Modernizacja ul. Garncarskiej | Urząd Miasta Dzierżoniów

Modernizacja ul. Garncarskiej

Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Garncarskiej - współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Projekt „Rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej w ul. Garncarskiej” jest częścią zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa – modernizacja ul. Garncarskiej”. Zadanie obejmuje prace instalacyjne sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie nowej nawierzchni oraz oświetlenia.

W celu pozyskania środków pozabudżetowych na realizację tego zadania, złożono wniosek o dofinansowanie robót kanalizacyjnych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Po wnikliwej analizie Zarządu Funduszu, wniosek uzyskał akceptację na dofinansowanie. W dniu 11 sierpnia 2006 roku pomiędzy Funduszem a Gminą Miejską Dzierżoniów zostały podpisane umowy finansowe pożyczki i dotacji na kwotę 30 tys. PLN każda.

Prace budowlane przy realizacji zadania rozpoczęły się w marcu 2006 roku. Zakończenie i odbiór końcowy nastąpił 30 sierpnia 2006 roku.

W wyniku realizacji projektu został wyeliminowany kolejny odcinek kanalizacji ogólnospławnej. Dzięki realizacji projektu uzyskano zmniejszenie rozcieńczenia ścieków docierających do oczyszczalni. Wybudowanie dodatkowego kolektora kanalizacji deszczowej, pozwoli na uniknięcie zjawiska okresowego zwiększania się ilości ścieków na oczyszczalni pochodzących z wód opadowych, które mogą być odprowadzane poprzez separatory wprost do rzeki. Zapewniona została w ten sposób stabilna praca oczyszczalni ścieków i wyeliminowano zakłócenia procesów denitryfikacji i defosfatacji.