Ogłoszenie Burmistrza Dzierżoniowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Szpitalnej w Dzierżoniowie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Ogłoszenie Burmistrza Dzierżoniowa o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Szpitalnej w Dzierżoniowie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Dzierżoniowa uchwały nr LXIII/571/24 z dnia 25 marca 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Szpitalnej w Dzierżoniowie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu ww. miejscowego planu w terminie do 13 maja 2024r. Wnioski można składać w formie papierowej na adres Urzędu Miasta, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umatum [dot] dzierzoniow [dot] pl. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 iart. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. miejscowego planu. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres umatum [dot] dzierzoniow [dot] pl w terminie do 13 maja 2024r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Pełna treść ogłoszenia

Wydarzenia

  • Festiwal Piłkarski dla dziewcząt w Dzierżoniowie #DruzynaDziewczyn

  • Chór „Kanon” zaśpiewa na 20-lecie

  • Wiosenny Turniej Siatkówki

  • Teatralno-leśne przygody dla dzieci

  • 20-letnie Ewenementy - zapraszamy na koncert