Wsparcie rodzin - kwietniowa sesja Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Widok na ekran z transmisją sesji, na głównym planie zastępca burmistrza Dorota Pieszczuch
Fot: UM Dzierżoniów

Dzierżoniowscy radni przyjęli trzyletni program wspierania rodzin. Określa on zadania, które na rzecz mieszkańców będą realizowane do 2023 roku. Zmieniły się także zasady, na podstawie których przyznawane są stypendia dla uzdolnionych artystycznie młodych mieszkańców.  

W porządku obrad znalazły się także trzy projekty dotyczące sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o tereny położone po stronie południowej ul. Kilińskiego, przy granicy z Pieszycami, przy ul. Batalionów Chłopskich, pomiędzy linią kolejową i ul. Paderewskiego, oraz terenu przy ul. Świdnickiej, pomiędzy obwodnicą i Nowizną.

W ostatniej części obrad radni przyjęli sprawozdania rzeczowe za 2020 rok Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Samopomocy. Przedstawiono także sprawozdanie z realizacji programu Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny oraz z wykorzystwania gminnego zasobu nieruchomości.

Dzierżoniowscy radni zdecydowali dziś także o pozbawieniu tytułu Honorowego Obywatela Dzierżoniowa śp. księdza kardynała Henryka Gulbinowicza.

W wyniku dochodzenia kanonicznego w 2020 Stolica Apostolska podjęła dyscyplinarne, m.in. zakazała używania insygniów biskupich oraz pozbawiła prawa do pochówku w katedrze. Podobne uchwały podjęło już większość samorządów, które w przeszłości nadały takie tytuły śp. Henrykowi Gulbinowiczowi.

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami