Wykonanie windy | Urząd Miasta Dzierżoniów

Wykonanie windy

Wykonanie windy w Szkole Podstawopwej Nr 5 - współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

13 października 2006 roku dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie windy w Szkole Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie” realizowanego przez Gminę Miejską Dzierżoniów. W wyniku jego realizacji wykonano windę dla osób niepełnosprawnych, pozwalającą na dotarcie im na pierwsze piętro budynku szkolnego oraz do dużej sali gimnastycznej. Wybudowano także pochylnię do małej sali gimnastycznej, dzięki czemu i ona stała się dostępna dla osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić, że SP 5 jest jedyną szkołą podstawową prowadzącą oddziały integracyjne i wraz z przedszkolem nr 2 i gimnazjum nr 1, pozwala zachować ciągłość oferty edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

W celu pełnego i szybkiego dostosowania budynku szkolnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wykonania całości związanych z tym prac budowlanych, Gmina Miejska Dzierżoniów podjęła starania o pozyskanie finansowania zewnętrznego. W październiku 2005 roku złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu do Biura Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W wyniku długotrwałej procedury związanej ze sprawdzeniem poprawności formalnej, z weryfikacją wniosku oraz bezpośrednią wizytacją na miejscu inwestycji w celu potwierdzenia zasadności jej wykonania, w dniu 27 lipca 2006 podpisano z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego umowę finansowa na realizację tego projektu. Kwota dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosła 91 600,- PLN – 50% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania.

Równocześnie już w czerwcu został wyłoniony wykonawca i rozpoczęły się prace budowlane. Rozpoczęcie prac przed podpisaniem umowy, zapewniającej dodatkowe źródła finansowania podyktowane było dwoma czynnikami: po pierwsze koniecznością szybkiego dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, po drugie wykonania głównych prac budowlanych podczas przerwy wakacyjnej, unikając w ten sposób wielu zagrożeń dla dzieci i młodzieży oraz utrudnień w procesie dydaktycznym.

Obecnie obiekt Szkoły Podstawowej nr 5 jest w całkowicie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.