RYSZARD SZYDŁOWSKI | Urząd Miasta Dzierżoniów

RYSZARD SZYDŁOWSKI

Z wykształcenia jest nauczycielem. Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w zakresie elektrotechniki. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, został wpisany na listę ekspertów MEN ds. awansu zawodowego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1977 roku w Zespole Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych branży elektrycznej i elektronicznej (uczył elektrotechniki, elektroniki, miernictwa, urządzeń elektronicznych).

Z Zespołem Szkół Radiotechnicznych w Dzierżoniowie (obecnie Zespół Szkół Nr 1) Pan Ryszard szydłowski związany był od 1977 do 2002 roku. Od 1990 do 2002 roku pełnił funkcję dyrektora.

Pan Ryszard Szydłowski jest również znanym samorządowcem. W latach 1994 – 1998 był radnym II kadencji oraz członkiem Zarządu Miasta. W latach 2002 – 2006 ponownie został wybrany radnym Rady Miejskiej Dzierżoniowa. Z mandatu tego jednak musiał zrezygnować ponieważ w 2002 roku burmistrz Marek Piorun powołał Pana Ryszarda Szydłowskiego na swojego zastępcę do spraw społecznych. Funkcję tę pełnił przez 12 lat.

Pan Ryszard Szydłowski od 1990 roku jest bardzo zaangażowany we współpracę z naszym miastem partnerskim Lanskroun. 

W 2010r. Zespół Szkół Nr l im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie obchodził 20 rocznicę partnerskiej współpracy z czeską szkołą z Lanśkroun o nazwie Středni Odborná Škola a Středni Odborné Učiliště. Inicjatorami partnerstwa szkół byli w 1990 roku ówcześni ich dyrektorzy  pan doc. ing. Ladislav Maixner ze szkoły czeskiej i pan  Ryszard Szydłowski ze szkoły polskiej. Podjęcie partnerskiej współpracy obu szkół było możliwe dzięki wcześniejszym kontaktom przedstawicieli czeskiej fabryki TESLA z Lanśkroun z dzierżoniowską DIORĄ.

Do pierwszych rozmów mających na celu podjęcie partnerskiej współpracy doszło wiosną 1990 roku, kiedy  dyrektor Maixner w towarzystwie Milana Ledla i Jaroslava Nováka zawitał do naszej szkoły z propozycją nawiązania tej współpracy. Oficjalne podpisanie umowy o partnerskiej współpracy obu szkół i wymianie uczniów i nauczycieli nastąpiło w październiku 1990 roku.

Spotkania władz lokalnych, mieszkańców miast oraz uczniów i nauczycieli obu krajów pogranicza polsko-czeskiego pozwoliły ich uczestnikom poznać swoje szkolnictwo, tradycje, kultury i obyczaje.

Oprócz działań obejmujących współpracę szkół Pan Ryszard Szydłowski, jako dyrektor szkoły uczestniczył w wielu spotkaniach z władzami lokalnymi naszego miasta, co w roku 1999 skutkowało podpisaniem przez miasto umowy partnerskiej z Lanskroun. Pan Ryszard Szydłowski także współorganizatorem spotkań i konferencji poświęconych współpracy i realizacji wspólnych projektów mających na celu pozyskiwanie środków finansowych m.in. z  programów Współpracy Transgranicznej, które są współfinansowane przez Unię Europejską.

Pan Ryszard Szydłowski był także w grupie założycielskiej Towarzystwa Miast Partnerskich Dzierżoniowa, które powstało w 2003 roku. A od 2005 Pan Szydłowski pełnił funkcję prezesa Towarzystwa.

Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że Pan Ryszard Szydłowski brał aktywny udział w większości wspólnych przedsięwzięciach mających na celu kontynuowanie i rozwijanie współpracy partnerskiej oraz nawiązywanie partnerstwa z nowymi miastami.

Podsumowując rolę i funkcje zawodowe i społeczne jakie  Pan Ryszard Szydłowski wypełniał przez minione 25 lat należy podkreślić, że w każdym swoim działaniu i zachowaniu przejawiał duże zaangażowanie służbowe i osobiste, życzliwość, rzetelność, zrozumienie i konsekwentne dążenie do osiągania wynikających ze współpracy celów.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Mirosław Piorun, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji, 25 kwietnia 2015 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa, zwołanej z okazji 25 rocznicy podpisania umowy partnerskiej między Dzierżoniowem a Bischofsheim.

Wręczenie medalu za zasługi Ryszardowi Szydłowskiemu

powrót do listy