JINDŘICH KRÁL | Urząd Miasta Dzierżoniów

JINDŘICH KRÁL

W październiku 2010 r. Zespół Szkół Nrl im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie obchodzić będzie 20 rocznicę partnerskiej współpracy z czeską szkołą z Lanśkroun o nazwie Středni Odborná Škola a Středni Odborné Učiliště.

Inicjatorami partnerstwa szkół byli w 1990 roku ówcześni ich dyrektorzy - Pan Ladislav Maixner ze szkoły czeskiej i pan mgr Ryszard Szydłowski ze szkoły polskiej. Podjęcie partnerskiej współpracy obu szkół było możliwe dzięki wcześniejszym kontaktom przedstawicieli czeskiej fabryki TESLA z Lanśkroun z miewszkańcami dzierżoniowską DIORĄ.

Do pierwszych rozmów mających na celu podjęcie partnerskiej współpracy doszło na wiosnę 1990 roku, kiedy dyrektor Maixner w towarzystwie Milana Ledla i Jaroslava Nováka zawitał do naszej szkoły z propozycją nawiązania tej współpracy. Oficjalne podpisanie umowy o partnerskiej współpracy i wymianie uczniów i nauczycieli nastąpiło w październiku 1990 roku.

W okresie 20 letniej współpracy szkół w wymianach stażowych, czyli w zajęciach w partnerskich szkołach uczestniczyło ponad 500 uczniów i prawie 80 nauczycieli. W wycieczkach autokarowych i spotkaniach towarzyskich ponad 1000 uczniów i 200 nauczycieli. Natomiast z wymiany wakacyjnej miało możliwość skorzystać ponad 200 członków rodzin nauczycielskich.

Spotkania władz lokalnych, uczniów i nauczycieli oraz mieszkańców miast obu krajów pogranicza polsko-czeskiego pozwoliły ich uczestnikom poznać swoje szkolnictwo, tradycje, kultury i obyczaje. Z pewnością przyczyniły się też do wyeliminowania w naszym myśleniu dotychczasowych stereotypów Czecha i Polaka i zastąpieniu ich realnym wizerunkiem współczesnego Europejczyka. Jest to z pewnością wkład w budowę wspólnoty europejskiej, do której od wielu lat należą zarówno Polacy i Czesi.

Pan Jindřich Král, który jest absolwentem Uniwersytetu w Pradze, pełnił wcześniej funkcję zastępcy dyrektora szkoły czeskiej a obecnie jest w niej nauczycielem przedmiotów zawodowych. Jego obowiązki zawodowe i zainteresowania własne, od wielu lat są skupione na propagowaniu i wdrażaniu do kształcenia zawodowego nowoczesnych technologii i kierunków kształcenia, takich jak np. technologia montażu powierzchniowego, sterowanie programowalne PLC i mechatronika. Dzięki, między innymi, Panu Králowi uczniowie z Zespołu Szkól Nr 1 w Dzierżoniowie mogą w czasie wymian uczniowskich korzystać z nowoczesnych pracowni dydaktycznych i uczyć się programowania i praktycznej obsługi różnych urządzeń mechatronicznych, takich jak np. roboty, sterowniki PLC, automatyczne linie produkcyjne itp.

Należy z uznaniem podkreślić, że od początku współpracy obu szkół Pan Jindřich Král, razem z byłym dyrektorem Ladislavem Maixnerem i obecnym Jaroslavem Novákiem rzetelnie, z dużym oddaniem i poświęceniem angażował się w tą współpracę.

Z perspektywy czasu można zauważyć, że pan Jindřich Král brał udział w prawie wszystkich wspólnych przedsięwzięciach mających na celu kontynuowanie i rozwijanie współpracy szkół, dalszą wymianę uczniów i nauczycieli oraz wzbogacanie bazy dydaktycznej obu szkół umożliwiającej kształcenie uczniów na wysokim poziomie i zgodnie z zawodowymi standardami europejskimi – głównie w obszarze elektroniki, automatyki i mechatroniki.

Przez całe lata współpracy szkół swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe angażował w wspólne przygotowanie i realizowanie projektów mających na celu pozyskiwanie środków finansowych z programów Współpracy Transgranicznej, które są współfinansowane przez Unię Europejską. Dzięki temu na przestrzeni ostatnich lat szkoły zrealizowały kilka wspólnych projektów pozyskując środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Polska Rzeczpospolita 2007-2013.

W latach 2003-2009 Pan Jindřich Král jako członek zespołu projektowego ze szkoły czeskiej, uczestniczył też we wspólnej realizacji projektu z programu Leonardo da Vinci, którego efektem był modułowy program nauczania dla zawodu technik mechatronik. Dzięki dużemu zaangażowaniu dyrektorów obu szkół i nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkoły polskiej, czeskiej i niemieckiej z Münchengladbach, oprócz opracowania tego programu, zorganizowano szereg wspólnych konferencji poświęconych kształceniu w dziedzinie mechatroniki oraz spotkań z przedstawicielami władz szkolnych i wyższych uczelni w obu krajach. W sumie, działania te w sposób bardzo istotny przyczyniły się do oficjalnego rozpoczęcia kształcenia w zawodzie technik mechatronik, najpierw w Polsce kilka lat później w Republice Czeskiej.

Ostatnie dwa lata współpracy obu szkół skupiały się głównie na wspólnym opracowaniu i złożeniu wniosku o projekt o nazwie „Współpraca dydaktyczna szkół na bazie nowoczesnych pracowni mechatronicznych i technologii SMD” który będzie realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Środki finansowe pozyskane z tego programu umożliwią kształcenie uczniów w obu szkołach na wysokim poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych i technologii stosowanych we współczesnym przemyśle – nie tylko polskim, ale i europejskim.

Oprócz działań obejmujących współpracę szkół Pan Jindřich Král, wraz z dyrektorem szkoły czeskiej Jaroslavem Novákiem, uczestniczył też w wielu spotkaniach z władzami lokalnymi naszego miasta i powiatu poświęconych szkolnictwu i współpracy miast Dzierżoniowa i Lanśkroun. Był także współorganizatorem wielu spotkań i konferencji poświęconych współpracy szkół i realizacji wspólnych projektów, na których w szkole czeskiej były podejmowane nasze władze lokalne.

Podsumowując uczestnictwo i cały wkład pracy Pana Jindřicha Krála w okresie 20 lat współpracy szkół należy podkreślić, że tak jak i dyrektor szkoły czeskiej i jej nauczyciele uczestniczący we współpracy szkół, w każdym swoim działaniu i zachowaniu wykazywał duże zaangażowanie we wspólnych działaniach i pracach, rzetelność, odpowiedzialność i konsekwentne dążenie do osiągania założonych celów.

Podkreślając zasługi Pana Jindřicha Krála dla kontynuowania i rozwoju współpracy między szkołami i miastami Lanśkroun i Dzierżoniów, Kapituła Medalu Rady Miejskiej Dzierżoniowa przyznała Panu Jindřichowi Králowi Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa.

Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa V kadencji w dniu 15 października 2010 roku podczas uroczystości 20.lecia współpracy Zespołu Szkół Nr 1 w Dzierżoniowie oraz Středni Odborné Učiliště w Lanśkroun.

Jindrich Kral i Jaroslav Novak z medalami dla Zasłużonych dla Dzierżoniowa

powrót do listy