Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO | Urząd Miasta Dzierżoniów

Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO" w ramach projektu partnerskiego, którego liderem jest Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną


Wartość projektu:                                       8 936 210,35 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR:         7 109 110,64 PLN


Cel projektu: 

  • zwiększenie jakości usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, zwiększenie dostępu do usług społecznych, zmniejszenie wykluczenia społecznego wśród mieszkańców, aktywizacja i reintegracja osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Efekty projektu:

  • utworzenie nowej i bardziej funkcjonalnej siedziby dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych, działających na rzecz seniorów.


Zakres projektu:

  • roboty budowlane w budynku głównym;
  • prace termomodernizacyjne budynku głównego;
  • roboty budowlane w budynku garażowo-magazynowym;
  • prace termomodernizacyjne budynku garażowo-magazynowego;
  • budowa ciągów jezdnych, miejsc postojowych, chodnika;
  • zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę;
  • budowa wiaty grillowej;
  • zakup i dostawę wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Informacje o projekcie znajdują się także na stronie internetowej lidera projektu


www.mapadotacji.gov.pl