Praca w urzędzie - nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych | Urząd Miasta Dzierżoniów

Praca w urzędzie - nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Biuro wewnątrz, biurko na pierwszym planie, bez ludzi
Fot: UM Dzierżoniów

Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem

 • systematyczny monitoring dostępnych środków z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków zewnętrznych możliwych do pozyskania na finansowanie zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych gminy,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska w zakresie monitoringu środków z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków zewnętrznych,
 • opracowywanie i przekazywanie komórkom merytorycznym urzędu informacji o możliwościach pozyskania dofinansowania na realizację zadań gminy (dofinansowanych ze środków krajowych i europejskich),
 • współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu i jednostkami podległymi w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi Urzędu i jednostkami podległymi w zakresie przygotowania dokumentacji do wniosków aplikacyjnych, w tym harmonogramów rzeczowo - finansowych, określenia kosztów projektu, planu finansowego itp.,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska i innymi samorządami w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów partnerskich dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • przygotowanie, kompletowanie i kierowanie dokumentacji aplikacyjnej do odpowiednich instytucji dotujących,
 • udział w zespołach projektowych,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi urzędu, jednostkami podległymi, Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, Euroregionem Glacensis w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucjami, w których Gmina Miejska Dzierżoniów ubiega się o dofinansowanie,
 • bieżąca kontrola wydatków i dochodów w ramach realizowanych projektów,
 • sporządzanie wniosków o płatność i rozliczeń finansowych projektów realizowanych z dofinansowaniem zewnętrznym,
 • opracowywanie sprawozdań i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu (przy współpracy z wydziałami merytorycznymi),
 • promocja pozyskanych środków zewnętrznych,
 • monitorowanie i kontrolowanie zgodności realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz innych środków zewnętrznych z zawartymi umowami i obowiązującym prawem,
 • monitorowanie projektów w okresie ich trwałości, przygotowywanie odpowiednich dokumentów do instytucji finansujących zgodnie z zawartą umową w tym zakresie, współpraca z głównymi użytkownikami projektów,
 • gromadzenie danych o zrealizowanych projektach,
 • udział w działaniach związanych z Ponadlokalną Strategią Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030,
 • udział w działaniach związanych ze Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF),
 • udział w działań związanych z przygotowaniem programów rozwojowych gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
 • gromadzenie, zbieranie i aktualizowanie informacji o mieście dla potrzeb monitoringu i aktualizacji dokumentów strategicznych,
 • przeprowadzanie zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie i wytycznymi instytucji dotujących w zakresie własnych obowiązków służbowych,
 • gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie i archiwizacja dokumentacji stanowiskowej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

Charakter wymagań na stanowisku pracy

 1. Wykształcenie: wyższe
 2. Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość Instrukcji kancelaryjnej,
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • komunikacja werbalna i pisemna,
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel, Power Point), Open Office, poczty elektronicznej.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, parter, stanowisko Informacja.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa. O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej urzędu miasta.

Pełna treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki

Wydarzenia

 • Puchar Polski NO GI i GI

 • PUB 2023 - The Postman znów zagra w Dzierżoniowie

 • Teatralna niedziela z „Księżniczką na ziarnku grochu”

 • Stand-up comedy na lutowy wieczór

 • Magiczni Show - największy familijny spektakl iluzji w Polsce