Żyjemy we wspólnej Europie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Żyjemy we wspólnej Europie

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
„Przekraczamy granice” 
 
12.VII.2010 roku otrzymano pismo informujące, iż Euroregionalny Komitet Sterującyzatwierdził do dofinansowania projekt pt.: „Żyjemy we wspólnej Europie”.

Cel projektu:
 rozwój i zacieśnianie polsko-czeskiej współpracy między uczniami, ich rodzinami i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dzierżoniowie i  Szkoły Podstawowej w Lanskroun poprzez:
  • poznawanie języka, kultury i tradycji partnera projektu podczas organizowanych spotkań i imprez  dla polskich i czeskich uczniów i nauczycieli,
  • wymianę doświadczeń polskich i czeskich nauczycieli w zakresie edukacji  i wychowania dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie u młodego pokolenia  postaw tolerancji, otwartości, szacunku dla wartości ważnych w życiu każdego człowieka,
  • uświadomienie znaczenia zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i celowości nauki udzielania pierwszej pomocy medycznej,
  • wykorzystanie internetu jako narzędzia do porozumiewania się i wymiany doświadczeń,
  • poznanie pięknych i malowniczych terenów Ziemi Kłodzkiej  i Pardubickiego Kraju.

Czas realizacji projektu:  II.2011 – VI.2012 roku 
  
Całkowita wartość projektu: 38 460,20 Euro, 
z tego 

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (78%) 30 000,00 Euro,
  • środki finansowe z budżetu państwa (9,18%) 3 529,41  Euro,
  • środki finansowe z budżetu gminy (wkład własny, 12,82%) 4 930,79 Euro.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 17.08.2010 roku.