więcej

2015

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów - ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od skrzyżowania z ul. Andersa do ronda Czeskiego. Więcej
 • Przebudowa skrzyżowania ulicy Piłsudskiego z ulicą Daszyńskiego na skrzyżowanie typu rondo. Więcej
 • Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie – drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384. Więcej
 • Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy ulicy Sikorskiego – I etap. Więcej
   

2014

 • Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. Więcej
 • Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów. Więcej
 • Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa – przebudowa drogi gminnej nr 117144 D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - I etap. Więcej

2013

 • Korekta skrzyżowania ul. Piastowskiej (droga wojewódzka nr 382) z ul. Złotą na skrzyżowanie typu rondo. Więcej

2012

 • Remont chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Piastowska i ul. Świdnicka w Dzierżoniowie (od skrzyżowania z ul. Złotą do skrzyżowania z ul. Kasztanową). Więcej
 • Remont drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Piastowska i ul. Świdnicka (na odcinku od skrzyżowania z ul. Złotą do skrzyżowania z ul. Kasztanową). Więcej
 • Remont drogi wojewódzkiej nr 384 ul. Bielawska i ul. Wrocławska w Dzierżoniowie, od km 21 + 020 do km 22 + 460,00. Więcej

2011

 • Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz  z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Dzierżoniowie. Więcej
 • Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5   w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcję sportową. Więcej
 • Ramy Referencyjne Miasta Zrównoważonego. Więcej
 • Przebudowa drogi gminnej nr 117102 D (ulica Rzeźnicza w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 383” (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych). Więcej
 • Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie” (Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej w 2011 r.). Więcej

2009

 • Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną w strefie przemysłowej w Dzierżoniowie obok WSSE. Więcej
 • Termomodernizacja obiektów oświaty, kultury i pomocy społecznej - Żłobek. Więcej
 • Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły przy ul. Wrocławskiej 51 w Dzierżoniowie wraz z zagospodarowaniem pod funkcję sportową. Więcej

2008

 • Dotacje pozyskane dla organizacji pozarządowych.  Więcej
 • Budowa boisk w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012. Więcej
 • Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Dzierżoniowie. Więcej
 • Likwidacja barier architektonicznych – montaż podnośnika do wejścia głównego w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z oddziałami integracyjnymi. Więcej
 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie. Więcej

2007

 • Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Więcej
 • Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9. Więcej
 • Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2. Więcej
 • Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego "Słoneczna Piątka". Więcej

2006

 • Wykonanie windy w Szkole Podstawowej Nr 5. Więcej
 • Remont budynku szkolnego przy ul. Wrocławskiej 51.  Więcej
 • Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Garncarskiej. Więcej

2005

 • Budowa budynków komunalnych przy ul. Prusa. Więcej
 • Budowa ul. Rzeźniczej. Więcej

2004

 • Modernizacja ul. Parkowej. Więcej