Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach | Urząd Miasta Dzierżoniów

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa to decyzja administracyjna, której celem jest określenie warunków realizacji przyszłej inwestycji, tak aby w możliwie najmniejszym stopniu ograniczać negatywny wpływ na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Rodzaj przedsięwzięć, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Szczegółowe warunki wydawania decyzji określone są w ustawie z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jest ona pierwszym etapem tego procesu, poprzedzając choćby takie decyzje administracyjne jak decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzja o pozwoleniu na budowę. Postępowania w zakresie wydawania decyzji środowiskowych na terenie Dzierżoniowa prowadzone są przez Burmistrza Dzierżoniowa przy współudziale Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie.

Zestawienie wniosków o wydanie decyzji, wykaz wydanych decyzji środowiskowych i postanowień, raportów oceny oddziaływania na środowisko oraz innych dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami w zakresie wydawania decyzji środowiskowych dostępne są TUTAJ.