Praca w urzędzie - ochrona środowiska, czystość i porządek

Widok na dzierżoniowski ratusz
Fot: UM Dzierżoniów

Burmistrz Dzierżoniowa ogłosił nabór otwarty na stanowisko ds. ochrony środowiska i utrzymania czystości i porządku.

Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym:

 • wykonywanie zadań związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
 • realizacja zadań określonych w gminnym programie ochrony środowiska oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania;
 • prowadzenie spraw wynikających z programu ochrony powietrza oraz sporządzanie sprawozdań z jego wykonania;
 • przygotowywanie sprawozdań, opinii i uzgodnień.

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym prowadzenie spraw z zakresu utrzymania przez właścicieli nieruchomości czystości i porządku na nieruchomościach.

Prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w tym:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie.

Prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o odpadach, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie nałożenia obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne oraz ustawy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz oraz bieżących informacji z zakresu prowadzonych spraw.

Wytwarzanie, przekazywanie i aktualizowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej
Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań oraz jej bieżąca archiwizacja.

Charakter wymagań na stanowisku pracy

Wykształcenie: wyższe, preferowane techniczne, prawo, administracja.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym;
 • znajomość przepisów prawa ochrony środowiska;
 • znajomość przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • znajomość przepisów ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 • znajomość przepisów ustawy o odpadach;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • komunikacja werbalna i pisemna;
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office.

Składanie ofert

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska i utrzymania czystości i porządku” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów parter, stanowisko A. Termin składania ofert upływa 10 maja 2021 r. o godz. 12.00. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Dzierżoniowa. O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem lub telefonicznie.

Szczegóły ogłoszenia o naborze