Rozbudowa DOK-u | Urząd Miasta Dzierżoniów

Rozbudowa DOK-u

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Burmistrz Dzierżoniowa podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Priorytet 9 - „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta)”. Działanie 9.1 - „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców”

 • Całkowita wartość projektu: 6 201 601,00 zł
 • Dofinansowanie z EFRR : 4 027 106,76 zł

Zakres inwestycji:

 • przebudowa istniejącego budynku w celu powiązania go z nowym obiektem - przebudowa przestrzeni komunikacyjnych i instalacji w celu dostosowania do przyłączanej części budynku,  przebudowa hallu parteru i wejścia od strony ul. Świdnickiej, prace termomodernizacyjne;
 • budowa nowego trzykondygnacyjnego obiektu;
 • zagospodarowanie przyległego terenu – zieleń, wykonanie schodów i murku oporowego;
 • droga dojazdowa i plac manewrowy;
 • ponadto zostaną wykonane prace w zakresie budowy sieci wodociągowej i  kanalizacji deszczowej z przyłączami.

Cele projektu:

 • podniesienie atrakcyjności miasta oraz ograniczenie skali niepożądanych zjawisk społecznych poprzez modernizację zaplecza lokalowego instytucji kultury oraz poszerzenie jej oferty lokalowej;
 • poprawa stanu infrastruktury instytucji kultury, pełniącej kluczową funkcję społeczną na rzecz wspólnoty lokalnej;
 • przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na  których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne;
 • wzrost dostępności do instytucji kultury osobom zamieszkującym miasto;
 • poprawa spójności przestrzennej  regionu, ładu przestrzennego i harmonijności struktur przestrzennych;
 • podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie zrealizowanego projektu:

 • okres realizacji: 2010 – 2012 rok.
 • wartość końcowa projektu: 6 172 490,30 zł.
 • wartość dofinansowania projektu z EFRR: 4 006 729,27 zł.

PORTAL RPO WD - www.rpo.dolnyslask.pl