LESZEK TYMCIO | Urząd Miasta Dzierżoniów

LESZEK TYMCIO

Śp. Leszek Tymcio urodził się 5 września 1953 roku w Ząbkowicach. Miał żonę i dwoje dzieci. Od 1 lipca 1978 roku był związany na stałe z Dzierżoniowem. Z wykształcenia i wykonywanego zawodu był inżynierem ochrony środowiska. W latach 1978-1986, kiedy był pracownikiem Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie zapisał się jako autor wielu projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Należał do inicjatorów przekształcenia tego przedsiębiorstwa w spółkę gminną, działającą na obszarze dzisiejszego powiatu. Był pomysłodawcą i założycielem w 1984 roku Przemysłowej Spółki Wodnej " PIŁAWA".

Jako "specjalista od wody i ekologii", został zaproszony pod koniec lat 80. XX wieku przez Andrzeja Bartoszyńskiego, do uczestnictwa w pracach  Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" Ziemi Dzierżoniowskiej. Zakresem szczególnego zainteresowania Komitetu Obywatelskiego było min. rozwiązanie problemu pozyskiwania wody dla Dzierżoniowa i okolic, -a był to czas kiedy w naszym mieście nagminnie brakowało wody. Wkład pana Leszka Tymcio w ostateczne rozwiązanie tego problemu, jest godny podkreślenia.

W  wyborach do odrodzonego  samorządu terytorialnego w 1990 roku, kandydując z listy Komitetu Obywatelskiego, został wybrany radnym Rady Miejskiej Dzierżoniowa I kadencji. Jako radny został członkiem niezwykle ważnej wówczas w nowych realiach społeczno-politycznych, Komisji Inwentaryzacyjnej ds. spisania mienia komunalnego w Dzierżoniowie. Będąc znawcą tematu został  wybrany przewodniczącym Komisji Ekologicznej i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej. Był członkiem Zarządu Miasta w latach 1990-1993. W przełomowym okresie dla Miasta, tzw. drugiego  przesilenia samorządowego, nie odmówił w sytuacji, gdy  radni I kadencji obdarzając go zaufaniem, powierzyli mu w dniu 2 lipca 1993 roku, urząd burmistrza Dzierżoniowa.

W 1994 roku mieszkańcy Dzierżoniowa wybrali go ponownie, radnym II kadencji, a Rada Miejska w tajnym głosowaniu powołała go po raz drugi, na stanowisko burmistrza Dzierżoniowa, który to urząd sprawował  do dnia 2 listopada 1998 roku. W pionierskim czasie zarządzania organizmem gminnym, pan Leszek Tymcio wykazał się wieloma inicjatywami lokalnymi, dzięki którym Miasto Dzierżoniów stało się wiodącym ośrodkiem, znanym na Dolnym Śląsku i nie tylko. Do wspomnianych inicjatyw należą  z całą pewnością:

 • propagowanie w społeczności lokalnej, segregacji surowców wtórnych - w sierpniu 1993 r. w Dzierżoniowie pojawiły się pierwsze pojemniki na segregację śmieci,
 • wnioskowanie i wdrażanie w życie, zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na preferencyjnych warunkach (trzy warianty - zniżki cen o 50%, 80% i 95%)
 • zainaugurowanie w 1993 roku, spotkań z najstarszymi mieszkańcami Dzierżoniowa z okazji ich urodzin,
 • zapoczątkowanie remontu staromiejskich kamieniczek wokół Rynku,
 • doprowadzenie do kapitalnego remontu i przebudowy Szkoły Podstawowej nr 3,
 • zainicjowanie programu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na szczególnych warunkach dla rejonu „Dolnego Dzierżoniowa”; podjęcie próby zaktywizowania tego rejonu oraz ulepszenie jego infrastruktury poprzez budowę chodników i remonty budynków komunalnych,
 • podejmowanie działania zmierzającego do oczyszczenia rzeki Piławy, przepływającej przez Dzierżoniów,
 • powołanie w Ratuszu  profesjonalnego punktu informacyjnego, który miał służyć interesantom w taki sposób, że mieszkaniec załatwiając sprawy, nie musiał już szukać biura poszczególnego wydziału, błądząc po korytarzach Urzędu Miasta,
 • zainicjowanie powstania pierwszego „Informatora Gospodarczego”, będącego swoistym Vademecum o tym, gdzie, co i z kim w Dzierżoniowie można produkować, świadczyć usługi itp.
 • poprzez współdziałanie z przewodniczącym Rady, powołanie do życia, lokalnego pisma "Goniec Dzierżoniowski",
 • propagowanie tworzenia szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
 • zaproponowanie reorganizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz likwidacji Zakładu Zieleni Miejskiej,
 • w ramach tzw. programu, "oświetlenie miasta",  pojawienie się w Mieście, pierwszych świateł sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu ulic Ząbkowickiej i Batalionów Chłopskich,
 • wspieranie przewodniczącego Rady Miejskiej w staraniach sprowadzenia do Dzierżoniowa, polskiej rodziny z Kazachstanu, co też stało się faktem,
 • utworzenie „Centrum Biznesu” (oferta dla bezrobotnych – bezpłatne przez 1,5 roku pomieszczenia biurowe itp.)
 • współtworzenie w 1994 roku, pierwszej Strategii Rozwoju Miasta ,
 • działanie na rzecz Programu „Bezrobocie w Dzierżoniowie i kierunki przeciwdziałania jego skutkom”,
 • inicjator przystąpienia Dzierżoniowa do Związku Miast Polskich,
 • w latach 1994-1995, reprezentowanie naszej "Małej Ojczyzny", w Radzie ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie,
 • zainicjowanie w 1995 roku, na terenie OSiR-u, Miejskich Prezentacji Gospodarczych i Kulturalnych,
 • rzecznik przystąpienia Dzierżoniowa do Stowarzyszenia Polska Sieć „Energe Cites”,
 • inicjator utworzenia zakładu budżetowego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dzierżoniowie,
 • pomysłodawca utworzenia podstrefy Dzierżoniów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w 1996 roku,
 • współorganizator konferencji Regionalnej „Dzierżoniów 2006”,
 • inicjator wdrożenia w Urzędzie Miasta systemu jakości i uzyskanie Certyfikatu zgodnego z normą ISO 9001,
 • propagowanie wdrożenia  informatyzacji na terenie Urzędu Miasta oraz sieci internetowej w Mieście,
 • od 1994 roku  inicjator spotkań zarządów gmin ościennych podczas których omawiano wspólne problemy np. funkcjonowania ZOZ-u, czy komunikacji miejskiej,
 • współinicjator przystąpienia Dzierżoniowa do Forum Rewitalizacji oraz Programu Małych Ulepszeń,
 • pomysłodawca utworzenia Samorządowej Szkoły Środowiskowej,
 • inicjator utworzenia spółki z ograniczoną  odpowiedzialnością pn. „Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” ,
 • w  30. rocznicę śmierci Zbigniewa Cybulskiego, wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej, współinicjator nadania  dzierżoniowskiemu kinoteatrowi, imienia Kino "Zbyszek" ,
 • w związku ze skutkami powodzi w "Dolnym Dzierżoniowie", rzecznik budowy osiedla  dla powodzian i nadanie, - w wyniku rozpisanego konkursu, osiedle przyjęło nazwę  "Osiedle Pogodne",

Sprawując urząd burmistrza i przewodniczącego  Zarządu Miasta, Leszek Tymcio, nie zaprzestał działalności jako radny. W czasie II kadencji  był członkiem  Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu, Komisji Ekologicznej i Infrastruktury Technicznej, Komisji Budżetu i Finansów, oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki.

Swoistym podsumowaniem popularności burmistrza, było przyznanie przez mieszkańców w plebiscycie "Gońca Dzierżoniowskiego" i Radia Sudety  TYTUŁU "DZIERŻONIOWIANIN 1995 ROKU".

W 1998 roku Leszek Tymcio po raz trzeci został wybrany  przez mieszkańców radnym Rady Miejskiej. Był to dla niego czas niezwykle aktywny. Poprzez pracę w Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Edukacji, Kultury i Łączności z Tradycją Lokalną, reprezentując interesy mieszkańców, po raz wtóry pokazał na czym polega działalność w samorządzie lokalnym.

Działalność społeczna Leszka Tymcio przypada na początki transformacji ustrojowej w Polsce i tworzenia zrębów odradzającej się po latach, samorządowej "Małej Ojczyzny". W uznaniu jego zasług, podkreślając  postawę i zaangażowanie na rzecz  Dzierżoniowa oraz niekwestionowany wkład w rozwój naszego Miasta, Kapituła Medalu Rady Miejskiej Dzierżoniowa przyznała Leszkowi Tymcio Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji w dniu 29 kwietnia 2013r.  roku podczas 35 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Leszek Tymcio zmarł 15 czerwca 2015 roku.

Wręczenie medalu za zasługi Leszkowi Tymcio

powrót do listy