JAROSLAV  NOVÁK | Urząd Miasta Dzierżoniów

JAROSLAV  NOVÁK

W październiku 2010r. Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie obchodzić będzie 20 rocznicę partnerskiej współpracy z czeską szkołą z Lanśkroun o nazwie Středni Odborná Škola a Středni Odborné Učiliště, w której Pan Jaroslav Novák pełni funkcję dyrektora szkoły.

Inicjatorami partnerstwa szkół byli w 1990 roku ówcześni ich dyrektorzy Pan Ladislav Maixner ze szkoły czeskiej i Pan Ryszard Szydłowski ze szkoły polskiej. Podjęcie partnerskiej współpracy obu szkół było możliwe dzięki wcześniejszym kontaktom przedstawicieli czeskiej fabryki TESLA z Lanśkroun z dzierżoniowską DIORĄ.

Do pierwszych rozmów mających na celu podjęcie partnerskiej współpracy doszło na wiosnę 1990 roku, kiedy dyrektor Maixner w towarzystwie Milana Ledla i Jaroslava Nováka zawitał do naszej szkoły z propozycją nawiązania tej współpracy. Oficjalne podpisanie umowy o współpracy i wymianie uczniów i nauczycieli nastąpiło w październiku 1990 roku.

W okresie 20 letniej współpracy szkół w wymianach stażowych, czyli w zajęciach w partnerskich szkołach uczestniczyło ponad 500 uczniów i prawie 80 nauczycieli. W wycieczkach autokarowych i spotkaniach towarzyskich ponad 1000 uczniów i 200 nauczycieli. Spotkania władz lokalnych, mieszkańców miast oraz uczniów i nauczycieli obu krajów pogranicza polsko-czeskiego pozwoliły ich uczestnikom poznać swoje szkolnictwo, tradycje, kultury i obyczaje. Z pewnością przyczyniły się też do wyeliminowania w naszym myśleniu dotychczasowych stereotypów Czecha i Polaka i zastąpieniu ich realnym wizerunkiem współczesnego Europejczyka. Jest to z pewnością wkład w budowę wspólnoty europejskiej, do której od wielu lat należą zarówno Polacy i Czesi. Na szczególną uwagę zasługują działania Pana Nováka na rzecz kontynuowania i rozwijania współpracy szkół w okresie pełnienia funkcji dyrektora szkoły, mające na celu nie tylko dalszą wymianę uczniów i nauczycieli, ale przede wszystkim dążenie do wzbogacania bazy dydaktycznej obu szkół, która ma umożliwić kształcenie uczniów na wysokim poziomie i zgodnie z zawodowymi standardami europejskimi.

Aby osiągnąć ten cel pan Jaroslav Novák, w porozumieniu z dyrektorem szkoły polskiej, zainicjował wspólne przygotowanie i realizowanie projektów mających na celu pozyskiwanie środków finansowych z programów Współpracy Transgranicznej, które są współfinansowane przez Unię Europejską. Dzięki temu na przestrzeni ostatnich lat szkoły zrealizowały kilka wspólnych projektów pozyskując środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Polska Rzeczpospolita 2007-2013.

Obecnie w ramach tego programu szkoły realizują drugą część kolejnego projektu o nazwie „Współpraca szkół średnich w zakresie kształcenia uczniów”. Pozyskane w ten sposób środki finansowe zostały przeznaczone na wyposażenie pracowni w obu szkołach w nowoczesny sprzęt multimedialny umożliwiający interaktywne prowadzenie zajęć lekcyjnych, doskonalenie umiejętności uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych i rozwijanie ich uzdolnień, realizowanie wspólnych projektów przez samych uczniów w ramach wspólnych zajęć lekcyjnych w szkole czeskiej i polskiej itp.

W latach 2003-2009 Pan Jaroslav Novák uczestniczył też we wspólnej realizacji projektu z programu Leonardo da Vinci, którego efektem był modułowy program nauczania dla zawodu technik mechatronik. Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrektorów obu szkół i nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkoły polskiej, czeskiej i niemieckiej z Münchengladbach, oprócz opracowania tego programu, zorganizowano szereg wspólnych konferencji poświęconych kształceniu w dziedzinie mechatroniki oraz spotkań z przedstawicielami władz szkolnych i wyższych uczelni w obu krajach W sumie, działania te w sposób bardzo istotny przyczyniły się do oficjalnego rozpoczęcia kształcenia w zawodzie technik mechatronik, najpierw w Polsce a kilka lat później w Republice Czeskiej.

Ostatnie dwa lata współpracy obu szkół skupiały się głównie na wspólnym opracowaniu i złożeniu wniosku o projekt o nazwie „Współpraca dydaktyczna szkół na bazie nowoczesnych pracowni mechatronicznych i technologii SMD”, który będzie realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Środki finansowe pozyskane z tego programu umożliwią kształcenie uczniów w obu szkołach na wysokim poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych i technologii stosowanych we współczesnym przemyśle – nie tylko polskim, ale i europejskim.

Oprócz działań obejmujących współpracę szkół  Pan Jaroslav Novák uczestniczył też w wielu spotkaniach z władzami lokalnymi naszego miasta i powiatu poświęconych szkolnictwu i współpracy miast Dzierżoniowa i Lanśkroun. Wiele razy, jako dyrektor szkoły, gościł przedstawicieli naszych władz lokalnych na różnych spotkaniach i konferencjach organizowanych w szkole czeskiej, które były poświęcone współpracy szkół i realizacji wspólnych projektów.

Podsumowując rolę i funkcje, jakie Pan Jaroslav Novák wypełniał przez całe 20 lecie współpracy szkół należy podkreślić, że w każdym swoim działaniu i zachowaniu przejawiał duże zaangażowanie służbowe i osobiste, życzliwość, rzetelność, zrozumienie i konsekwentne dążenie do osiągania wynikających z niej celów. Podkreślając zasługi Pana Jaroslava Nováka dla rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy szkołami i miastami Lanśkroun i Dzierżoniów, Kapituła Medalu Rady Miejskiej Dzierżoniowa przyznała Panu Jaroslavowi Novákowi Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa.

Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa V kadencji w dniu 15 października 2010 roku podczas uroczystości 20.lecia współpracy Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie oraz Středni Odborné Učiliště w Lanśkroun.

Jindrich Kral i Jaroslav Novak z medalami dla Zasłużonych dla Dzierżoniowa

powrót do listy