Wspólna edukacja bez barier | Urząd Miasta Dzierżoniów

Wspólna edukacja bez barier

Dzierżoniów otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Wspólna edukacja bez barier” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej


Wartość projektu:                                                                                                157 983,50 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego:     134 285,97 PLN
Wartość dofinansowania z budżetu państwa:                                                 15 798,35 PLN


Cel projektu:

 • zwiększenie szans edukacyjnych oraz wyrównanie zdiagnozowanych dysproporcji i deficytów u dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie (w szczególności dzieci niepełnosprawnych), poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie, niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Efekty projektu:

 • stworzenie warunków do integracji dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi;
 • wyrównanie i zniwelowanie występujących deficytów wśród dzieci;
 • podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej.


Zakres projektu:

 • organizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych zwiększających  szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujących zdiagnozowane deficyty:

  - wyjazdy integracyjne - Hydropolis Wrocław, Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej;
  - warsztaty integracyjno-edukacyjne rozwijające umiejętności wspólnej zabawy;
  - zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci zjawiskami przyrodniczymi i fizycznymi (koło małego uczonego);
  - zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć;
  - organizacja zajęć: logopedycznych, terapia ręki, terapia SI, terapia behawioralna, arteterapia, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z psychologiem;
  - zatrudnienie dwóch asystentów tłumaczących na język łatwy;

  Wszystkie zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym.
 • doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli:

  - szkolenie rady pedagogicznej - organizacja środowiska terapeutycznego;
  - studia podyplomowe o kierunku gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w terapii pedagogicznej;
  - kursy i szkolenia - stymulacji integracyjnej, terapia ręki, podstawy muzykoterapii w przedszkolu, wykorzystanie metody doświadczeń i eksperymentów w przedszkolu, terapia behawioralna dzieci
  z autyzmem.


www.mapadotacji.gov.pl