MAREK PIORUN | Urząd Miasta Dzierżoniów

MAREK PIORUN

Marek Mieczysław Piorun urodził się 12 maja 1950r. w Łagiewnikach, dzierżoniowianin od ponad 40 lat. Jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (kierunek: nauczyciel). Ukończył studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie w samorządzie” w Wielkopolskiej Szkole Biznesu w Poznaniu.

Karierę zawodową można podzielić na kilka, bardzo ważnych etapów w rozwoju osobistym. W latach 1968 – 1978 pracował na stanowiskach księgowy, specjalista ds. ekonomicznych, główny księgowy i nauczyciel.
1 sierpnia 1978 roku został zatrudniony w Ośrodku Sportu i Rekreacji na funkcję kierownika w Dziale sportu i rekreacji. Po miesiącu pracy objął stanowisko dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, którą pełnił przez 13 lat w latach 1978-1991, tworząc z wielkim zaangażowaniem nowoczesny zespół obiektów sportowych. Dzięki pracy Marka Pioruna i innych pasjonatów sportu wybudowano w 1979r wyciąg na Wielką Sowę, a także obiekty przy ul. Strumykowej, które w ostatnich latach poddawane były modernizacji i rozbudowie. Ponad 20 lat był trenerem drużyn piłki ręcznej w klubie sportowym Lechia oraz  Żagiew. Pełnił także funkcję  prezesa Okręgowego Związku Piłki Ręcznej w Wałbrzychu oraz wiceprezesem Lechii Dzierżoniów. Zamiłowanie do sportu, wiedza o jego znaczeniu dla zdrowia i rozwoju  dzieci i młodzieży sprawiły, że Marek Piorun w swoich działaniach – już jako burmistrz, konsekwentnie dążył do systematycznego rozwoju bazy sportowej szkół. I tak już niebawem Szkoły Podstawowe nr 5 i 9 oraz Gimnazja Nr 1 i 3 dysponowały boiskami ze sztuczną nawierzchnią, co sprawiło, że w 2010 roku Dzierżoniów uzyskał tytuł  „Sportowej Gminy”. Z kolei wybudowanie boisk ze sztuczną nawierzchnią w Ośrodku Sportu i Rekreacji służyło szerokiej promocji naszego miasta, jako atrakcyjnego miejsca do prowadzenia obozów treningowych przez renomowane polskie, rosyjskie, ukraińskie i białoruskie drużyny piłkarskie.

Następny etap życia zawodowego Marka Pioruna wyznaczył rok  1990, kiedy to rozpoczął swoją służbę – do dnia dzisiejszego – jako radny w samorządach gminy i powiatu, uzyskując w wyborach bardzo szerokie poparcie wyborców.
W 1990  roku włączył  się w działania  Komitetu Obywatelskiego i z ramienia tego komitetu powierzono mandat  radnego I kadencji Rady Miejskiej oraz członka Zarządu Miasta. Przez kolejne dwie kadencje Marek Piorun kandydował z niezależnych komitetów utworzonych z woli wyborców.

Od 1991 do 1998 roku pełnił funkcję zastępcy burmistrza Dzierżoniowa, był także delegatem Sejmiku Samorządowego w Wałbrzychu. Był to bardzo trudny okres przemian gospodarczych i społecznych, przekształceń własnościowych, komunalizacji mienia gminy i prowadzenia podstawowych inwestycji, z czego wiele zadań i odpowiedzialnych funkcji spoczywało na  Marku Piorunie, jako zastępcy burmistrza.
 Doświadczenia z okresu pełnienia zadań zastępcy burmistrza i radnego pozwoliły na podjęcie decyzji w 2002 roku  o kandydowaniu na stanowisko burmistrza, które sprawował przez 12 lat. W 2014 nie ubiegał się o reelekcję, uzyskał natomiast mandat radnego powiatu dzierżoniowskiego, a następnie został powołany na funkcję wicestarosty, którą pełnił w okresie V kadencji. W 2018 został radnym powiatu na VI kadencję.
Markowi Piorunowi zawsze przyświecała, podkreślona w wystąpieniu inauguracyjnym III kadencję Rady Miejskiej Dzierżoniowa, dewiza: „bez ciągłego kształcenia i podnoszenia umiejętności trudno o sukces i widoczne efekty pracy”. Dewiza ta obowiązywała także w funkcjonowaniu urzędu oraz podległych burmistrzowi jednostek.

W  okresie pełnienia urzędu burmistrza, przeprowadzona została gruntowna modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 i otoczenia, termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9. Wdrożono – w ramach partnerstwa z Kluczborkiem i Serockiem – adresowany do 5550 uczniów projekt pn. „Każdy może zostać omnibusem” oraz wiele inicjatyw społecznych, pozwalających na wzrost atrakcyjności szkolenie edukacji, wzbogacających zajęcia pozalekcyjne, a także sprzyjających podnoszeniu przez nauczycieli kwalifikacji. Corocznie finansowano wakacyjny wypoczynek uczniów oraz zajęcia wspomagające uczniów z problemami w nauce.
Równie ważnym obszarem w działaniach burmistrza były starania o podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej Dzierżoniowa. Rada Miejska akceptowała inicjatywy Marka Pioruna związane z poszerzaniem, wyznaczaniem i uzbrajaniem kolejnych terenów inwestycyjnych  obszaru Podstrefy Dzierżoniów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Należy wspomnieć o utworzeniu Funduszu Poręczeń Kredytowych, Inkubatora Przedsiębiorczości, Gminnego Centrum Informacji. Wiele starań burmistrza i wysiłku  finansowego miasta skierowanych było  na  modernizacje i przebudowę dróg na obszarze miasta. W tamtym czasie przejęte zostały drogi powiatowe a w partnerstwie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei udało się zmodernizować większość ulic wojewódzkich. W wyniku finansowania zadań z budżetu miasta i w montażu finansowym z Urzędem Marszałkowskim i wykorzystaniem środków unijnych, wyremontowano ulice: Piastowską, Wrocławską, część Batalionów Chłopskich, Daszyńskiego, Kościuszki, Rzeźniczą, Miodową, Przedmieście, Asnyka, Targową, Andersa, Kopernika, Strumykową, Osadniczą, Zieloną, Podwalną, Ciepłowniczą, Polną, Brzegową, Krasickiego, część Świdnickiej, drogi na Osiedlu Zielonym, Młodych. W newralgicznych miejscach powstały ronda poprawiające płynność ruchu. Powyższe działania znalazły uznanie przy ocenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy w wyniku czego Dzierżoniów uzyskiwał kilkakrotnie nagrody w rankingach „Profesjonalna Gmina przyjazna Inwestorom”, „Gmina Fair Play- certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”.

W okresie sprawowania funkcji burmistrza przez Marka Pioruna został zrealizowany program rewitalizacji, dofinansowany w dużej mierze ze środków zewnętrznych. Zmodernizowano i odnowiono ratusz pod wymagania klientów, dokonano rewitalizacji budynków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Centrum Aktywizacji Społecznej, rozbudowano Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, zmodernizowano targowisko miejskie. Powstał Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, kontynuowano budownictwo Towarzystwa Budownictwa Społecznego, utworzono Muzeum Miejskie Dzierżoniowa. Wdrożono program „Piękna Fasada”, dofinansowywano remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków, utworzono spółkę miejską Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych, przejęto dworzec kolejowy i obiekty towarzyszące od Polskich Kolei Państwowych z przeznaczeniem na Centrum Przesiadkowe. Przejęto tereny od ogródków działkowych pod nowe obszary na budownictwo mieszkaniowe.

Rozwój infrastruktury, podnoszenie jakości życia mieszkańców, zmniejszanie bezrobocia i poprawa estetyki miasta to wynik jasnego przywództwa, konsekwentnie realizowanej strategii  rozwoju i programów sektorowych a przede wszystkim – efekt pracy wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników urzędu i podległych jednostek. Urząd Miasta był wzorem dla polskiej administracji samorządowej we wdrażaniu innowacyjnych metod zarządzania i doskonalenia. Urząd miasta przez kilka kolejnych lat uzyskiwał w rankingu samorządów prowadzonym przez  Rzeczpospolitą bardzo wysokie miejsca aby w 2014 roku uzyskać tytuł Najlepszy Samorząd Dziesięciolecia. W  2012 roku  burmistrz Marek Piorun z delegacja pracowników odebrał w Brukseli Europejską Nagrodę Jakości, a wcześniej urząd wdrożył wszystkie (32) zasady „Przejrzystej Polski”, metodykę PRINCE2 i był liderem projektu związanego z doskonaleniem pracy dla kilkudziesięciu gmin. Właśnie doskonalenie było głównym mottem pracy burmistrza Marka Pioruna, który dążył do tego, by stało się ono wiodącym celem w podległych  jednostkach. Pozytywna ocena działania oświaty w 2013 roku oraz wdrożenie ISO w placówkach oświatowych przyniosły gminie tytuł „Panteonu Polskiej Administracji”.  

Marek Piorun ma za sobą 49 lat pracy w powiecie  dzierżoniowskim, z czego 42 lata w Dzierżoniowie. Jest działaczem kilku stowarzyszeń oraz współzałożycielem i liderem Obywatelskiego Bloku Samorządowego. był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, miedzy innymi Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczony został także przez Związek Miast Polskich.

22 czerwca 2020 roku, w przeddzień uroczystych obchodów 30.lecia samorządu terytorialnego, w uznaniu zasług, a przede wszystkim podkreślając postawę i zaangażowanie na rzecz rozwoju Dzierżoniowa wnosimy do Kapituły Medalu o uhonorowanie Pana Marka Pioruna, Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa.

Wręczenie medalu za zasługi Markowi Piorunowi

powrót do listy