Ogłoszenie „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”

Panorama Dzirżoniowa od strony strefy ekenomicznej
Fot: Paweł Pachura

ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030” oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

Na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w nawiązaniu do Uchwały Zarządu nr 06/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad utworzeniem i opracowaniem „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030”, zawiadamia się o przystąpieniu do opracowywania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030”oraz przystąpieniu do postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji przedmiotowego dokumentu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska (Rynek 36/2, 58-200 Dzierżoniów), po uprzednim kontakcie telefonicznym celem ustalenia wizyty oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ww. ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Zarząd Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska. Zgodnie z art. 41 tejże ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

Dyrektor Biura „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”
Marcin Pawełek