Obwieszczenie burmistrza w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji | Urząd Miasta Dzierżoniów

Obwieszczenie burmistrza w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Widok na zabytkową uliczkę i lamy obrośnięte zielenią
Fot: UM Dzierżoniów

30 maja Rada Miejska Dzierżoniowa przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Aby w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występujących na terenie miasta, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji części jego obszarów. Temu właśnie ma służyć przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2021-2030.

Procedura opracowania i uchwalenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:

 1. Rada Miejska Dzierżoniowa, z własnej inicjatywy albo na wniosek Burmistrza, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
 2. Burmistrz, po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, kolejno:    
 • ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do porządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz poprzez obwieszczenie;    
 • sporządza projekt Gminnego Programu Rewitalizacji;    
 • przeprowadza konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;    
 • występuje o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji;    
 • wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia Radzie Miejskiej do uchwalenia projekt Gminnego Programu Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2021-2030 zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Propozycję projektu lub przedsięwzięcia do realizacji w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2021-2030 można zgłosić poprzez formularz dostępny pod linkiem, mailowo lub w wersji papierowej dostępnej w BIP oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta. Wnioski należy zgłaszać do 4 lipca.

 

Wydarzenia

 • VI Memoriał M. Oyamy Karate Kyokushin

 • Kultowy musical na scenie „Zbyszka”

 • Koncert Czerwonych Gitar na 55-lecie zespołu

 • Kwartet - ten spektakl bawi od 50 lat...i ta obsada