Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu | Urząd Miasta Dzierżoniów

Edukacyjna przygoda - wszystko zaczyna się w przedszkolu


Edukacyjna przygoda – wszystko zaczyna się w przedszkolu” projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie w kwocie 884 737,80 zł na realizację Projektu: Edukacyjna przygoda – wszystko zaczyna się w przedszkolu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Projekt adresowany jest do dzieci w wieku od 3-5 lat oraz ich rodziców. Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej dla 70 dzieci, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych z terenu Dzierżoniowa.

Informacje nt. projektu:
1.    W ramach projektu zostaną utworzone 3 dodatkowe oddziały w 3 przedszkolach publicznych składające się z 25 dzieci w PP-1 i w PP7 oraz z 20 dzieci w PP-2 w tym z 3 dzieci niepełnosprawnych.
2.    Program zajęć dydaktyczno-wychowawczych będzie zgodny z podstawą programową, celami wychowania przedszkolnego i obszarami działań określonymi przez MEN. Zajęcia będą realizowane przez wykwalifikowana kadrę pedagogiczną
3.    Zajęcia będą realizowane w okresie 1.02.2011 r.-31.12.2012 r. od poniedziałku do piątku, 5 godzin dziennie.
4.    W ramach projektu realizowane będzie także w każdym przedszkolu wychowanie zdrowotne, opieka pielęgniarska, opieka logopedy i w PP-2 opieki rehabilitacyjna dla 3 niepełnosprawnych dzieci. W ramach profilaktyki zdrowotnej (badania: stomatologiczne, w kierunku wad postawy, wzroku, słuchu), zostaną przeprowadzone badania profilaktycznych. Natomiast dzieci z wadami postawy będą uczestniczyły w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
5.    Program zajęć obejmować będzie również zajęcia związane z tematyką równości płci i stereotypów.
6.    Dla dzieci objętych projektem i ich rodziców/opiekunów zostanie zorganizowanych 5  wycieczek, 1 wyjście do teatru i 6 imprez „Dzień Mamy, Taty i Dziecka”.
7.    Zostanie zorganizowanych 12 spotkań warsztatowych dla rodziców/opiekunów
8.    Kadra nauczycielska przedszkoli opracuje broszurę zawierającą informacje specjalistów (psychologa, logopedy, pediatry itp.) na temat dojrzałości szkolnej dzieci oraz kształtowania świadomości i wrażliwości dzieci na kwestie równości płci i stereotypów.
9.    Nowe oddziały przedszkolne zostaną wyposażone ze środków projektu w pomoce dydaktyczno-edukacyjne, sprzęt i meble.
Więcej informacji nt. rekrutacji i zajęć można uzyskać w Biurze Projektu, Rynek 1, pokój nr 15, 58-200 Dzierżoniów, tel.74 645 08 52, w Przedszkolu Publicznym Nr 1, Przedszkolu Publicznym Nr 2 i w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Dzierżoniowie.

Regulamin monitoringu wraz z załącznikami

INFORMACJA NT. REALIZACJI PROJEKTU

PN.” EDUKACYJNA PRZYGODA WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ W PRZEDSZKOLU”

W DZIERŻONIOWIE W LATACH 2011-2012

Projekt „Edukacyjna przygoda – wszystko zaczyna się w przedszkolu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest 1stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. W pięciogodzinnych zajęciach uczestniczy 70 dzieci  z trzech przedszkoli publicznych w  wieku  od 3-5 lat w tym 3 dzieci niepełnosprawnych.

W okresie realizacji projektu osiągnięto zaplanowane wartości wskaźników w tym:

1)     utworzono 3 oddziały przedszkolne w tym 1 oddział integracyjny,

2)     przeprowadzono 7 260 godzin zajęć edukacyjno-wychowawczych,

3)     w ramach opieki i profilaktyki zdrowotnej zrealizowano 891 godzin opieki pielęgniarskiej,           584 godziny opieki logopedycznej, 198 godzin gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej           dla dzieci z wadami postawy oraz 246 godzin rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,

4)     wykonano u dzieci łącznie 264 badania w tym:  badania wad postawy, stomatologiczne, wzroku i słuchu,

5)     zorganizowano w każdym z 3 przedszkoli po 5 wycieczek i 1 wyjazd do teatru (łącznie 15 wycieczek i 3 wyjazdy do teatru dla 70 dzieci i 70 rodziców) oraz po 2 imprezy „Dzień Taty, Mamy i Dziecka” (łącznie 6 imprez),

6)     w każdym z 3 przedszkoli zorganizowano po 4 warsztaty dla rodziców  (łącznie 12 warsztatów).

Do nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych zakupiono: meble do sal przedszkolnych oraz  do szatni, zabawki, pomoce dydaktyczne, tablice  korkowe i magnetyczne, programy edukacyjne i książki oraz   artykuły papiernicze i biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć, telewizory, odtwarzacze DVD, radioodtwarzacze, notebooki z oprogramowaniem i nakładki dotykowe jak również talerze, kubki i sztućce.  Zakupiono także  dla  każdego  dziecka dresy i stroje sportowe.

Wartością dodaną projektu jest wydanie Broszury informacyjnej dla rodziców dzieci przedszkolnych zawierającej informacje nt. dojrzałości szkolnej dzieci, kształtowania świadomości i wrażliwości dzieci na kwestię stereotypów i równość płci, roli ojca w wychowaniu dziecka, ćwiczeń rozwijających aparat mowy, metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz wartości wycieczek, działalności artystycznej i uroczystości rodzinnych oraz  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.