Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców – co trzeba wiedzieć | Urząd Miasta Dzierżoniów

Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców – co trzeba wiedzieć

Matki z dziećmi na kolanach
FOT. FREEPIK

Ustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom określa zasady legalizacji pobytu oraz pakiet świadczeń i ulg dla obywateli Ukrainy. Świadczenia mają również otrzymać Polacy, przyjmujący uchodźców z Ukrainy. Poniżej przedstawiamy zasady, na podstawie których podmioty, w tym fizyczne, będą mogły uzyskać świadczenia.

Świadczenia dla osób, które już zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 60 dni.

Warunki przyznania świadczenia, maksymalną wysokość świadczenia, warunki przedłużania wypłaty świadczenia określono w rozporządzeniu Rady Ministrów. Wzór wniosku o świadczenie pieniężne również określono w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zgodnie ze specustawą, wniosek o świadczenie pieniężne powinien zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek
 • PESEL lub NIP składającego wniosek
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt. 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Każde z miejsc zakwaterowania będzie sprawdzane przez służby upoważnione przez burmistrza miasta (wizje lokalne), a rozliczenia finansowe wniosków będzie prowadzić Urząd Miasta w Dzierżoniowie.

Osoby, które wyrażają gotowość zakwaterowania

Urząd Miasta w Dzierżoniowie przyjmuje zgłoszenia od podmiotów, w tym od osób fizycznych, które wyrażają gotowość zakwaterowania w swoich lokalach obywateli Ukrainy, przybyłych do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszeń należy dokonywać uzupełniając odpowiedni wniosek (dla osób fizycznych bądź innych podmiotów) i przesyłając go na adres e-mail: Ukraina_wnioskiatum [dot] dzierzoniow [dot] pl.

Wydarzenia

 • Przed nami 44. Dni Dzierżoniowa

 • Wielozmysłowe światłocienie

 • Polska misja komiczna