IRENEUSZ PLACETY

Wieloletni dyrektor Aresztu Śledczego odebrał odznaczenie 30 stycznia podczas Sesji Rady Miejskiej. Kapituła Medalu Rady Miejskiej postanowiła przyznać medal po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierżoniowa, złożonym w uznaniu działań na rzecz współpracy aresztu z samorządem lokalnym.

W Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie Ireneusz Placety rozpoczął pracę w roku 1987 r. W 1997 r. wszedł w skład ścisłego kierownictwa aresztu. Jako kierownik działu ochrony podjął szereg działań unowocześniających i usprawniających funkcjonowanie jednostki. Z jego inicjatywy przebudowano system ochrony, który obecnie opiera się głównie na zabezpieczeniu elektronicznym aresztu. Wdrożył w życie zasady wielowymiarowej, wielopłaszczyznowej resocjalizacji, opartej na intensywnej pracy nad readaptacją społeczną osadzonych. W 2012 r. Ireneusz Placety został zastępcą dyrektora, a w marcu 2013 r.  dyrektorem aresztu śledczego.

Specyfiką działań readaptacyjnych w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie jest duża otwartość na współpracę ze środowiskiem lokalnym, pogłębieniu kontaktów z placówkami użyteczności publicznej w Dzierżoniowie. Każdego dnia duża grupa osadzonych wychodzi do nieodpłatnej pracy. Od wielu lat grupy skazanych pracują społecznie na rzecz miasta, urzędu, w wielu placówkach oświatowych szczebla podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i instytucjach użyteczności publicznej przy pracach porządkowych. W ramach ogólnokrajowych akcji ekologicznych likwidują dzikie wysypiska śmieci, porządkują parki i inne tereny zielone.

Osiągane wskaźniki i mierniki oraz pozytywne opinie kontroli resortowych i instytucji zewnętrznych świadczą o wysokim poziomie prowadzonej konsekwentnie polityki penitencjarnej. Kierując jednostką dyrektor rozszerzył współpracę z lokalnym samorządem i instytucjami charytatywnymi (non profit), wspierając je w różnych inicjatywach. Został członkiem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Pracownicy jednostki są przedstawicielami w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowali w zespole do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Nie bez znaczenia jest również stała gotowość jednostki do niesienia pomocy. Jako jedyna w mieście w przypadku klęski żywiołowej jest w stanie niezwłocznie zaoferować grupę 120 dorosłych mężczyzn do podejmowania niezbędnych w tym zakresie działań. Dyrektor z uporem angażuje się w pozyskiwanie miejsc pracy dla skazanych. Dzięki takiej działalności zyskuje miasto, bo ma wsparcie w wielu inicjatywach, oraz skazani, wobec których w ten sposób można skutecznie prowadzić proces readaptacji społecznej. Praca społeczna skazanych przynosi wymierne korzyści. Przyjmując tylko minimalną stawkę za przepracowane godziny, ich praca w roku 2016 daje kwotę prawie miliona złotych.

Wręczenie medalu za zasługi Ireneuszowi Placetemu

powrót do listy