Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość | Urząd Miasta Dzierżoniów

Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania: Adaptacja i wyposażenie pracowni w szkołach: Podstawowej nr 1 (pracownia biologiczno-chemicznej, dwie pracownie matematyczno-cyfrowe oraz pracownia cyfrowa) Podstawowej nr 3 (pracownia cyfrowa, fizyczno-chemiczna, przyrodnicza oraz matematyczno-cyfrowa), Podstawowej nr 5 (3 pracownie matematyczno-cyfrowe), Podstawowej nr 9 (pracownia cyfrowa) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Poddziałanie 7.1.1. – Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną w ramach projektu partnerskiego pn.:  „Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, którego liderem jest Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej


Wartość całego projektu:                                             2 541 212,72 zł
w tym zadania Gminy Miejskiej Dzierżoniów:        1 357 031,29 zł

Wartość dofinansowania z EFRR :                            2 160 030,82 zł
w tym dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów:               1 153 476,60 zł


Cel projektu:

  • wsparcie infrastruktury szkół w zakresie adaptacji oraz wyposażenia placówek w specjalistyczny sprzęt oraz niezbędne pomoce dydaktyczne, polepszenie warunków kształcenia oraz zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz gimnazjalnej.


Efekty projektu:

  • poszerzenie oferty edukacyjnej, zwiększenie liczby, rodzajów oraz jakości zajęć kształcących kompetencje kluczowe i wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne;
  • kształtowanie kompetencji i kwalifikacji, wpisujących się w zapotrzebowanie rynku pracy województwa dolnośląskiego i powiatu dzierżoniowskiego;
  • poprawa warunków nauczania, a tym samym efektów kształcenia;
  • zwiększona dostępność do edukacji dla osób z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie obiektów do ich potrzeb i zastosowanie mechanizmów racjonalnych usprawnień.


Zakres projektu:

  • adaptacja oraz wyposażenie 4 pracowni (cyfrowej, fizyczno-chemicznej, przyrodniczej oraz matematyczno-cyfrowej) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie (zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu TIK do 4 pracowni: cyfrowej oraz fizyczno-chemicznej, przyrodniczej oraz matematyczno-cyfrowej, prace adaptacyjne w pomieszczeniach pracowni).
  • adaptacja oraz wyposażenie 3 pracowni matematyczno-cyfrowych w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie (zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu TIK do 3 pracowni matematyczno-cyfrowych, prace adaptacyjne w 3 pomieszczeniach).
  • adaptacja oraz wyposażenie pracowni cyfrowej w sprzęt TIK w Szkole Podstawowej nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Dzierżoniowie (zakup sprzętu w tym TIK oraz mebli do pracowni cyfrowej, prace remontowo-adaptacyjne, w tym montaż alarmu oraz rolet antywłamaniowych).
  • adaptacja oraz wyposażenie 4 pracowni: biologiczno-chemicznej, dwóch pracowni matematyczno-cyfrowych oraz pracowni cyfrowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie (zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, mebli oraz sprzętu TIK do 4 pracowni: biologiczno-chemicznej, dwóch pracowni matematyczno-cyfrowych oraz pracowni cyfrowej, zakup i montaż platformy schodowej w celu zapewnienia dostępu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, prace adaptacyjne w pracowniach).

Informacje o projekcie znajdują się także na stronie internetowej lidera projektu


www.mapadotacji.gov.pl