IRENEUSZ PLACETY | Urząd Miasta Dzierżoniów

IRENEUSZ PLACETY

Wieloletni dyrektor Aresztu Śledczego odebrał odznaczenie 30 stycznia podczas Sesji Rady Miejskiej. Kapituła Medalu Rady Miejskiej postanowiła przyznać medal po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Dzierżoniowa, złożonym w uznaniu działań na rzecz współpracy aresztu z samorządem lokalnym.

W Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie Ireneusz Placety rozpoczął pracę w roku 1987 r. W 1997 r. wszedł w skład ścisłego kierownictwa aresztu. Jako kierownik działu ochrony podjął szereg działań unowocześniających i usprawniających funkcjonowanie jednostki. Z jego inicjatywy przebudowano system ochrony, który obecnie opiera się głównie na zabezpieczeniu elektronicznym aresztu. Wdrożył w życie zasady wielowymiarowej, wielopłaszczyznowej resocjalizacji, opartej na intensywnej pracy nad readaptacją społeczną osadzonych. W 2012 r. Ireneusz Placety został zastępcą dyrektora, a w marcu 2013 r.  dyrektorem aresztu śledczego.

Specyfiką działań readaptacyjnych w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie jest duża otwartość na współpracę ze środowiskiem lokalnym, pogłębieniu kontaktów z placówkami użyteczności publicznej w Dzierżoniowie. Każdego dnia duża grupa osadzonych wychodzi do nieodpłatnej pracy. Od wielu lat grupy skazanych pracują społecznie na rzecz miasta, urzędu, w wielu placówkach oświatowych szczebla podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego i instytucjach użyteczności publicznej przy pracach porządkowych. W ramach ogólnokrajowych akcji ekologicznych likwidują dzikie wysypiska śmieci, porządkują parki i inne tereny zielone.

Osiągane wskaźniki i mierniki oraz pozytywne opinie kontroli resortowych i instytucji zewnętrznych świadczą o wysokim poziomie prowadzonej konsekwentnie polityki penitencjarnej. Kierując jednostką dyrektor rozszerzył współpracę z lokalnym samorządem i instytucjami charytatywnymi (non profit), wspierając je w różnych inicjatywach. Został członkiem Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Pracownicy jednostki są przedstawicielami w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowali w zespole do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2020 Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Nie bez znaczenia jest również stała gotowość jednostki do niesienia pomocy. Jako jedyna w mieście w przypadku klęski żywiołowej jest w stanie niezwłocznie zaoferować grupę 120 dorosłych mężczyzn do podejmowania niezbędnych w tym zakresie działań. Dyrektor z uporem angażuje się w pozyskiwanie miejsc pracy dla skazanych. Dzięki takiej działalności zyskuje miasto, bo ma wsparcie w wielu inicjatywach, oraz skazani, wobec których w ten sposób można skutecznie prowadzić proces readaptacji społecznej. Praca społeczna skazanych przynosi wymierne korzyści. Przyjmując tylko minimalną stawkę za przepracowane godziny, ich praca w roku 2016 daje kwotę prawie miliona złotych.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Mirosław Piorun, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji, 30 stycznia 2017 roku, podczas 30 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Wręczenie medalu za zasługi Ireneuszowi Placetemu

powrót do listy