Nauka to wyzwanie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Nauka to wyzwanie

"Nauka to wyzwanie - mamy na to rozwiązanie" projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie w kwocie 705.965,60 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „NAUKA TO WYZWANIE – MAMY NA TO ROZWIĄZANIE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Okres realizacji Projektu – od 1 października 2009 roku do 31 lipca 2011 roku.

Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Dzierżoniowie. Celem ogólnym projektu jest udzielenie wsparcia uczniom mającym problemy w nauce w celu wyrównania ich szans edukacyjnych wśród rówieśników i stanowi odpowiedź na szeroko rozumiany problem związany z nierównym dostępem dzieci i młodzieży do edukacji.

PROJEKT – PROGRAM ROZWOJOWY DZIERŻONIOWSKICH SZKÓŁ OBEJMUJE REALIZACJĘ DWÓCH ELEMENTÓW:

1) ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE (w cyklu dwuletnim: od stycznia do czerwca 2010r. i od września 2010 r. do czerwca 2011r.):

  • z języka polskiego „Mój język”,
  • z matematyki „PLUS - MINUS”,
  • z fizyki „Młody Einstein”,
  • z chemii „TLEN czy AZOT’,
  • z języka obcego (angielski lub niemiecki) „Język twoim przewodnikiem”.

2) ZAJĘCIA PROGRAMU PREWENCYJNEGO „DOBRY START” (dwie edycje: pierwsza: od stycznia do czerwca 2010 r.  druga: od stycznia do czerwca 2011r.)

Wszystkie powyższe zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod edukacyjnych: gry i zabawy słowne, psychozabawy, ćwiczenia kształtujące spostrzegawczość i pamięć wzrokową. Zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, zachęcający uczniów do zdobywania wiedzy i uczestnictwa w zajęciach.

Do realizacji zajęć w ramach projektu zostaną zakupione dla szkół pomoce dydaktyczne m.in. plansze dydaktyczne, zestawy do budowy brył matematycznych, stemple z literami, zestawy tablic, modele chemiczne, flipcharty.

W ramach każdego bloku zajęć uczniowie bezpłatnie otrzymają podręczniki, ćwiczenia,  zeszyty, komplety długopisów potrzebnych do realizacji zajęć oraz  materiały promocyjne teczki, bloki piśmiennicze oraz długopisy.

Więcej informacji na temat zajęć można uzyskać w Biurze Projektu, Rynek 1, pokój nr 15,  58-200 Dzierżoniów, tel. 074 645 08 02, 074 645 08 50 lub na stronie www.dzierzoniow.pl