Narodowy spis powszechny - nabór na rachmistrzów do 16 lutego

Dwie osoby obok których jest napis zachęcający spisu

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Nabór na rachmistrzów spisowych i potrwa do 16 lutego.

Rachmistrzem może zostać osoba, który nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada co najmniej średnie wykształcenie i posługuję się językiem polskim w mowie i piśmie.
Kandydat na rachmistrza spisowego w spisie powszechnym może (po wypełnieniu) składać niezbędne dokumenty (dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej) osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu, platformy ePUAP albo operatora pocztowego. Po zarejestrowaniu w Systemie Ewidencji Rachmistrzów każdy kandydat otrzyma login do aplikacji e-learning, informacje dotyczące terminu szkoleń dla kandydatów oraz link do szkolenia online. Po odbyciu szkolenia kandydat na rachmistrza otrzyma indywidualny kod dostępu do egzaminu. Warunkiem zdania egzaminu będzie udzielenie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi (tj. minimum 18 punktów). Po zdaniu egzaminu przez kandydata, otrzyma on w systemie status „rachmistrza rezerwowego”.  Rachmistrzami pozostaną osoby, które uzyskają najwyższe miejsce na liście. To z nimi Gminne Biuro Spisowe podpisze umowy.

Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu urzędy statystyczne, wojewódzkie oraz urzędy miast i gmin.

Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.