Konsultacje nowego programu rewitalizacji | Urząd Miasta Dzierżoniów

Konsultacje nowego programu rewitalizacji

Dzierżoniów z góry nocą, na pierwszym planie oświetlone rondo

Dzierżoniów przygotowuje „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2021-2030” w oparciu o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Ma on zastąpić „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2015-2020”.

Program rewitalizacji to narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych działań w ramach rewitalizacji gminy. Stanowi on proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie.

Obszar rewitalizacji wyznaczony zostanie uchwałą rady miasta. Cechuje się on szczególną koncentracją negatywnych zjawisk mający istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego miasta. Na podstawie zebranych danych statystycznych stworzono analizę porównawczą miasta, tzw. diagnozę pod względem różnych czynników: społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, która zostanie skonsultowana z interesariuszami.

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje rozpoczną się 26 listopada, a zakończą 27 grudnia br. i będą prowadzone w formie elektronicznej ankiety dostępnej na stronie internetowej www.dzierzoniow.pl i w Biurze Obsługi Klienta. Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców odbędzie się 7 grudnia br. w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury, ul.Świdnicka 23, godz. 14:00. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie miasta www.dzierzoniow.pl.

Wypełnij ankietę

Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 zostanie umieszczony na stronach internetowych www.bip.um.dzierzoniow.pl i www.dzierzoniow.pl oraz wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów, w okresie od 26 listopada 2021 r. do 27 grudnia 2021 r.

Wydarzenia

  • Orkiestra już gra w Dzierżoniowie, finał 30 stycznia

  • Jazz w synagodze

  • Memoriał Sławomira Harafa po raz 17

  • Z sercem dla WOŚP – biegnij dla Orkiestry

  • 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy