Ksiądz Stanisław Araszczuk | Dzierżoniów - nastraja pozytywnie

Ksiądz Stanisław Araszczuk

Ksiądz Stanisław Araszczuk - urodził się 8 maja 1958 r. w Strzegomiu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. Po maturze w 1977 r. rozpoczął studia w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Po pierwszym roku wstąpił do Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które ukończył w 1984 r., a 26 maja 1984 r. przyjął w archikatedrze wrocławskiej święcenia prezbiteratu. Został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii NMP Matki Kościoła w Dzierżoniowie.

 

Na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu napisał pracę magisterską pt. „Konflikt pokoleń we współczesnej rodzinie wobec nakazu oddawania czci rodzicom" pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jana Kruciny, a w 1988 r. uzyskał stopień licencjata. W tym samym roku został skierowany na studia specjalistyczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W 1989 r. zdał egzamin magisterski z organizacji duszpasterstwa i napisał pracę magisterską pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego, gdyż w tamtym czasie państwo nie uznawało stopni naukowych zdobywanych na kościelnych uczelniach. W roku 1990 uzyskał stopień licencjata z liturgiki, a w 1992 r. na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. „Kult świętej Jadwigi na Śląsku w świetle przedtrydenckich wrocławskich ksiąg liturgicznych. Studium liturgiczno-historyczne" oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej.

W 1992 r. otrzymał stypendium naukowe na pogłębianie studiów z zakresu liturgii w Papieskim Instytucie Liturgicznym Anselmianum w Rzymie.
Po roku pobytu w Rzymie biskup legnicki Tadeusz Rybak polecił mu organizację Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej i powierzył funkcję wicerektora tego Seminarium oraz zlecił wykłady z liturgiki w Seminarium Duchownym i legnickiej filii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Nowym zadaniem, które zlecił mu biskup legnicki była organizacja parafii pw. św. Tadeusza Apostoła w Legnicy. W 1998 r. został proboszczem tej parafii i w ciągu 4 lat wybudował z wiernymi kościół parafialny. W 2003 r. został dziekanem dekanatu Legnica Zachód.

Od 1993 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Od 14 marca 2001 r. pracuje jako adiunkt w Instytucie Teologii Pastoralnej przy Katedrze Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła, a od 2005 r. wykłada także w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej. 6 marca 2008 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie liturgiki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. „Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza w odnowionej liturgii Soboru Watykańskiego II". Od kwietnia 2008 r. jest kierownikiem Katedry Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła. Od 1 września 2010 r. jest prorektorem ds. studenckich. 26 września 2013 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Z Dzierżoniowem ks. Stanisław Araszczuk związany jest od 1984 roku, kiedy to w parafii pw. Maryi Matki Kościoła rozpoczął swoją pracę duszpasterską. Ks. Stanisław Araszczuk był współzałożycielem, opiekunem i duchowym przewodnikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Dzierżoniowie. Ośrodkiem duszpasterstwa była parafia p.w. Maryi Matki Kościoła. W tym kościele oraz innych świątyniach dzierżoniowskich ks. Araszczuk wygłaszał kazania i prelekcje głównie na tematy historyczne i ideologiczne. Otwarcie krytykował obecny w latach 80.tych system polityczny. A po obradach Okrągłego Stołu wystąpienia te były połączone z agitacją wyborczą na rzecz programu i kandydatów Komitetu Obywatelskiego NSZZ „Solidarność”.

Ksiądz Stanisław Araszczuk - jest Honorowym Obywatelem Dzierżoniowa od czerwca 2014 roku.

 

powrót do listy