W poniedziałek sesja absolutoryjna | Urząd Miasta Dzierżoniów

W poniedziałek sesja absolutoryjna

Zapraszam do udziału w 54. sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VIII kadencji, która odbędzie się 29 maja 2023 r. od godz. 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta, Rynek 1, Dzierżoniów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wspomnienie z historii 33 lat dzierżoniowskiego samorządu.
 4. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Panu Andrzejowi Wiczkowskiemu.
 5. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Panu Ryszardowi Krzemińskiemu.
 6. Wręczenie Medalu za Zasługi dla Dzierżoniowa Panu Ryszardowi Krzyśkowowi.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa (24 kwietnia 2023 r.).
 8. Przedstawienie Raportu o stanie miasta za 2022 r.
 9. Debata na temat Raportu o stanie miasta za 2022 rok.
 10. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa wotum zaufania.
 11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 12. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
 13. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2022 rok - projekt nr  489.
 15. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2022r.
 16. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Dzierżoniowa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok - projekt nr  490.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok – projekt nr 491.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2023 – 2033  – projekt nr 492.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego– projekt nr 493.
 21. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 22. Interpelacje i zapytania radnych oraz informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych interpelacjach, zapytaniach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach, w tym o braku odpowiedzi terminowych.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Darakiewicz

Wydarzenia

 • Zapraszamy na uroczystą Galę Talentów

 • Marsz dla Życia i Rodziny

 • Marsz dla życia i rodziny

 • Zapraszamy na Dzień Przedsiębiorcy

 • Zanurkuj w Morski Świat