Integracyjny rajd polsko-czeski TRAKT 2010 | Urząd Miasta Dzierżoniów

Integracyjny rajd polsko-czeski TRAKT 2010

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
„Przekraczamy granice”
 
12.VII.2010 roku otrzymano pismo informujące, iż Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził do dofinansowania projekt pt.: „Integracyjny rajd polsko-czeski TRAKT 2010”.

Cel projektu: umocnienie współpracy pomiędzy Dzierżoniowem i Lanskroun w obszarach sportu, kultury oraz więzi społecznych. Planowane przedsięwzięcie w formie organizacji sportowo-turystycznej imprezy pn. TRAKT ma na celu znoszenie barier językowych i kulturalnych pomiędzy społecznościami z obu stron polsko-czeskiej granicy. W realizowanym projekcie będą brały także udział osoby niepełnosprawne. Przyczyni się to do wzrostu zrozumienia, tolerancji i poszanowania indywidualności tych osób.

Czas realizacji projektu:  V.2010 – X.2010 roku 

Całkowita wartość projektu: 3 804,00 Euro, 
z tego 
  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) 5 664,40 Euro,
  • środki finansowe z budżetu państwa (10%) 666,40  Euro,
  • środki finansowe z budżetu gminy (wkład własny, 5%) 333,20 Euro.
 
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 6.08.2010 roku.