Modernizacja hali sportowej | Urząd Miasta Dzierżoniów

Modernizacja hali sportowej

Modernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

W wyniku wieloletnich starań, Miasto Dzierżoniów uzyskało wsparcie finansowe z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie, dotyczące kompleksowej modernizacji hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. W dniu 28 września 2007 roku Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun podpisał umowę dotacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Odział w Warszawie, działającym w imieniu Ministerstwa Sportu, które jest dysponentem środków Funduszu.

Umowa przyznaje dofinansowanie w kwocie 900 000 PLN. Wartość całego zadania inwestycyjnego wynosi 2 850 000 PLN i obejmuje następujące zakresy robót:

1. Termomodernizację obiektu obejmującą następujące elementy:

 • Dach hali o pow. 1747 m2 - wymiana płyty osłonowej PW8-B na płytę o lepszej izolacyjności termicznej (izolacja termiczna z pianki poliuretanowej) o współczynniku λ=0,025W/m2K o grubości 11 cm,
 • Ślusarka aluminiowa o pow. 192,8 m2 – wymiana na ślusarkę „alu ciepłe” o współczynniku U=1,7 W/m2K,
 • Ściana zewnętrzna elew. zach. o pow. 221 m2 – wymiana płyty PW-8 na płytę o lepszej izolacyjności termicznej (izolacja z pianki poliuretanowej) o współczynniku U=0,025W/m2K wraz ze zmniejszeniem powierzchni okiennej,
 • System CWU – modernizacja systemu poprzez wykonanie izolacji przewodów za pomocą pianki poliuretanowej oraz montaż próżniowych kolektorów słonecznych o pow. 80 m2,
 • Wentylacja mechaniczna – montaż centrali wentylacyjnej  VTS Clima z odzyskiem ciepła (wymiennik obrotowy) sprawność temperaturowa 75,6%, sprawność wilgotnościowa 86%, współpracująca z nagrzewnicą wodną Volcano wraz z pełną automatyką,
 • Instalacja CO – przewiduje się usunięcie grzejników i podłączenie centrali wentylacyjnej przez wymiennik do istniejącej kotłowni gazowej. Centrala wentylacyjna wyposażona w rekuperator ciepła.

2. Modernizację hali polegającą na renowacji parkietu i przebudowie trybun.

3. Modernizację pomieszczeń szatniowych i trenerskich przyległych do hali sportowej.

4. Przebudowę strefy wejściowej hali.

5. Zakup sprzętu sportowego na stałe związanego z obiektem.
 
Oprócz wyżej wymienionego zakresy robót budowlanych, objętych dofinansowaniem, realizowany jest również nowy parking przy boisku piłkarskim o sztucznej nawierzchni. Zadanie to finansowane jest wyłącznie ze środków własnych miasta.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest do końca listopada 2008 roku.

11 grudnia 2007

W dniu 10 grudnia 2007 roku w Wałbrzyskim Oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zostały podpisane kolejne umowy finansowe; dotacji i pożyczki na zadanie inwestycyjne „Zmniejszenie zużycia energii w wyniku prac termomodernizacyjnych i zastosowania kolektorów słonecznych na potrzeby CWU”, które stanowi element całościowego projektu „Modernizacja hali sportowej OSiR w Dzierżoniowie”. Dotacja w kwocie 80 000 PLN została przyznana na roboty związane z instalacją kolektorów słonecznych, pożyczka w kwocie 777 000 PLN na pozostały zakres robót termomodernizacyjnych:

 • ocieplenie dachu hali
 • ocieplenie ściany zachodniej elewacji
 • wymianę ślusarki okiennej i drzwiowej
 • modernizację wentylacji mechanicznej z zastosowaniem akuperatora
 • modernizację systemu grzewczego

W roku 2007 z wymienionego zakresu zrealizowano roboty związane z montażem kolektorów słonecznych i podłączeniem ich do sytemu centralnej wody użytkowej.

Zakończenie robót termomodernizacyjnych oraz pozostałych robót budowlanych nie objętych dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu planowane jest w grudniu 2008 roku.