Wybory parlamentarne - najważniejsze informacje | Urząd Miasta Dzierżoniów

Wybory parlamentarne - najważniejsze informacje

Fot: www.gov.pl

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 15 października 2023 r. Głosować będzie można między godziną 7:00 a 21:00. Poniżej publikujemy najważniejsze informacje związane z wyborami i zachęcamy do wzięcia udziału w wyborach.

Za organizację i przebieg wyborów odpowiada w Polsce Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym, które jest urzędem zapewniającym obsługę PKW, komisarzy wyborczych oraz innych organów wyborczych.

W wyborach do Sejmu Dzierżoniów znajduje się w okręg wyborczym numer 2. Obejmuje on swoim zasięgiem powiat dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i Wałbrzych jako miasto na prawach powiatu. Z tego okręgu wybranych zostanie ośmioro posłanek i posłów.

W wyborach do Senatu nasze miasto jest w okręgu wyborczym numer 5. Jednego senatora wybiorą mieszkańcy powiatu dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego.

Ważne linki

Kto może głosować?

Osoby pełnoletnie, które mają pełnię praw publicznych i wpisane są do stałego rejestru wyborców. Prawo to mają zarówno osoby z polskim obywatelstwem, jak i obywatele Unii Europejskiej bez polskiego paszportu, którzy stale mieszkają w Polsce.

Kalendarz wyborczy 2023

Do 28 sierpnia:

 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego
 • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
 • powołanie okręgowych komisji wyborczych;

Od 1 września do 12 października:

 • składanie przez wyborców wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
 • składanie przez wyborców wniosków o zmianę miejsca głosowania;
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejsce stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania;

Do 6 września do godz. 16:

 • zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów;

Do 11 września:

 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów;

Do 15 września:

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika;
 • zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych;

Do 25 września:

 • powołanie obwodowych komisji wyborczych;
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

Od 30 września do 13 października do godz. 24:

 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze;

Do 2 października:

 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;

 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski;

Do 5 października:

 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów;
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f par. 1 Kodeksu wyborczego;

Do 6 października:

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;

Do 10 października:

 • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 par. 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego;

 • składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
 • składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach;

Do 12 października:

 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania;

13 października o godz. 24:

 • zakończenie kampanii wyborczej;

15 października w godz. 7–21:

 • głosowanie

Okręgowa Komisja Wyborcza

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej to Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 665 65 10, fax. 74 842 52 37, adres email: walbrzychatkbw [dot] gov [dot] pl. Członkowie Komisji pełnią dyżury od poniedziałku do czwartku w godzinach 14:00-15:00. W okresie obejmującym przyjmowanie zgłoszeń i rejestracji list kandydatów do Sejmu RP i do
Senatu RP tj. od 29.08.2023 r. do 06.09.2023 r., komisja dyżuruje:

 • 29 sierpnia 2023 r. – 1 września 2023 r. w godzinach 12:30-15:30
 • 2 września 2023 r. – w godzinach 10:00 – 13:00
 • 4 - 5 września 2023 r. – w godzinach 12:30 – 15:30
 • 6 września 2023 r. – w godzinach 12:00 – 17:00.

Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej https://pkw.gov.pl oraz https://walbrzych.kbw.gov.pl/.

 


Czy można głosować korespondencyjnie?

Tak, istnieje możliwość głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 roku. Zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego, uprawnieni do tego rodzaju głosowania są:

 • osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • osoby objęte obowiązkową kwarantanną, izolacją lub izolacją w warunkach domowych zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 • osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Aby móc skorzystać z głosowania korespondencyjnego, musisz spełnić pewne warunki:

 • posiadać czynne prawo wyborcze oraz polskie obywatelstwo.
 • mieć co najmniej 18 lat w dniu wyborów.
 • głosować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli planujesz skorzystać z głosowania korespondencyjnego, powinieneś zgłosić swój zamiar komisarzowi wyborczemu do 15. dnia przed dniem wyborów (lub do 5. dnia przed dniem wyborów w przypadku osób podlegających obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych).

Swój zamiar głosowania korespondencyjnego, możesz zgłosić na kilka sposobów: ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej na gov.pl. Twoje zgłoszenie powinno zawierać podstawowe informacje takie jak imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które z racji stanu zdrowia nie mogą uczestniczyć osobiście w głosowaniu, konieczne jest dołączenie kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Wyborcy ci mogą również zażyczyć sobie pakietu wyborczego z nakładkami w alfabecie Braille’a.

Po zarejestrowaniu, otrzymasz pakiet wyborczy najpóźniej na 6 dni przed dniem wyborów (wyjątkiem są osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, które otrzymują pakiet 2 dni przed dniem wyborów). Pakiet jest wysyłany przez Pocztę Polską i doręczany osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości oraz potwierdzeniu odbioru.

Wydarzenia

 • Piątkowe potańcówki dla seniorów

 • Kasia Kowalska unplugged

 • Piątkowe potańcówki dla seniorów

 • Ekologiczna Teatralna Niedziela

 • Kultowy musical na scenie „Zbyszka”